Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae'r Dystysgrif Dechnegol Lefel 2 hon mewn Gofal Ceffylau yn gyflwyniad i reolaeth ceffylau a stablau ar gyfer y rheiny sy'n dymuno dilyn gyrfa yn y Diwydiant Ceffylau.  Nod y rhaglen yw datblygu sgiliau'r dysgwr ac mae'n darparu gwybodaeth helaeth yn ymwneud â cheffylau a'r diwydiant ceffylau.  Bydd myfyrwyr yn treulio wythnos yn y dosbarth bob yn ail ag wythnos ar iard gystadlu'r coleg, sydd hefyd yn ganolfan arholi Cymdeithas Geffylau Prydain.  Mae gan yr iard amrywiaeth o geffylau wedi'u gwastrodi'n dda, a ddefnyddir ar gyfer hyfforddiant mewn dressage a neidio ceffylau.  Caiff myfyrwyr y cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau a gynhelir gan y coleg ac i dderbyn hyfforddiant oddi wrth hyfforddwyr ac arholwyr Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS).  Mae'r cwrs yn cynnwys uned brofiad gwaith orfodol, sy'n golygu 150 o oriau o brofiad gwaith drwy gydol y flwyddyn mewn canolfan geffylau addas.  Darperir cyfleoedd hefyd i sefyll TGAU mewn Saesneg a Mathemateg ac i ddatblygu'r Gymraeg.

Yn ogystal bydd y dysgwr yn cael y cyfle i gymryd arholiadau Cam Un BHS a Marchogaeth a Diogelwch ar y Ffordd, pan fydd yn cyrraedd y safon ofynnol. 

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


 • Iard gystadlu gyda cheffylau wedi'u dysgu ar gyfer dressage a neidio
 • Cyfle i sefyll Arholiadau Cam BHS a'r Prawf Marchogaeth a Diogelwch ar y Ffyrdd fel rhan o'r cwrs
 • Amgylchedd cefnogol i ddatblygu eich sgiliau
 • Mae profiad gwaith a Sgiliau Hanfodol yn cynyddu eich siawns o gael gwaith ar ôl cwblhau'r cwrs
 • Cyfleoedd i gystadlu ar eich ceffyl eich hun neu geffylau'r coleg
 • Darperir cymorth dysgu yn yr ystafell ddosbarth a thrwy sesiynau wythnosol yn y Parth Astudio os oes angen.
 • Mae tiwtorialau rheolaidd yn monitro cynnydd ar y cwrs

Cynnwys y Rhaglen


Unedau Craidd:

 • Iechyd a diogelwch ar gyfer y Diwydiannau Ar Dir
 • Gweithio yn y Diwydiant Ceffylau
 • Iechyd a lles ceffylau
 • Tac a chyfarpar ceffylau
 • Ymgymryd â dyletswyddau rheolaidd y stabl
 • Egwyddorion bwydo a dyfrio ceffylau
 • Trin a gwastrodi ceffylau
 • Cyflwyniad i arwain ceffylau

Unedau Opsiynol:

 • Marchogaeth ceffylau ar y fflat;
 • Anatomeg a ffisioleg ceffylau
 • Cadw ceffylau ar laswellt

Dilyniant a Chyflogaeth


Gall myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus ar lefel teilyngdod neu uwch symud ymlaen i'r Diploma Estynedig Lefel 3 neu i swyddi. Ceir galw cynyddol am bobl â sgiliau ymarferol da i weithio mewn iardiau stablau, gwaith styd a rasio. Caiff arholiadau Cymdeithas Ceffylau Prydain eu cydnabod gan y diwydiant ar hyd a lled y byd.

Asesu'r Rhaglen


Asesiad synoptig ac aseiniadau unedau unigol: Cânt eu gosod yn allanol, eu marcio'n fewnol a'u cymedroli'n allanol.

Arholiad theori diwedd y flwyddyn: Caiff ei osod yn allanol a’i farcio’n allanol a gellir ei sefyll naill ai ar-lein neu fel papur ysgrifenedig.

Mae arholiadau Cymdeithas Geffylau Prydain yn seiliedig ar waith ymarferol ac ar theori.  Gellir ymgymryd â'r adran gwybodaeth a gofal ceffylau ynghyd â'r adran farchogaeth yn Uned Geffylau Campws Pibwrlwyd y coleg.

Gofynion y Rhaglen


Cymhwyster Lefel 1 neu 3 TGAU (yn cynnwys o leiaf un TGAU (A* - C) mewn Mathemateg, Cymraeg neu Saesneg).

Costau Ychwanegol


Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.