Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gwobrau Addysgu BTEC

Mae darlithwyr yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion wedi ennill gwobrau yn nawfed gystadleuaeth flynyddol gwobrau BTEC sy'n dathlu athrawon eithriadol y mae eu hymroddiad a'u brwdfrydedd yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol y dyfodol.

Kirsty Williams
Darlithydd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Tiwtor y Flwyddyn BTEC - Arian Yr ail orau

Enillodd Kirsty Williams, darlithydd iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngholeg Sir Gâr, wobr arian yr ail orau am Diwtor y Flwyddyn BTEC.

Gan gredu'n gryf bod gan bob dysgwr set sgiliau unigryw a fydd, os cânt eu meithrin yn gywir, yn caniatáu iddynt ennill y cymhwyster a ddymunir, mae Kirsty wedi meithrin myfyrwyr dirifedi, llawer ohonynt â phroblemau hyder a hunan-barch, drwy eu cymwysterau BTEC nes iddynt gyflawni eu nod o ennill cynnig ar gyfer y brifysgol neu gyflogaeth.  “Sylwais fod dysgwyr a oedd â phriodoleddau galwedigaethol cryfach na phriodoleddau academaidd yn cael eu harwain i gredu na fyddent yn cyflawni,” meddai Kirsty.  “Arweiniodd hyn at frwdfrydedd i rymuso dysgwyr galwedigaethol i ddilyn eu llwybr gyrfa delfrydol ac i gau'r bwlch anghydraddoldeb.”

Dyma ddwy enghraifft o gyflawniadau Kirsty a’i thîm:

Cynnig prifysgol Cerys yn dangos gwerth hyfforddiant galwedigaethol

O ddim un TGAU i gynnig prifysgol

Fel rhan o dîm addysgu a dysgu’r coleg, mae Kirsty wedi arwain ymchwil i arferion addysgu sy’n cadw sylw dysgwyr a’u brwdfrydedd yn barhaus, gan bwysleisio bod llwyddiant yn ganlyniad i'w gwaith eu hunain yn hytrach na bod llwyddiant yn cael ei fesur yn ôl yr hyn a addysgwyd.  Ond mae ganddi hefyd ddisgwyliadau uchel o’u dysgwyr. “Rwy’n ei gwneud hi’n beth arferol bod pob dysgwr yn ceisio graddau rhagoriaeth,” meddai.  “Rwy’n eu hysgogi i gymryd rhan weithredol ym mhob elfen o’r cymhwyster trwy eu hatgoffa am eu nod terfynol ac ochr gystadleuol y sector. Cyflwynir hyn o fewn amgylchedd cefnogol, wedi’i yrru gan dîm.”

Mae Kirsty wedi bod yn ymchwilio ac yn defnyddio technegau effeithiol mewn ymateb i'w diddordeb a'i chanfyddiadau o ran cynllunio gwersi effeithiol a'u perthynas â rhychwantau sylw ac ymgysylltiad.

Rhannwyd ei gwaith ysbrydoledig â staff trwy sesiynau datblygiad staff ac mae hi wedi cynnwys ei dysgwyr yn weithredol yn y broses gydag adborth rhagorol ar ei effeithiolrwydd.

Gan dynnu ar ei phrofiad mewn diwydiant, mae Kirsty yn awyddus i rymuso dysgwyr er mwyn ffurfio rhan o weithlu amrywiol a medrus ac i ddysgwyr fabwysiadu annibyniaeth. Mae hi’n monitro ymgysylltiad yn agos ac yn mabwysiadu gwahanol strategaethau addysgu’n rheolaidd.


Sophia Bechraki
Darlithydd mewn Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol
Tiwtor y Flwyddyn BTEC - Gwobr Efydd

Enillodd Sophia Bechraki, darlithydd mewn cynhyrchu yn y cyfryngau creadigol, wobr efydd am Diwtor y Flwyddyn BTEC.

Gan fynd ati i ddylunio’r cwrs gydag arloesedd a chreadigrwydd, mae gan y cwrs hwn gyfradd llwyddiant ragorol. Mae’n allweddol i brofiad Sophia yn y diwydiant a'i dulliau addysgu sy'n annog briffiau byw a gweithio'n annibynnol, gan gynhyrchu dysgwyr â sgiliau cyflogadwyedd o ansawdd uchel. 

Trwy ei mentrau hi enillodd y rhaglen Farc Ysbrydoli’r Olympiad Diwylliannol a bu ffilm ei dysgwyr yn teithio ledled Cymru fel rhan o raglen allgymorth y Llyfrgell Genedlaethol. 

Mae’r gwersi ar ffurf cyfarfodydd cynhyrchu a sesiynau briffio ac mae’r berthynas â chleientiaid yn cael ei harwain gan fyfyrwyr sy'n arwain at amgylchedd hollgynhwysol ond gwahaniaethol iawn lle mae gan bob dysgwr rôl sylweddol.

Mae Sophia yn gweithio gyda AMP Media, y cwmni cyfryngau lleol mwyaf adnabyddus sy'n cael ei redeg gan gyn-ddysgwr. Maen nhw’n cyflwyno gweithdai ar ysgrifennu sgriptiau, gwerthu syniadau, gweithredu camera, recordio sain, golygu a gweithredu drôn yn ogystal â chynnig profiad gwaith i fyfyrwyr.

Gyda disgwyliadau uchel, mae Sophia hefyd yn ddarlithydd cefnogol a sylwgar. “Rwy’n credu bod gormod o’n dysgwyr wedi arfer â phobl yn rhoi’r gorau iddi ac yna’n gostwng eu disgwyliadau,” meddai. “Pe bawn i’n gwneud hynny fel addysgwr, byddwn yn cadarnhau’r syniad bod beth bynnag sy’n eu rhwystro yn anorchfygol; byddai fel rhoi lan arnyn nhw.”

Nod Sophia oedd creu amgylchedd lle mae dysgu’n digwydd o ganlyniad i ddewis go iawn a gyda 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant golygu, mae hi wedi gwella’r cwricwlwm BTEC i gydfynd â hynny. “Roeddwn yn falch o weld bod disgwyliadau proffesiynol wedi’u gwreiddio’n ddwfn yn nyluniad y cymhwyster,” meddai. “Ni ellir cyfyngu dysgu o fewn waliau ystafell ddosbarth neu i amseroedd gwersi, felly daeth creu ystafell ddosbarth ym mhobman yn ddelfryd i mi.”


Catherine Roberts
Darlithydd mewn Chwaraeon
Tiwtor y Flwyddyn BTEC - Gwobr Efydd

Gan ennill gwobr efydd am Diwtor y flwyddyn BTEC, mae Catherine Roberts, darlithydd chwaraeon yng Ngholeg Sir Gâr sydd hefyd yn rhedeg Academi Pêl-rwyd y coleg, yn gyfrifol am ddysgu chwaraeon i grŵp heriol o ddysgwyr. 

Mae hi’n allweddol wrth gefnogi’r grŵp trwy gynyddu eu hyder a’u hunan-barch tra’n gwella eu hagwedd tuag at ddysgu. Mae myfyrwyr yn dysgu croesawu llwyddiant yn hytrach na chilio oddi wrtho ac mae hyn yn adlewyrchiad o ddyfalbarhad, sensitifrwydd ac agwedd rymusol Catherine. “Mae nifer o fyfyrwyr wedi cael profiadau negyddol yn y gorffennol ac rwy’n gweld fy rôl i fel rhoi ail-gyfle iddynt trwy ennill eu diddordeb mewn dysgu unwaith eto a meithrin yr agwedd mai bownsio’n ôl a gwneud cywiriadau a gwelliannau yw’r hyn sy’n bwysig,” meddai.

Mae cyflwyno ‘Dydd Gwener Adborth’, sef galwad ffôn wythnosol i riant neu warcheidwad sy’n atgyfnerthu ymddygiad cadarnhaol, wedi cael effaith sylweddol ac mae wedi cyflwyno elfen gystadleuol ar ddatblygiad dysgwyr. “Mae’r galwadau ffôn hyn yn cael effaith bwerus ar rieni hefyd,” meddai Catherine “Mae rhai yn mynd yn emosiynol iawn oherwydd nad ydyn nhw wedi derbyn negeseuon cadarnhaol yn y gorffennol ac mae hyn yn helpu i ddatblygu perthnasoedd cadarnhaol a chefnogol.”

Gyda chymorth ei sgiliau hyfforddi bywyd, mae'n allweddol i waith Catherine ei bod hi’n gallu nodi ymddygiadau sy'n ymddangos fel mecanweithiau ymdopi ac i wybod pryd mae angen herio dysgwr, rhoi clust i wrando arno, cynnal sgwrs ysgogol neu roi amser i ffwrdd.


Jodie Pinnell
Darlithydd mewn Antur Awyr Agored
Tiwtor y Flwyddyn BTEC - Gwobr Efydd

Enillodd Jodie Pinnell, darlithydd mewn antur awyr agored yng Ngholeg Sir Gâr, wobr efydd am Diwtor y Flwyddyn BTEC.

Gan chwalu muriau disgwyliadau a gydag arloesedd yn greiddiol iddi, mae Jodie yn feiddgar ac yn ddewr yn ei haddysgu. Nid yw'n ofni rhoi cynnig ar syniadau newydd mewn ffordd broffesiynol a phwyllog sy'n golygu bod ei dulliau addysgu yn ddeinamig ac yn ffres bob amser.

O ganlyniad i'w syniadau a gydag ymarweddiad agos-atoch, cyfeillgar a chefnogol, daeth Jodie yn fodel rôl addysgu ac yn aelod allweddol o Dîm Datblygu Addysgu a Dysgu'r coleg.

Mae Jodie yn athrawes ragorol sy’n cyflawni’r safonau uchaf o ymarfer ystafell ddosbarth, mae'n gwerthfawrogi pob un o'i dysgwyr ac yn creu amgylchedd croesawgar i'w dosbarth ac mae’n canolbwyntio ar ddull a arweinir gan ddysgwyr.

Mae'n ymdrechu i aros ar y blaen i'r gwaith ymchwil ddiweddaraf yn ei maes sy'n gwneud i'r pwnc ddod yn fyw i'w myfyrwyr. 

Meddai Jodie Pinnell: “Llunio’r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol awyr agored yw pam y mae hi wedi bod mor werthfawr addysgu BTEC.

“Mae ennill cymhwyster tra’n ymgorffori profiad gwaith, cyfnodau preswyl a dysgu trwy brofiad yn datblygu'r myfyriwr cyfan, gan roi iddynt y sgiliau sydd eu hangen arnynt i gamu'n syth i gyflogaeth. Ar hyd fy ngyrfa addysgu, rwy’n falch i allu dweud bod llwybr BTEC wedi paratoi fy myfyrwyr ar gyfer gyrfaoedd mewn amrywiol rannau o’r byd ac mewn gyrfaoedd sy’n dangos natur drosglwyddadwy helaeth y sgiliau maent wedi’u dysgu ar y cwrs.

 “Rwy’n falch iawn o fod yn rhan o’r tîm datblygu addysgu a dysgu, gan fod hyn yn cynnwys ymchwil weithredu, cyflwyno hyfforddiant staff a mentora darlithwyr eraill. Rwy’n frwd dros addysg a llunio profiadau dysgu, cael gwared ar rwystrau i ddysgu trwy agwedd hyblyg tuag at waith a’r awydd i ysbrydoli myfyrwyr, gan eu cymell i wthio eu hunain.”

Eleni, cafodd Jodie wahoddiad i siarad am ei gwaith ar effaith rhwydweithiau cwmwl mewn addysg bellach yng Nghynhadledd Ymchwil Cymdeithas y Colegau yn Llundain.