Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Sut gwnaeth y coleg gefnogi wythnos gofalwyr

Mae lefel y gefnogaeth i ofalwyr yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn un o’r grymoedd sy’n gyrru timau cefnogi dysgwyr y colegau.

Fel grŵp o staff hynod fedrus, meithriniol a phrofiadol sy’n cefnogi myfyrwyr ar draws saith campws, roedd cefnogi Wythnos Gofalwyr yn hollbwysig i’r tîm gofalgar hwn a aeth ati i roi gwerth wythnos o ddathliadau ar waith.

Mae Wythnos Gofalwyr yn ymgyrch flynyddol i godi ymwybyddiaeth o ofalu, gan dynnu sylw at yr heriau y mae gofalwyr di-dâl yn eu hwynebu a chydnabod y cyfraniad maen nhw'n ei wneud i deuluoedd a chymunedau ledled y DU. 

Mae’r ddau goleg yn darparu cefnogaeth i lawer o fyfyrwyr a staff sydd â chyfrifoldebau gofalu yn ychwanegol i’w hastudiaethau a’u cyflogaeth.

Roedd Wythnos Gofalwyr yn y colegau yn cynnwys dathliad ar-lein oedd yn cynnwys hunan-bortreadau o staff a myfyrwyr yn mynegi meddyliau megis unigrwydd a gwerthfawrogiad, cwis i amlygu beth mae rôl ofalu yn ei olygu, a montage fideo o staff a myfyrwyr yn clapio dros ofalwyr.

 Hefyd darparwyd swm sylweddol o adnoddau gan gynnwys Cynllun Buddsoddwyr mewn Gofalwyr, Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr y Sir, gwybodaeth ar gyfer oedolion ifanc sy’n ofalwyr, ystadegau gofalwyr gan gynnwys y 25 y cant o fyfyrwyr sydd ddim yn rhoi gwybod i’w colegau am eu hamgylchiadau, cyngor i ofalwyr yn ystod Covid19 ac adnoddau a ddyluniwyd i gefnogi rhaglen diwtorial cefnogi dysgwyr y colegau.

Meddai Matthew Morgan, cydlynydd mentoriaid cefnogi dysgwyr yng Ngholeg Sir Gâr: “Bydd gwaith anweledig gofalwyr di-dâl, gobeithio, yn tynnu sylw at yr ymgyrch a’r gwaith a wneir dros deulu ac anwyliaid gan hefyd ganiatáu gwell cipolwg ar y rhwydweithiau cefnogaeth sydd ar gael yn y coleg i staff a myfyrwyr.”

Mae Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion wedi ymfalchïo yn eu cyflawniad wrth ennill Gwobr Efydd Buddsoddwyr mewn Gofalwyr ac maen nhw eisoes wedi cymryd camau tuag at y wobr arian gydag arweinwyr gofal neilltuedig yn cael eu darparu ar draws yr holl gampysau.

Mae’r colegau hefyd yn rhedeg grŵp gofalwyr ifanc sy’n cael ei arwain gan y myfyriwr Charlie Kinchington a dywedodd: “Mae’r grŵp yn ein helpu i fod yn ni ein hunain mewn lle ble does dim rhaid i ni ddangos wyneb dewr a ble gallwn ni siarad am ein pryderon ac ymlacio am ychydig.”

Yn ddiweddar, croesawyd gofalwyr ifanc o ysgolion lleol i mewn i’r coleg, lle bu Gofalwyr sy’n Oedolion Ifanc Sir Gaerfyrddin (YAC) yn cynnig cefnogaeth a gwybodaeth, er mwyn dangos y byddant yn cael eu cefnogi fel myfyrwyr.

Ychwanegodd y darlithydd Suzanne Mountfield-Rees: “Mae cyfrannu at Wythnos Gofalwyr wedi bod yn bleser.

“Fel gofalwr fy hunan, rwy’n teimlo ei fod yn bwysig cydnabod y rôl amhrisiadwy y mae gofalwyr yn chwarae ym mywydau pobl.

“Mae bod yn ofalwr yn brofiad gwerth chweil, ond yn aml gall olygu heriau felly mae’r wybodaeth a’r gefnogaeth a rannwyd yn ystod yr wythnos hon wedi bod yn anghredadwy o fuddiol i mi.”