Galluogi'r Bar Hygyrchedd

O ddim TGAU i radd brifysgol

Cynghorwyd Chase Chandler i astudio iechyd a gofal cymdeithasol gan ei ffrindiau a'i deulu oherwydd yr empathi a'r sgiliau cefnogol a ddangosodd pan oedd pobl yn wynebu adegau heriol.

Fodd bynnag, yn yr ysgol, roedd Chase yn cael trafferth gyda'i broblemau personol ei hun a oedd yn effeithio ar ei raddau a arweiniodd at iddo beidio â chyflawni un cymhwyster TGAU a  waethygodd ei ymdeimlad o werth a hunan-barch a oedd eisoes yn isel.

Gyda chymorth a chefnogaeth tîm iechyd a gofal cymdeithasol y coleg, mae Chase bellach wedi graddio gyda gradd mewn seicoleg ym Mhrifysgol Abertawe.

Dysgodd Chase y gallai ailgychwyn ei addysg yn y coleg gyda chwrs lefel un mewn iechyd a gofal cymdeithasol, ond cafodd drafferth gyda'r syniad a chafodd hi'n anodd dod o hyd i unrhyw hunanhyder nes iddo siarad â'i ddarlithydd, Sue Hope-Bell.  “Roeddwn wedi penderfynu siarad â Sue am fy mhroblemau ac yn hwyrach cefais fy rhoi mewn cysylltiad ag un o’r mentoriaid, Matthew Morgan,” meddai Chase.  “Dros y flwyddyn gyntaf, roeddem wedi trafod fy mhroblemau personol mewn ymgais i’w deall.  Sue a Matthew oedd y pileri a oedd yn caniatáu i mi ddod yn fwy hyderus mewn lleoliad addysgol gan ddarparu cymhelliant i'm galluogi i geisio gwella fy sefyllfa ar y pryd.”

Mae’r tîm iechyd a gofal cymdeithasol a’r tîm mentoriaid yn gorff staff proffesiynol tra meithringar a chefnogol sy'n gwerthfawrogi profiad dysgu eu myfyrwyr ac yn eu helpu i ymdrechu i fod y fersiwn gorau ohonynt eu hunain.

Pan gymerodd Chase ran mewn lleoliad gofal plant ar ei gwrs, cadarnhaodd hyn ei frwdfrydedd am ofal gan ei fod yn teimlo ymdeimlad o berthyn a hunan-werth, drwy fod yn rhan o gymuned a'i chefnogi.  "Er gwaethaf y ffaith fy mod wedi bod i bum lleoliad ers hynny ac rwyf bellach yn gynorthwy-ydd gofal i unigolion sy'n profi dementia, rwyf yn aml yn meddwl yn ôl at y lleoliad cyntaf hwnnw a sut yr oedd wedi effeithio’n ddwfn ar fy synnwyr o bwrpas mewn bywyd,” meddai Chase.  "Ar ôl y lleoliad hwnnw, teimlais ymdeimlad sylweddol o ran  pwrpas a dyletswydd i barhau ag iechyd a gofal cymdeithasol, er mwyn ymgorffori'r un natur ofalgar a meddylgar yr oedd Sue a Matthew a gweddill y tiwtoriaid wedi dangos tuag ataf i, ac i un diwrnod helpu pobl sydd yn yr un sefyllfa â mi.” Oherwydd hyn, fe wnes i osod fy mryd ar yrfa mewn cynghori.”

Gwnaeth Chase ail-sefyll ei arholiadau TGAU yn y coleg a gyda chefnogaeth ac anogaeth, cyflawnodd ei gyrchnodau yn llwyddiannus.

Ychwanegodd Chase Chandler:  "Nawr fy mod i wedi graddio o fy astudiaethau cynghori a fy nghwrs seicoleg, yr wyf yn bwriadu parhau gyda fy addysg hyd yn oed ymhellach. 

"Byddaf yn dechrau cwrs rhagarweiniol mewn seicotherapi dyneiddiol,  yna byddaf yn dechrau gradd meistr a fydd yn ymchwilio'n ddyfnach i seicotherapi dyneiddiol, a fydd wedyn yn caniatáu i mi ddechrau ymarfer fel cynghorwr. 

"Rwy'n benderfynol o barhau a chyflawni fy nghyrchnod mewn helpu pobl sydd ei angen trwy gynghori, yn enwedig y rhai a oedd yn brwydro gyda’u hunanhyder a hunan-werth, yn debyg i’r ffordd y gwnes i.”