Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Prentisiaeth mewn Gofal a Rheolaeth Ceffylau

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae Prentisiaeth yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith lle mae'r dysgwr yn "ennill wrth ddysgu".  Mae'r Rhaglen yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr cyflogedig sydd ag elfen o gyfrifoldeb yn eu swydd.  Anelir y rhaglen at y dysgwyr sydd dros 16 oed.  Bydd y Prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog Prentis.  Mae gan y Prentis y dewis o gael ei ryddhau/ei rhyddhau am ddydd i fynychu'r coleg fel y cytunwyd ymlaen llaw gyda’r Ymgynghorwr Hyfforddi a dylai gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 3 o fewn y raddfa amser gytunedig.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Rhwng 12 a 24 mis  yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


 • Bydd yr holl ddysgwyr yn cael eu cynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd (bob 56 i 61 diwrnod)
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu’r prentis yn y gweithle yn ôl yr angen (bob 56 i 61 diwrnod)
 • Mae arholiadau Cymdeithas Ceffylau Prydain yn cael eu cynnwys fel rhan o’r cwrs
 • Mae cyrsiau eraill ar gael megis Cymorth Cyntaf, Amddiffyn Plant, Beic Cwad, Tractor a llawer o gymwysterau cymhwysedd ar Dir eraill.

Cynnwys y Rhaglen


Bydd yn rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth Sylfaen hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys: -

 • Tystysgrif Lefel 3 Gofal a Rheolaeth Ceffylau
 • Dyfarniad Lefel 3 mewn Egwyddorion Gofal Ceffylau

Y Sgiliau Hanfodol sy’n rhaid eu cyflawni er mwyn cwblhau’n llwyddiannus yw:-

 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif Lefel 2
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu Lefel 2
 • (Mewn rhai amgylchiadau gellir defnyddio cymwysterau procsi a gyflawnwyd yn y gorffennol)

Dilyniant a Chyflogaeth


Gall dysgwyr sydd wedi cwblhau’r Brentisiaeth hon yn llwyddiannus symud ymlaen i Brentisiaeth Uwch ar Lefel 4 os oes ar gael ac fel arfer symud ymlaen yn y gwaith i Reolwr Iard neu Gynorthwy-ydd Iard ar y safon ofynnol.

Asesu'r Rhaglen


Arholiad BHS Cam 3 Gwybodaeth a Gofal Ceffylau y mae modd ei sefyll yn Uned Geffylau Coleg Sir Gar ym Mhibwrlwyd.  Gwaith cwrs, aseiniadau, arsylwadau yn y gwaith a thystiolaeth yn y gwaith.

Gofynion y Rhaglen


 • BHS Cam 2 Gwybodaeth a Gofal Ceffylau
 • Diploma Seiliedig ar Waith Lefel 2 mewn Gofal Ceffylau
 • Diploma Seiliedig ar Waith Lefel 2 mewn Gofal Ceffylau/Gofal Ceffylau Rasio
 • Diploma Lefel 2 i Wastrodion Ceffylau Harnais
 • NVQ Lefel 2 mewn Gofal Ceffylau
 • Prawf B y Pony Club
 • Caiff y rhaglenni hyn eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Mae angen Aelodaeth Aur o Gymdeithas Ceffylau Prydain.

Costau Ychwanegol


Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.