Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Coleg yn ennill gwobr Buddsoddwyr mewn Gofalwyr

 

Mae Coleg Sir Gâr wedi ennill gwobr efydd Buddsoddwyr mewn Gofalwyr am ei gefnogaeth i ofalwyr ifanc sy’n astudio yn y coleg.

Mae’r coleg yn gweithio gyda nifer o sefydliadau sy’n helpu a chefnogi gofalwyr ifanc a gofalwyr sy’n oedolion sy’n cynnal eu teuluoedd ac mae’n rhan o grŵp llywio Croesffyrdd Sir Gâr, sefydliad sy’n ffurfio rhan o’r elusen genedlaethol, Ymddiriedolaeth Gofalwyr.

Yn dilyn atgyfeiriad gan y coleg, gall gofalwyr ifanc gael mynediad i gymorth ar gyfer iechyd emosiynol a chorfforol, cymorth ariannol, clybiau ieuenctid misol, seibiannau preswyl a gweithdai mewn sgiliau byw.

Meddai Matthew Morgan, cydlynydd mentoriaid cefnogi dysgwyr yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae’r coleg wrth ei fodd yn derbyn Gwobr Efydd Buddsoddwyr mewn Gofalwyr.

“Mae gan Sir Gaerfyrddin y nifer uchaf o ofalwyr ifanc ar draws y DU felly mae’n hanfodol bwysig bod rhwydwaith gefnogi yn bodoli mewn colegau a bod gofalwyr yn gwybod y cânt gefnogaeth.

“Mae’r wobr yn rhywbeth rydym yn ymfalchïo  fawr iawn ynddi ac rydym yn arbennig o blês gyda’r pwyslais mae wedi rhoi ar y gofalwyr sy’n astudio yng Ngholeg Sir Gâr, sy’n ysbrydoledig yn y gwaith maen nhw’n ei wneud.”

Mae Charlie Kinchington yn fyfyriwr sy’n arwain y grŵp gofalwyr ifanc, ac meddai: “Mae’r grŵp yn ein helpu ni fel unigolion i fod ein hunain mewn lle nad oes rhaid i ni roi wyneb dewr ymlaen a lle rydyn ni’n gallu siarad am ein gofidiau a dim ond ymlacio am ychydig.”

Ychwanegodd Melanie Rees-Lewis, rheolwr gwasanaethau gofalwyr ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr: “Mae hyn yn bartneriaeth waith ardderchog oherwydd rydym yn cael llawer o atgyfeiriadau o’r coleg felly rwyf wrth fy modd eu bod wedi ennill y wobr efydd.

“Rwy’n siŵr y bydd Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion ill dau yn ennill arian yn y dyfodol gan fod y gwaith creiddiol eisoes yn cael ei wneud gan eu timau cefnogi myfyrwyr.”

Meddai Nikki Neale, uwch gyfarwyddwr ar gyfer profiad dysgwyr yng Ngholeg Sir Gâr: "Mae’r wobr hon yn dangos y gofal a chefnogaeth wych a ddarperir gan ein staff i’n dysgwyr.

“Mae creu dysgu ysbrydoledig a darparu lle ble gall dysgwyr ffynnu yn ganolog i Goleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion.”

Gofalwr yw rhywun o unrhyw oed, sy’n darparu cefnogaeth ddi-dâl i deulu neu ffrindiau na fyddai’n gallu ymdopi hebddynt.