Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae’r cwrs hwn yn gwrs lefel tri llawn amser sy’n gyfwerth â lefel Safon Uwch. 

Mae’r cwrs dwy flynedd yn canolbwyntio ar ddatblygu’r sgiliau sy’n ofynnol i chi eu cael gan gyflogwyr yn y diwydiant rheolaeth anifeiliaid ac amgylcheddol ac maent yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau lefel gradd yn y pynciau yma neu bynciau cysylltiedig. 

Mae’r rhaglen yn eich galluogi i ddatblygu ac ehangu eich gwybodaeth a’ch sgiliau ymarferol i’w defnyddio yn y diwydiant ar dir proffesiynol.

Yn ogystal, bydd yn ofynnol i chi gwblhau 150 awr o brofiad gwaith gorfodol o fewn eich blwyddyn astudio gyntaf.

Ar ddiwedd blwyddyn un byddwch yn cwblhau’r cymhwyster 540 credyd lefel tri diploma technegol uwch mewn rheolaeth anifeiliaid. Ar ddiwedd eich ail flwyddyn byddwch yn cwblhau’r diploma estynedig technegol uwch lefel tri mewn rheolaeth anifeiliaid (cymhwyster 1080 credyd).

Cipolwg

  Llawn Amser

  Dwy Flynedd

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


 • Byddwch yn ennill profiad ymarferol gydag ystod o rywogaethau anifeiliaid anwes, ceffylau, da byw ac anifeiliaid egsotig.
 • Byddwch yn cymryd rhan mewn ymweliadau a gweithdai’n cynnwys cyflogwyr sy’n cael eu trefnu fel rhan o’r cwrs ac sy’n ymwneud yn benodol â modiwlau’r cwrs. 
 • Mae profiad gwaith (150 awr) yn orfodol ym mlwyddyn un y cwrs a’i nod yw datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd.
 • Bydd gennych ddigonedd o fynediad i wasanaethau cymorth dysgu.

Cynnwys y Rhaglen


Yn ystod y ddwy flynedd byddwch yn astudio ystod o fodiwlau yn cynnwys:

 • Iechyd a diogelwch
 • Profiad gwaith yn y diwydiannau ar dir
 • Iechyd a hwsmonaeth anifeiliaid 
 • Bwydo a maetheg anifeiliaid
 • Ymddygiad a chyfathrebu anifeiliaid
 • Systemau biolegol anifeiliaid 
 • Lles a bridio anifeiliaid
 • Cadwraeth bywyd gwyllt ac ecoleg
 • Rheolaeth ac adfer bywyd gwyllt
 • Iechyd a hwsmonaeth anifeiliaid egsotig
 • Dylunio a rheolaeth siop anifeiliaid anwes 
 • Hyfforddi anifeiliaid
 • Nyrsio anifeiliaid
 • Hwsmonaeth a lles anifeiliaid fferm
 • Gwasanaethau perthynol i anifeiliaid anwes
 • Adferiad anifeiliaid bach
 • Rheolaeth cyndai a chathdai  
 • Ymgymryd â sgiliau ystâd
 • Rheolaeth busnes yn y sector ar dir
 • Ymgymryd â phrosiect arbenigol yn y sector ar dir

Dilyniant a Chyflogaeth


Ar gwblhau ail flwyddyn y diploma estynedig technegol uwch lefel tri mewn rheolaeth anifeiliaid (1080) gallech symud ymlaen naill ai i gyflogaeth o fewn y sector ar dir neu i mewn i addysg uwch. 

Mae enghreifftiau o lwybrau gyrfaol yn cynnwys: rheolaeth cyndai a chathdai, twtio cŵn, lles anifeiliaid, ecoleg a gwaith cadwraeth, cynorthwywyr nyrsio anifeiliaid, elusennau anifeiliaid, bridio anifeiliaid arbenigol, technegydd anifeiliaid, gwaith achub ac ailsefydlu anifeiliaid.

Mae enghreifftiau o opsiynau addysg uwch yn cynnwys:  BSc (anrh) mewn ymddygiad a lles anifeiliaid*, swoleg, nyrsio milfeddygol, cadwraeth, amaethyddiaeth*, bioleg anifeiliaid, ymddygiad a hyfforddiant anifeiliaid.  * ar gael yng Ngholeg Sir Gâr.

Asesu'r Rhaglen


Mae asesu’r cwrs yn cynnwys arholiadau ffurfiol a osodir yn allanol, asesiadau ysgrifenedig (synoptig) ac asesiadau ymarferol gyda’r nod i brofi eich gwybodaeth a’ch sgiliau ymarferol.

Gofynion y Rhaglen


Mae angen i bob ymgeisydd gael o leiaf 5 TGAU ar radd C, i gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith neu Gymraeg (iaith gyntaf) ac yn ddelfrydol, bioleg.

Neu byddwch wedi ennill gradd teilyngdod/rhagoriaeth mewn cymhwyster lefel dau perthnasol ynghyd â dau TGAU ar raddau A* i C mewn mathemateg a Chymraeg (iaith gyntaf) neu Saesneg iaith. 

Bydd angen i bob ymgeisydd a gaiff ei gyfweld hefyd ennill gradd pas yn y prawf cyfweliad.

Costau Ychwanegol


Bydd gennych fynediad i ystod o gyfarpar ac adnoddau yn y coleg, fodd bynnag bydd disgwyl i chi brynu dillad penodol ar gyfer sesiynau ymarferol sef naill ai oferôls neu drowsus sy’n dal dŵr a welingtons (yn ddelfrydol gyda blaenau dur). Ni ddylai cost y cyfarpar fod yn fwy na £100 a gellir trafod hyn yn y cyfweliad.

Mae cyfle i chi brynu hwdis, topiau a chotiau gyda logo’r coleg ar ddechrau’r flwyddyn golegol sydd yn opsiynol. 

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.