Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cystadleuaeth Fenter yn ysgogi’r gorau mewn busnes

Mae myfyrwyr o Goleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion wedi ennill cystadleuaeth am eu sgiliau entrepreneuraidd gydag un myfyriwr yn ennill y wobr uchaf ar gyfer y categori twristiaeth.

Cynhaliwyd y Gystadleuaeth Fenter Ranbarthol, a drefnwyd gan Syniadau Mawr Cymru, Business in Focus a’i hariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, yn yr Egin yng Nghaerfyrddin.

Gan herio myfyrwyr o Goleg Sir Gâr, Coleg Ceredigion a Choleg Sir Benfro, roedd y gystadleuaeth yn canolbwyntio ar bum sector allweddol, sef twristiaeth, bwyd, adwerthu, gofal a’r diwydiannau creadigol.

Llwyddodd y myfyrwyr buddugol i guro bron i 30 o ymgeiswyr i gael y wobr uchaf, gan fynd adref â £150 yr un. I gyrraedd y rownd derfynol roedd rhaid i gyfranogwyr gyflwyno syniad yn ysgrifenedig neu ar fideo a chynigiwyd gweithdai cynllunio busnes i bob un ohonynt.

Cafodd myfyrwyr Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion eu henwi’n fuddugol mewn pedwar categori, gan ennill gwobrau am adwerthu gyda gwefan o’r enw Clover Yard sy’n anelu at hyrwyddo brandiau dillad annibynnol.

Enillodd Prosiect Opal y wobr ofal am eu breichledau cywarch personoledig wedi’u trwytho â lafant a grisialau i helpu tawelu’r rheiny â phroblemau iechyd meddwl.
Enillodd Davey Hampton, myfyriwr teithio a thwristiaeth Coleg Sir Gâr, y wobr uchaf am ei wasanaeth ar-lein, Mobility, sy’n darparu gwybodaeth ynghylch hygyrchedd busnesau yn Sir Gaerfyrddin.

Enwyd y fyfyrwraig Amy Chapman o Goleg Ceredigion yn enillydd y categori diwydiannau creadigol am ei syniad busnes Resinate sy’n ailgylchu’r cynnyrch gwastraff resin sy’n ffurfio wrth weithgynhyrchu byrddau syrffio i mewn i gelf liwgar a gemwaith.

Enillodd Coleg Sir Benfro’r wobr fwyd am eu caffi sy’n arbenigo mewn gweini te swigod o Faleisia a dod â blasau o bob cwr o’r byd i Sir Benfro.

Roedd rownd derfynol y gystadleuaeth hon yn cynnwys sgwrs gan y darlledwr Marc Griffiths, perchennog StiwdioBox a model rôl Syniadau Mawr.

Meddai Becky Pask, cydlynydd entrepreneuriaeth a chyflogadwyedd yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion. “Nod y gystadleuaeth hon yw meithrin ein hentrepreneuriaid a chynnig iddynt, nid yn unig cymorth ariannol ond cymorth busnes parhaus i’w helpu i ffynnu.

“Roeddwn i wrth fy modd gyda’r holl syniadau busnes a dderbyniwyd gennym, mae eu brwdfrydedd a’u hysfa yn heintus a hoffwn ddiolch i’n holl bartneriaid a noddwyr am eu cefnogaeth barhaus gan fod gweithio’n gydweithredol yn ganolog i drawsffurfio datblygiad economaidd a’i symud ymlaen yn rhanbarthol ac ar draws Cymru gyfan.”

Meddai Tracey Thompson o Gyngor Sir Caerfyrddin a wnaeth noddi’r categori gofal: Ymchwiliwyd i’r breichledau buddugol gyda’r gofal mwyaf, cefnogaeth ac emosiwn. Maen nhw’n berson ganolog ac yn benodol i anghenion yr unigolyn; gem wirioneddol o ran gofal a chyfle.”

Diolch i’r noddwyr: Noddwyd pob categori yn y Gystadleuaeth Fenter Ranbarthol gan wahanol fusnesau ar draws Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro. Y rhain oedd StiwdioBox yn y categori Diwydiannau Creadigol, Gwerthiant Carafannau Quay West ar gyfer y categori Twristiaeth, Cyngor Sir Caerfyrddin ar gyfer y categori Gofal, Rhodfa’r Santes Catrin yn y categori Adwerthu ac yn olaf noddwyd y categori Bwyd gan Ganolfan Bwyd Cymru.