Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae'r Dystysgrif Dechnegol Lefel 2 mewn Gofal Anifeiliaid wedi'i hanelu at ddysgwyr sy'n dymuno symud ymlaen i yrfa yn y diwydiant gofal anifeiliaid.    Mae'r llwybr hwn, sy’n defnyddio cyfuniad o sgiliau ymarferol a gwybodaeth ddamcaniaethol, yn darparu llwybr ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant gofal anifeiliaid.

Bydd sgiliau ymarferol yn amrywio o drin a ffrwyno anifeiliaid i lanhau eu llety.  Ochr yn ochr â choleg, ymgymerir â phrofiad gwaith o fewn y cymhwyster hwn er mwyn i ddysgwyr ennill profiad o ddiwydiannau ar dir, sy'n amrywio o ffermydd i bractisiau milfeddygol.

Bydd dysgwyr sy'n cwblhau Lefel 2 mewn Gofal Anifeiliaid yn gallu mynd ymhellach yn eu gyrfaoedd trwy ymgymryd â rolau megis twtwyr cwn, cynorthwy-ydd siop anifeiliaid anwes, yn cyflawni ystod o ddyletswyddau gan gynnwys glanhau a chynnal a chadw amrywiaeth o lety anifeiliaid.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


Yn ystod y cymhwyster Lefel 2, byddwch yn gweithio'n agos gyda'ch cyflogwr ar gyfer profiad gwaith a gyda thiwtoriaid cwrs yn y coleg.  

Disgwylir i chi fynychu’r coleg ar 4 diwrnod yr wythnos am sesiynau gwybodaeth greiddiol ac asesiadau ymarferol.    Mae'r cwrs yn seiliedig ar waith theori a gwaith ymarferol gydag amrywiaeth o anifeiliaid o famaliaid bach i geffylau.

Mae’r Dystysgrif Dechnegol Lefel 2 mewn Gofal Anifeiliaid yn cynnwys: -

 • Glanhau a chynnal llety anifeiliaid
 • Gwiriadau iechyd ar ystod o anifeiliaid
 • Deall ymddygiad anifeiliaid
 • Iechyd a Diogelwch yn ymwneud â gwahanol feysydd o fewn diwydiannau ar dir

Cynnwys y Rhaglen


Mae modiwlau ar y cymhwyster hwn yn cynnwys y canlynol: -

Gorfodol:

 • Cynnal iechyd a lles anifeiliaid
 • Bwydo a lletya anifeiliaid
 • Ymddygiad a thrin anifeiliaid
 • Gweithio yn y diwydiant gofal anifeiliaid
 • Iechyd a Diogelwch ar gyfer y diwydiannau ar dir
 • Egwyddorion bioleg anifeiliaid

Modiwlau Opsiynol:

Dewis o un o’r opsiwn canlynol: -

 • Gofalu am geffylau
 • Cyflwyniad i ofalu am anifeiliaid fferm

Bydd y cymhwyster hwn yn datblygu eich sgiliau mewn meysydd y tu allan i ofal anifeiliaid.  Cewch gyfle i ymgymryd ag ystod o sgiliau megis:

 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif
 • TGAU neu gymhwyster Agored mewn Saesneg a Mathemateg

Dilyniant a Chyflogaeth


Mae dilyniant o'r cymhwyster hwn yn ofyniad mynediad ar gyfer cymhwyster Lefel 3 mewn Rheolaeth Anifeiliaid.    Gall llwybrau cyflogaeth eraill ddeillio o'ch lleoliad profiad gwaith neu Ddiwydiannau ar dir eraill.

Asesu'r Rhaglen


Asesir unedau yn ymarferol yng nghanolfan gofal anifeiliaid y coleg, trwy ystod o arsylwadau a phrofion ar-lein i ategu agwedd theori’r cwrs.  Cynhelir yr asesiadau ymarferol ar ystod o anifeiliaid gan gynnwys mamaliaid bach a chwn, gyda'r opsiwn o dda byw, ceffylau neu anifeiliaid.

Gofynion y Rhaglen


 • Cymhwyster Lefel 1 neu 4 TGAU gyda gradd A-D mewn naill ai Mathemateg, Cymraeg neu Saesneg
 • Rhaid i chi allu cyflawni 150 awr o leoliad gwaith
 • Bydd mynediad yn amodol ar gyfweliad ac ar sail aseiniad cyn y cyfweliad
 • Bydd yn rhaid i chi ymgymryd â phrawf diagnostig ar eich sgiliau llythrennedd a rhifedd  

Costau Ychwanegol


Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.