Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Y Coleg yn cynnal digwyddiad arbenigol Sefydliad y Seiri Coed

Mae campws Rhydaman Coleg Sir Gâr wedi croesawu Gweithdy City Hub Sefydliad y Seiri Coed (IOC) yn ddiweddar, sef digwyddiad sydd wedi bod yn teithio o gwmpas y wlad yn ysbrydoli hyfforddeion a’r rheiny sydd eisoes yn seiri coed ac asiedyddion cymwysedig.

Mae gan y coleg gysylltiadau agos â Sefydliad y Seiri Coed (IOC) drwy lwyddiannau mewn cystadlaethau ac fel aelod-goleg mae pob myfyriwr crefft goed yn derbyn aelodaeth yn rhad ac am ddim.

Nod yr IOC yw siapio dyfodol diwydiant y crefftau coed a rhoddodd y digwyddiad gyfle i gyfranogwyr ddysgu am ddatblygiadau newydd, rhagolygon cyflogaeth a deddfwriaeth.

Bu Helen Murray, sy’n ymgynghorydd CITB yn rhannu gwybodaeth ar sut y disgwylir i’r galw mewn adeiladu godi yn y tair blynedd nesaf gyda tua 168,500 o swyddi’n cael eu creu yn y bum mlynedd nesaf.

Mae CITB hefyd yn darparu grantiau hyfforddiant er mwyn i gyflogwyr gefnogi eu gweithlu.

Fe wnaeth Nick Boulton o Ffederasiwn y Masnachwyr Coed, sy’n cynrychioli gwneuthurwyr arbenigol, dylunwyr a masnachwyr sy’n mewnforio, gyflwyno sgwrs ar sut y mae peirianneg goed yn datblygu i fod yn gymuned fywiog sy’n tyfu.

Soniodd Geoff Rhodes, llywydd Sefydliad y Seiri Coed (IOC), am gynhyrchiant a masnach mewn cynhyrchion coedwigaeth a threuliant y DU o gynhyrchion megis pren haenog, mwydion coed a phren crwn yn ogystal â marchnadoedd tybiedig ar gyfer cynhyrchion coed. Hefyd soniodd am Orfodi Cyfraith, Llywodraethu a Masnach Coedwigoedd (FLEGT) a phwysigrwydd olrheiniadwyedd cynnyrch.

Siaradodd Tabitha Binding, sy’n rheolwr ymgysylltu â phrifysgolion yn TRADA (Ffederasiwn y Masnachwyr Coed) am darddiadau coed a’r wyddoniaeth tu cefn i goed a’i heffeithiau ar adeiledd a gwydnwch.

Bu Dr Bronia Stefanowski o Lignia - gwneuthurwyr prennau wedi’u haddasu, yn trafod dulliau cynhyrchu’r cwmni sy’n defnyddio gwres, gwasgedd a resin, gan bwysleisio nad arwyneb y pren sy’n cael ei drin ond yn hytrach caiff ei drwytho er gwydnwch.

Soniodd Carwyn Morgan, cyn-ddisgybl Ysgol y Strade a phrentis yn y coleg, am ei hyfforddiant a’i ddatblygiad gyrfaol a wnaeth arwain at redeg ei fusnes llwyddiannus ei hun ers yn 19 oed. Mae’n rhedeg Merge Timber Frame a Strasdin Joinery sy’n gwasanaethu Cymru a’r DU.

Meddai Wayne Savory, pennaeth adran ar gyfer adeiladu yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae’r digwyddiadau city hub wedi bod yn rhedeg cyn belled â Llundain, Manceinion, Leeds a Chaerhirfryn ac fel aelod-goleg o Sefydliad y Seiri Coed (IOC), roedden ni wrth gwrs yn hapus dros ben i gynnal a bod yn rhan o’r digwyddiad.”

Llun - Gweithdy City Hub yr IOC ar gampws Rhydaman Coleg Sir Gâr. O’r chwith, Nick Boulton o TTF, Carwyn Morgan o Merge Timber Frame, Dr Bronia Stefanowski o Lignia, Helen Murray o CITB, Geoff Rhodes o IOC, Tabitha Binding o TRADA a Wayne Savory, pennaeth adran ar gyfer adeiladu yng Ngholeg Sir Gâr.