Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Myfyriwr Coleg Sir Gâr yn ennill cystadleuaeth arloesi’r DVLA

Mae myfyriwr busnes yng Ngholeg Sir Gâr wedi ennill Her Arloesi’r DVLA sy’n cael ei rhedeg mewn partneriaeth â Simply Do a Chyngor Sir Caerfyrddin.

Fe wnaeth Davey Hampton, sy’n astudio diploma busnes ar gampws Pibwrlwyd y coleg, dderbyn yr her o ddarparu datrysiadau i’r DVLA ar gyfer recriwtio mwy o ddynion mewn rolau gweinyddol.

Cynigiwyd datrysiadau posibl gan Davey a awgrymodd gynnal ymgyrchoedd recriwtio mewn digwyddiadau ble roedd mwy o ddynion yn debygol o fod yn bresennol a hefyd gwella niferoedd y ceisiadau gan ddynion oedd yn ceisio gwaith.

Yn ogystal gwnaeth waith ymchwil i ystadegau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) ar sut mae dynion a menywod yn gwahaniaethu yn eu gweithgareddau hamdden, gan ganiatáu dull mwy targedig o fynd i’r afael â recriwtio. 

Meddai Becky Pask, cydlynydd entrepreneuriaeth cyflogadwyedd Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion. “Mae’n fraint i ni gael gweithio gyda Chyngor Sir Caerfyrddin, Simply Do a’r DVLA a hoffem roi diolch iddynt yn bersonol am yr her arloesi 'byd go iawn' hon.

“Roeddwn wrth fy modd yn clywed mai Davey oedd yr enillydd cyffredinol gan y bydd y DVLA yn Abertawe yn rhoi ei syniad ar waith, sy’n gyffrous iawn.”

Meddai Davey Hampton: "Rwy’n teimlo’n gyffrous iawn am ennill Cystadleuaeth y DVLA ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn at gydweithio gyda nhw i wneud fy syniad yn realiti."

Mae Davey Hampton yn ennill tocyn anrheg Amazon fel rhan o’r wobr fuddugol.

Mae Her Arloesi’r DVLA yn rhan o’r Prosiect CELTIC ac roedd yn cynnwys Coleg Gŵyr, Coleg Sir Gâr, NPTC, Coleg Sir Benfro, PCYDDS a Phrifysgol Abertawe.