Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Coleg yn croesawu’r dirprwy weinidog

Croesawyd yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth ar gampws y Graig Coleg Sir Gâr yn Llanelli lle roedd ei ymweliad yn cynnwys tro o gwmpas y cyfleuster pwrpasol newydd ar gyfer hyfforddiant chwaraeon a pherfformiad.

Yn ogystal cafodd y dirprwy weinidog y cyfle i gwrdd â staff i siarad am sut mae’r coleg yn cyflwyno addysg chwaraeon o lefel un i lefel brifysgol a sut mae’r coleg yn gweithio i ddiwallu anghenion diwydiant sy’n tyfu.

Hefyd profodd yr Arglwydd Thomas sesiwn gwyddor chwaraeon a gyflwynwyd yn Hwb Perfformwyr Elit y coleg ar gyfer plant o ysgol gyfun leol, ynghyd â sesiwn o weithgarwch chwaraeon gyda chefnogaeth myfyrwyr gradd chwaraeon, ar gyfer ysgol gynradd leol, a gyflwynwyd yn neuadd chwaraeon newydd sbon y coleg. 

Dysgodd y dirprwy weinidog hefyd am academïau chwaraeon, llwyddiannau timau a sut y caiff athletwyr elit eu cefnogi ar draws y coleg.

Cyflwynwyd yr Arglwydd Thomas i fyfyrwyr sy’n defnyddio’r gampfa newydd, sydd ar agor i staff y coleg yn ogystal, gan y tîm Byddwch Actif yn y coleg, sydd wedi’u lleoli yn yr Efail, cyfleuster chwaraeon a pherfformiad newydd y coleg.

Meddai Dr Andrew Cornish, pennaeth a phrif weithredwr y coleg: “Roeddem wrth ein bodd yn cael cyfle i groesawu’r Arglwydd Thomas a’i gydweithwyr i’r coleg.

“Roedd hwn yn gyfle i ni arddangos yr ystod lawn o gyfleoedd hyfforddi a ddarperir gennym o fewn ein sir ac i rannu ein llwyddiannau, datblygiad a chyfraniad i addysg chwaraeon yng Nghymru.”

Hefyd yn ystod yr ymweliad â’r coleg fe wnaeth y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas, gael cyfle i weld yr ystod o gyfleusterau sydd ar gael i bobl ifanc.  Meddai: “Llynedd cofnododd Chwaraeon Cymru fod 43% o fyfyrwyr coleg yn cymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgarwch corfforol deirgwaith neu fwy’r wythnos ac mae helpu Cymru i ddod yn genedl iach a mwy actif yn flaenoriaeth gan Lywodraeth Cymru.

"Rwy’n ddiolchgar i Golegau Cymru am yr holl waith maen nhw a’r colegau AB yng Nghymru yn ei wneud i ddatblygu ystod o gyfleoedd newydd a chyffrous i annog pobl ifanc i gychwyn camp neu ffurf o weithgarwch corfforol a all ffitio o gwmpas eu hastudiaethau.

“Mae’r prosiectau sy’n digwydd yng Ngholeg Sir Gâr yn enghraifft ardderchog o’r hyn y gellir ei gyflawni wrth weithio mewn partneriaeth â’r gymuned, clybiau chwaraeon a phartneriaid eraill.”