Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae’r radd sylfaen newydd sbon hon mewn perfformiad chwaraeon ceffylau yn cael ei dilysu ar hyn o bryd gan Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant. Caiff y cwrs ei gyflwyno ar gampws Pibwrlwyd y coleg yng Nghaerfyrddin ble y lleolir y cyfleusterau ceffylau.

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar berfformiad cyffredinol y ceffyl a’r marchogwr at ei gilydd, gan baratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa mewn hyfforddi, gofal ac ymarfer mewn chwaraeon ceffylau proffesiynol yn ogystal â fel gweithgarwch hamdden.

Ffocws allweddol y cwrs hwn fydd y ffactorau sylfaenol sy’n effeithio ar berfformiad, dulliau a ddefnyddir i asesu perfformiad a gwerthusiad o ystod o dechnegau sy’n gwella perfformiad y ceffyl a’r marchogwr hefyd, ac ar yr un pryd asesu effaith ffactorau allanol ar lwyddiant.

Bydd myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth drwyadl o ddulliau hyfforddi, pwysigrwydd seicoleg chwaraeon, anatomeg, ffitrwydd ac ymarfer y marchogwr a’r ceffyl.

Cipolwg

  Llawn Amser neu rhan amser

  2 flynedd llawn amser neu 3 blynedd rhan-amser

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


Bydd myfyrwyr llawn amser yn astudio 120 credyd ar lefel pedwar ym mlwyddyn un a lefel pump ar gyfer blwyddyn dau.

Bydd myfyrwyr rhan-amser yn ymgymryd ag 80 credyd bob blwyddyn am dair blynedd.

Byddwch hefyd yn ymgymryd â modiwlau gorfodol seiliedig ar waith ar lefelau pedwar a phump i ennill profiad hanfodol o’r diwydiant a mwyafu eich cyflogadwyedd. Mae hyn yn cynnwys 150 awr o leoliad gwaith yn ystod blwyddyn un a 200 awr o leoliad gwaith yn ystod blwyddyn dau. Dylid gwneud y lleoliad gwaith mewn busnes neu sefydliad ceffylau.

Bydd gennych fynediad i ganolfan hyfforddiant ac arholi gymeradwy BHS y coleg gyda’i chyfleusterau ceffylau, sy’n cynnwys arenau dan do ac awyr agored a stablau. Yn ogystal, ceir teithiau addysgol i ystod amrywiol o fusnesau ceffylau er mwyn ehangu eich profiadau.

Cynnwys y Rhaglen


Mae myfyrwyr llawn amser yn ymgymryd â’r modiwlau canlynol ar lefel pedwar, blwyddyn un a lefel pump, blwyddyn dau:

Lefel  4

 • Maetheg anifeiliaid (gyda ffocws penodol ar geffylau)
 • Ymddygiad, iechyd a hwsmonaeth ceffylau
 • Dysgu seiliedig ar ddiwydiant 
 • Cyflwyniad i anatomeg a ffisioleg anifeiliaid (ffocws ar geffylau) 
 • Rheoli’r ceffyl perfformio
 • Sgiliau astudio

Lefel  5

 • Dysgu seiliedig ar ddiwydiant 
 • Ffisioleg a ffitrwydd marchogwr
 • Bridio ceffylau, cydffurfiad a pherfformiad
 • Perfformiad chwaraeon ceffylau ar gyfer y dyfodol
 • Seicoleg chwaraeon ceffylau a hyfforddi

Dilyniant a Chyflogaeth


Mae’r rhaglen yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu ystod o sgiliau sy’n trosglwyddo’n rhwydd i fyd gwaith.     

Gall graddedigion fynd i’r afael ag ystod o yrfaoedd o fewn addysgu, canolfannau cystadlaethau a hyfforddiant, greoedd a chanolfannau atgenhedlu, rasio, polo, ysgolion marchogaeth, cyfarwyddwyr/hyfforddwyr marchogaeth llawrydd, maetheg, gwaith ymchwil a labordy, sefydliadau diwydiant, canolfannau lles ac achub.

Mae’r cwrs yn caniatáu dilyniant i raglenni atodol BSc a gyflwynir mewn sefydliadau eraill.

Asesu'r Rhaglen


Asesir pob modiwl yn unigol a byddwch yn cael cefnogaeth diwtorial i helpu gyda dilyniant a datblygiad.  Defnyddia’r rhaglen ystod o ddulliau asesu fel bod yr holl fyfyrwyr yn cael cyfleoedd i ddangos eu cryfderau ac er mwyn hybu eu sgiliau allweddol graddedig. 

Mae’r dulliau asesu yn cynnwys astudiaethau achos, arholiadau, adroddiadau ysgrifenedig, prosiectau ymchwil, asesiadau ymarferol, traethodau a chyflwyniadau.

Gofynion y Rhaglen


Caniateir mynediad i ymgeiswyr sy’n dangos y gallu academaidd a’r potensial i elwa o’r rhaglen.

Disgwylir i chi feddu ar bedwar TGAU ar radd C ac uwch, ynghyd ag 16 pwynt UCAS.

Os ydych yn ddysgwr hŷn nad ydych efallai'n bodloni'r meini prawf hyn, cewch eich ystyried o hyd yn ôl eich teilyngdod eich hun mewn cyfweliad, yn seiliedig ar eich profiad, asesiad cyfweliad a chymwysterau eraill y gallwch fod wedi'u hennill. 

Yn ogystal, mae'r coleg yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr ag ystod o gymwysterau galwedigaethol priodol a phrofiad, yn ogystal â'r llwybr Safon Uwch traddodiadol. Gallai'r rhain gynnwys y diploma technegol uwch lefel tri a’r diploma estynedig mewn rheolaeth anifeiliaid neu geffylau, diploma estynedig lefel tri mewn rheolaeth anifeiliaid neu geffylau, y Fagloriaeth lefel tri, prentisiaethau, NVQs, AVCEs, diplomâu cenedlaethol a thystysgrifau cenedlaethol uwch, diploma atodol a diploma NPTC lefel tri mewn rheolaeth anifeiliaid neu geffylau.

Mae Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol.

Costau Ychwanegol


Fframwaith Priodoleddau Graddedigion


Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau.

Dysgwch ragor am y Fframwaith Priodoleddau Graddedigion