Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Taith Holly i yrfa gyda McLaren

Fe wnaeth Holly Yeomans, sy’n beiriannydd prosiect pwerwaith yng Nghanolfan Dechnoleg McLaren, ddechrau ei thaith i beirianneg cerbydau modur ar gampws Pibwrlwyd Coleg Sir Gâr.

O’r adeg pan oedd hi’n ifanc, mae Holly’n disgrifio eu diddordebau fel nos a dydd o’u cymharu â merched eraill yr un oed â hi. Er iddi rannu eu diddordeb mewn ceir gyda bechgyn yn ei hysgol, roedd hi’n dal i deimlo bod yna stigma o gwmpas menywod mewn chwaraeon modurol. Gwnaeth hyn iddi amau ei galluoedd ei hun, gwnaeth hi’n fregus gerbron amheuwyr, ac fel merch ifanc yn ei harddegau oedd yn hoff o chwaraeon, dewisodd hi astudio am yrfa mewn ffisiotherapi.

Sylweddolodd Holly’n fuan nad oedd hi’n gwrando ar ei chyngor ei hun ac fe wnaeth dro pedol i newid ei opsiynau a dechrau ei thaith i beirianneg yng nghanolfan cerbydau modur y coleg.

Doedd dim llawer o brofiad mecanyddol ganddi ond sylweddolodd yn fuan nad am waith ymarferol roedd popeth. “Roedd yn golygu gallu datrys problemau mewn modd trefnus,” meddai Holly. “Mae hyn yn rhywbeth roeddwn i’n dda yn ei wneud, gallu gweithredu’n fyrfyfyr ac addasu i broblemau, dyma beth roeddwn yn ei fwynhau a chyn bo hir fe ddatblygodd ein hamser a’n hyder yn y gweithdy i unrhyw beth o newid peiriannau eiliadu ar Broton i dynnu gerbocs oddi ar fan transit.”

Roedd Holly yr un mor o ddifri am ei haddysg brifysgol ag oedd hi am y coleg gan weithio mewn lleoliadau’n cynnwys gweithio gyda cheir hanesyddol ac fe raddiodd gyda balchder â gradd BSc mewn peirianneg chwaraeon modurol. “Pan fyddaf yn edrych nôl ar fy nghyfnod yn y coleg, roedd hyn yn drobwynt i’m gyrfa, yn ystod yr adeg hon y sylweddolais yn bendant fy mod i’n mynd i lwyddo,” meddai.

Ar y dechrau, bu Holly’n gweithio mewn adran gwerthu ceir ac er bod ei gwybodaeth yn fuddiol i gwsmeriaid teimlai nad oedd hi’n gweithio i’w galluoedd gorau. Fodd bynnag un dydd, yn hollol annisgwyl, cafodd alwad ffôn oddi wrth McLaren ac mae hi bellach yn gweithio yn eu pencadlys yn Surrey. “Rwy’n gweithio ar brosiect newydd sbon,” meddai. “Rwy’n rhan o’r rhaglen gyffrous Track25 a bob dydd rwy’n ddiolchgar i fy holl ddarlithwyr coleg a phrifysgol am fy nghefnogi oherwydd bob dydd rwy’n cael cerdded heibio i gerbydau eiconig, y siasi P1 cyntaf, F1 Senna, Lauda, Hakkinen i Button, Alonso a Hamilton. Nid hetiau caled a dillad gwelededd uchel yn unig yw peirianneg, fel yr awgrymir yn ystrydebol, ac os gallaf i ei wneud e, gallwch chi hefyd.”

Gallwch ddilyn yn ôl traed Holly a manteisio ar Ddiploma Estynedig newydd Coleg Sir Gâr mewn Astudiaethau Cerbydau Modur sydd ar gael o fis Medi. Dewch i wybod mwy Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..