Galluogi'r Bar Hygyrchedd

O leoliad trosedd i’r ystafell lys

Mae disgyblion o ysgolion partner y coleg wedi bod yn ymchwilio i lofruddiaeth mewn prosiect ar ôl ysgol ble maen nhw’n dysgu am y gyfraith, ymchwilio lleoliadau trosedd, troseddeg, cymdeithaseg trosedd, erlyniadau ac adroddiadau llys.

Dechreuodd y prosiect chwe wythnos, a gynhaliwyd ar gampws y coleg yn y Graig, gydag arestiad rhagdrefnedig gan heddwas er mwyn rhoi ysgytwad i’r myfyrwyr ynghylch realiti trosedd a’i chanlyniadau.

Yna dysgodd y myfyrwyr am gymdeithaseg trosedd gyda’r darlithydd Angharad Mansfield, gan nodi’r berthynas rhwng rhyw person a throsedd, sylwi ar nodweddion personoliaeth ac edrych ar resymau pam y gallai fod pobl yn troseddu.

Aeth yr ail sesiwn â’r myfyrwyr y tu allan i’r ystafell ddosbarth i ymchwilio i leoliadau’r drosedd gyda’r darlithydd gwyddoniaeth Emma Jones. Dangosodd hi i’r grŵp sut i adennill samplau corff, cymryd swabiau, dystio eitemau am olion bysedd, dysgu am DNA a pharatoi tystiolaeth ar gyfer gwaith labordy.

Hefyd cymerodd y darlithydd ffotograffiaeth Simon Thomas sesiwn am ffotograffiaeth lleoliad trosedd.

Aeth y darlithydd addysg grefyddol Natalie Sherlock â’r myfyrwyr drwy wers mewn athroniaeth foesol a gwneud penderfyniadau moesegol a wnaeth ysgogi’r meddwl. Gofynnodd am beth sy’n annog pobl i weithredu’n anfoesol, gan gysylltu trosedd â gwyddor gymdeithasol.

Wedi ymchwilio lleoliad y drosedd yn llwyr a chadw tystiolaeth yn ddiogel mewn bagiau, roedd y myfyrwyr yn barod i baratoi ar gyfer achos llys gyda darlithydd y gyfraith Jeremy Edwards. Soniodd am sut caiff y gyfraith ei chymhwyso i gymdeithas, y gwahaniaeth rhwng cyfraith sifil a chyfraith droseddol, Gwasanaeth Erlyn y Goron, egwyddorion sylfaenol y gyfraith, cryfder tystiolaeth a rôl y rheithgor wrth benderfynu euogrwydd.

Roedd y grŵp ar fin cwblhau pob un o'r chwe sesiwn a chymryd rhan mewn ffug dreialon llys nes bod rheoliadau coronafeirws y Llywodraeth yn cau ysgolion a cholegau. 

Bydd plant ysgol yn cael y cyfle i gymryd rhan yn y prosiect blynyddol hwn yn y flwyddyn academaidd nesaf.