Skip to main content

Canlyniadau Safon Uwch yn dangos safonau uchel parhaus a pherfformiadau unigol rhagorol.

Mewn blwyddyn sydd wedi bod heb ei thebyg yn y byd addysg ledled Cymru, mae dysgwyr yng Ngholeg Sir Gâr wedi adeiladu ar eu hastudiaethau TGAU a lefel UG blaenorol i gyflawni set ragorol o ganlyniadau Safon Uwch.

At ei gilydd, ar gyfer Safon Uwch, mae’r Coleg yn dathlu 81% o ddysgwyr yn ennill graddau A*-C a 100% yn ennill A* - E.  Mae hyn yn gwella ar berfformiad y flwyddyn flaenorol a hoffwn longyfarch pawb ar eu llwyddiant.

Mae rhai perfformiadau rhagorol wedi arwain at ddysgwyr yn mynd i astudio Meddygaeth, Deintyddiaeth, Gwyddorau Naturiol a Mathemategol, Peirianneg Awyrennol, y Gyfraith, Gwyddoniaeth a Meddygaeth Filfeddygol, Cyllid ac Economeg, Ieithoedd, Newyddiaduraeth, Celf a Phensaernïaeth, pob un yn y prifysgolion Grŵp Russell gorau a phrifysgolion pherfformiad uchel.

Meddai Mrs Orla Williams, Pennaeth Safon Uwch a Mynediad

‘Rydym wrth ein bodd gyda llwyddiant gwell ein myfyrwyr ac mae hyn yn adlewyrchu gwaith caled ac ymdrech y myfyrwyr a’r staff hefyd dros y ddwy flynedd ddiwethaf o astudio yn y coleg. Ar ran holl staff y coleg, dymunwn bob llwyddiant i’n dysgwyr wrth iddynt fynd i’r prifysgolion gorau oll ar draws y Deyrnas Unedig ac i gyflogaeth.’

Dywedodd Dr Andrew Cornish, Pennaeth Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion

‘Mae’n wych gweld ein myfyrwyr yn perfformio’n dda yn gyson ac i safon uchel.  Bydd y canlyniadau Safon Uwch hyn, ynghyd â pherfformiad yr un mor gryf yng Nghymhwyster Bagloriaeth Cymru Uwch, yn gweld ein dysgwyr yn parhau i symud ymlaen i Addysg Uwch, yn lleol ym Mhrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, a hefyd ledled y Deyrnas Unedig i ddilyn eu gyrfaoedd dewisol.

Yr un mor nodedig yw’r graddau uchel a enillwyd ar ein rhaglenni galwedigaethol. Bydd y canlyniadau hyn, ynghyd â llwyddiant eithriadol mewn cystadlaethau sgiliau cenedlaethol a rhyngwladol, yn galluogi ein dysgwyr galwedigaethol i symud ymlaen i’r Brifysgol, Prentisiaethau, Prentisiaethau Lefel Uwch a chyflogaeth yn y dyfodol.

At ei gilydd, mae’r perfformiad rhagorol hwn yn adlewyrchu dilyniant myfyrwyr o'r sylfeini cryf a osodwyd mewn ysgolion partner yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a thu hwnt.  Ar ran y coleg, hoffwn ddymuno'r gorau iddynt i'r dyfodol.'

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.