Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gwobr ysbrydoledig darlithydd

Mae darlithydd mewn amaethyddiaeth yng Ngholeg Sir Gâr wedi ennill gwobr am gyflawniad neilltuol o fewn ei faes.

Mae Iwan Thomas, sy’n gweithio ar gampws amaethyddol y coleg yn y Gelli Aur ger Llandeilo, wedi ennill gwobr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am arloesedd traws-sector, yr unig enwebiad o’r sector addysg bellach mewn seremoni wobrwyo’n cynnwys prifysgolion yn bennaf.

Gyda gradd dosbarth cyntaf mewn amaethyddiaeth o Brifysgol Aberystwyth, mae Iwan wedi bod yn darlithio ers nifer o flynyddoedd yn ogystal â gweithio ar ei fferm deuluol yn Llangennech.

Yn 2013, enillodd Iwan y ddarlithyddiaeth addysg uwch gyntaf mewn addysg bellach ar gyfer amaethyddiaeth. Ers iddo gychwyn yn y swydd, mae wedi bod yn allweddol o ran cyflwyno ac ehangu cyfleoedd addysgol lefel uwch mewn amaethyddiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg.

Roedd Iwan yn gyfryngol wrth gysylltu myfyrwyr lefel 3 israddedig â chyfleoedd i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ar lefel prifysgol. Bob blwyddyn, mae’n trefnu cynhadledd cyfrwng Cymraeg ar gyfer myfyrwyr lefel tri o ysgolion a cholegau ble caiff academyddion eu gwahodd i siarad ac ysbrydoli cenhedlaeth newydd.

Hefyd mae’n cydlynu’r dystysgrif sgiliau iaith er mwyn galluogi myfyrwyr ysgoloriaeth i ennill cymhwyster ychwanegol.

Yn ei rôl fel arbenigwr pwnc, mae wedi gweithio’n agos gyda chwmni cyfryngau Telesgôp i greu nifer o ffilmiau iaith Gymraeg yn dangos sgiliau amaethyddol ymarferol.

Iwan oedd prif awdur prosiect Tinopolis i greu fferm ryngweithiol gyfrwng Cymraeg, a oedd yn darparu arweiniad i unigolion ar sut i baratoi ar gyfer archwiliadau cydsynio, cwblhau dogfennaeth a monitro perfformiad fferm.

Yn ogystal, cafodd wahoddiad i weithio ar brosiect gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a darlithwyr o sefydliadau addysg bellach eraill a arweiniodd at Lywodraeth Cymru yn comisiynu adnoddau dysgu ac addysgu newydd.