Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Pam rydym yn dewis prentisiaeth beirianneg

Ceir llawer o opsiynau i ddewis ohonynt wrth ystyried eich dewisiadau ar ôl yr ysgol.

Mae Peirianneg yn opsiwn ardderchog sy’n cynnig maes amrywiol gyda chyfoeth o gyfleoedd am swyddi ar draws y DU a thramor.

Mae Coleg Sir Gâr yn cynnig hyfforddiant i ddysgwyr llawn amser a’r rheiny sydd am gael profiad o weithle gyda phrentisiaeth.

Mae’r brentisiaeth lefel tri mewn peirianneg fecanyddol, sy’n cynnig cymhwyster diploma estynedig i  ddysgwyr, yn llawn amser ym mlwyddyn un ac yna ym mlwyddyn dau, caiff ei chynnig gyda phedwar diwrnod yn y gwaith ac un diwrnod yn y coleg. Bydd llawer o gyflogwyr yn cefnogi prentis hyd at lefel  gradd anrhydedd.

Mae’r mwyafrif o brentisiaethau’n agored i bawb, waeth beth fo’u hoedran.

Mae rhai o'n prentisiaid

 • Alex Crowe
 • Callum Rowe
 • Jordan Williams
 • Lewis Thomas
 • Robert Davies
 • Alex Crowe

  Cyflogwr: Cross Engineering Abertawe

  Dewis prentisiaeth wnaeth Alex, cyn-fyfyriwr o ysgol Sant Ioan Llwyd, gan fod gwell ganddo ddull ymarferol o ddysgu. 

  Ar hyn o bryd mae’n astudio ar yr un cwrs â’i frawd Callum. 

  Mae cwmni Cross Engineering yn cynnig gwasanaethau mewn peiriannu, melino, turnio, ffabrigo a thorri gan ddefnyddio jet dŵr ac mae eu cleientiaid yn cynnwys Tata Steel yn Nhrostre. 

  Mae Alex wedi’i leoli mewn adran felino pum dyn ac mae’n defnyddio ei sgiliau datrys problemau bob dydd pan fydd materion mecanyddol yn codi. “Hefyd rydyn ni’n gwasanaethu torrwr coil enfawr o waith Trostre bob blwyddyn sy’n golygu stripio, peiriannu, weldio, gwneud bwshys newydd a ffitio berynnau newydd,” meddai. “Rwyf i hefyd yn mwynhau’r coleg, mae’r darlithwyr yn ein helpu ni a dydyn nhw fyth yn gadael i ni syrthio tu ôl ac mae popeth maen nhw’n dysgu i ni yn berthnasol i waith. Rydyn ni’n dysgu popeth o sut i godio peiriannau CNC a’r wyddoniaeth tu cefn i wydnwch deunyddiau.” 

  Mae Alex yn gobeithio symud ymlaen i lefel HND a gradd ac o bosib gweithio dramor yn y dyfodol.

 • Callum Rowe

  Cyflogwr: Cwm Engineering

  Mae Callum wedi gweithio i gwmni peirianneg amaethyddol ers iddo fod yn 14 oed ac ar ôl ei ddiploma estynedig lefel tri mewn amaethyddiaeth cafodd ei gyflogi’n broffesiynol. Fodd bynnag, oherwydd yr ansicrwydd ariannol a gwleidyddol a ddaeth gyda Brexit, cafodd ei gynghori gan ei gwmni y dylai ailystyried ei yrfa. 

  Ar ôl cofrestru ar gwrs nad oedd yn iawn iddo, penderfynodd Callum newid i beirianneg a bellach mae’n brentis peirianneg fecanyddol gyda chwmni Cwm Engineering lle mae’n ffynnu. Mae cwmni Cwm Engineering yn cynnig gwasanaethau proffesiynol mewn melino a thurnio CNC a byddant yn gwneud gwaith i sefydliadau megis y Weinyddiaeth Amddiffyn. 

  Mae’r cwmni’n arbenigo mewn gwaith CNC. Anfonir ei holl weithwyr ar gwrs wythnos yng Nghaerwrangon, a bydd Callum yn cymryd rhan yn hyn cyn bo hir. 

  Meddai Callum Rowe: “Rwy’n datrys problemau bob dydd ac rwy’n dysgu’r rhaglenni codio sy’n rhedeg y peiriannau CNC. Rwy’n edrych ymlaen at fy mhrosiect terfynol yn y coleg lle byddaf yn gwneud plât matrics, sef prototeip   a all fod o fudd i’m cyflogwr.”  

  Mae Callum, sy’n frawd i Alex, yn gobeithio symud ymlaen i’r brifysgol ym maes peirianneg chwaraeon modur.

 • Jordan Williams

  Cyflogwr: Gestamp

  Roedd cyn-fyfyriwr Bryngwyn Jordan bob amser a’i fryd ar astudio peirianneg a phan ddaeth cwmni peirianneg i ymweld â’i ysgol, cofrestrodd ar gyfer prentisiaeth goleg er mwyn ennill mwy o brofiad.

  Cafodd ei ysbrydoli gan ei dad a oedd yn offerwr gyda chwmni INA Bearings. Mae Jordan yn gweithio i Gestamp o 8am i 4pm yn dysgu ystod eang o sgiliau, ac mae’n dysgu am y diwydiant gweithgynhyrchu cerbydau modur.  

  Yn y coleg, bydd Jordan yn gweithio ar ei brosiect terfynol, sef gosodyn llifanu melinwr ochr, a allai o bosib arbed arian.

  Meddai Jordan: “Mae’r darlithwyr gyda’r gorau, mae profiad diwydiannol gan bob un ohonynt ac maen nhw’n hyblyg ac yn barod eu cymwynas. Rwy’n mwynhau fy mhrentisiaeth gan ei bod yn cynnig profiad a sgiliau byw ac mae fy nghydweithwyr bob amser yn awyddus i rannu eu profiad gyda mi.”

 • Lewis Thomas

  Cyflogwr: Teify Forge

  Cafodd Lewis, sy’n gyn-fyfyriwr Ysgol Bro Pedr, ei ysbrydoli i astudio peirianneg gan ei dad - peiriannydd trydanol sy’n rhedeg ei felin lifio ei hun yn Llanllwni.

  Mae ei gyflogwr yn arbenigo mewn peirianneg amaethyddol a weldio teithiol ac mae Lewis yn ymwneud â phob agwedd ar y gwaith yn ei weithle ac i ffwrdd o’r safle. 

  Gobaith Lewis yw symud ymlaen i astudio HND ar ôl ei brentisiaeth, gyda chefnogaeth Coleg Sir Gâr a’i gyflogwr yn ogystal ag ymgymryd â chwrs weldio arbenigol.  

  Meddai Lewis: “Rwy’n meddwl mai prentisiaeth yw’r llwybr gorau oherwydd cewch eich talu, rydych yn cael cymhwyster  ac i mi’r peth mwyaf yw’r profiad, hefyd cewch eich cefnogi gan aseswr sy’n ymweld â chi unwaith y mis i olrhain eich cynnydd.

  “Yn y coleg rydyn ni’n dysgu am lawer o bethau gan gynnwys sut i wneud eich systemau hydrolig eich hun ac arbrofi gyda gwahanol systemau mecanyddol, er enghraifft sut i wneud silindr i symud.” 

 • Robert Davies

  Cyflogwr: Logic One Automation

  Fe wnaeth Robert, sy’n gyn-fyfyriwr ysgol y Frenhines Elisabeth, gymryd rhan mewn lleoliad gwaith gyda chwmni Logic One Automation ac yna cofrestrodd ar gyfer prentisiaeth gyda’r cwmni.

  Mae Logic One Automation yn gwneud darnau gosod prawf ar gyfer cwmnïau sy’n gweithgynhyrchu ceir ac yn ôl Robert mae’n edrych ymlaen at fynd i’r gwaith bob dydd. “Mae bob dydd yn wahanol,” meddai. “Rydyn ni’n defnyddio peiriannau melino rhannol CNC felly rwy’n dysgu elfen o ddulliau traddodiadol a modern. Mae fy nghyflogwr yn gefnogol, yn hawdd mynd ato ac mae’n amgylchedd gwaith gwych.”

  Yn ôl Robert mae’r coleg yn cynnig dull eglur a systematig o fynd i’r afael â gwaith ynghyd â gwaith mathemateg heriol. “Yn ogystal rydych yn dysgu am y deunyddiau rydych yn gweithio gyda nhw, a’r wyddoniaeth y tu cefn iddynt sy’n aml yn rhoi eiliadau “gwela i hi” i mi o ran datrys problemau,” meddai. “Mae’r athrawon yn rhyngweithiol iawn, mae’r hyn maen nhw’n ei ddweud bob amser yn ennyn fy niddordeb ac mae gennym amrywiaeth o athrawon gydag amrywiaeth o arbenigedd peirianegol.” 

  Mae cwmni Logic One Automation yn dangos diddordeb brwd mewn dilyniant addysgol ac mae Robert yn awyddus i astudio ar lefel brifysgol.