Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Rhaglen dwy flynedd o hyd yw hon mewn Rheolaeth Ceffylau Lefel 3 sy’n canolbwyntio ar ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i ddilyn gyrfa mewn Rheolaeth Ceffylau ac mae wedi ei lleoli ar Iard Gystadlu a Chanolfan Asesu BHS y coleg.  Mae'r cwrs yn anelu at ddatblygu sgiliau ymarferol y dysgwr a thanategu'r rhain ag egwyddorion theori ystod o bynciau megis iechyd ceffylau, anatomeg a maetheg, hwsmonaeth ceffylau a rheolaeth iard. Mae’r cwrs yn cynnwys lleoliad profiad gwaith gorfodol o 150 awr yn ogystal â gweithgareddau cyfranogiad cyflogwr gorfodol.

Fel rhan o'r rhaglen, bydd dysgwyr hefyd yn adeiladu ar sgiliau hanfodol mewn llythrennedd a rhifedd a darperir cyfleoedd ar gyfer cymwysterau TGAU mewn Saesneg a Mathemateg.  Yn ogystal datblygir dwyieithrwydd y dysgwr.

Ochr yn ochr â'r cwrs fydd y cyfle i gymryd arholiadau Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS) a gydnabyddir gan y diwydiant yn amodol ar gyrraedd y safon ofynnol.

Mae'r cwrs hwn yn rhoi i’r dysgwr y cymhwyster sydd ei angen i fynd ymlaen ac i astudio ar lefel Addysg Uwch.

Cipolwg

  Llawn Amser

  2 Flynedd

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


 • Caiff dysgwyr eu hamserlennu ar gyfer astudiaethau academaidd ac asesiad ymarferol ar iard y coleg bob yn ail wythnos. Mae gan y coleg iard gystadlu gydag amrywiaeth o geffylau wedi'u gwastrodi mewn amrywiol ddisgyblaethau.  Mae gan yr iard arena dan do ac arena awyr agored ynghyd ag amrywiol gyfleusterau rheoli a hyfforddi.
 • Fel rhan o'r cwrs, caiff y dysgwyr gyfle i redeg a chymryd rhan mewn cystadlaethau cysylltiedig a digysylltiad a gynhelir yn y coleg.
 • Mae Coleg Sir Gâr yn ganolfan arholi a hyfforddi gymeradwy Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS) sy'n cyflwyno a pharatoi dysgwyr ar gyfer asesiadau BHS mewn marchogaeth cyflawn o Gam 1 i Gam 4, yn ogystal ag asesiadau a hyfforddiant y cynllun Marchogaeth Diogel.  Hefyd bydd dysgwyr yn cael cyfle i gymryd rhan mewn diwrnodau hyfforddiant ac arddangosiadau BHS.
 • Mae'r cwrs yn cynnwys ymweliadau â sefydliadau ceffylau arbenigol yn ogystal â darlithoedd ac arddangosiadau gan siaradwyr gwadd proffesiynol y diwydiant fel rhan o gyfranogiad cyflogwr gorfodol.
 • Bydd dysgwyr yn datblygu mewn sgiliau llythrennedd a rhifedd ac yn cael profiad o ddysgu dwyieithog.

Cynnwys y Rhaglen


Blwyddyn 1:

Unedau Craidd:

 • Egwyddorion Iechyd a Diogelwch
 • Ymgymryd â, ac Adolygu Profiad Cysylltiedig â Gwaith yn y Diwydiannau Ar Dir
 • Ymgymryd â Gweithrediadau Iard Stablau
 • Iechyd Ceffylau
 • Tac a Chyfarpar Ceffylau
 • Systemau Biolegol Ceffylau
 • Paratoi Ceffylau ar gyfer eu Cyflwyno
 • Porthiant a Maetheg Ceffylau
 • Ymddygiad a Lles Ceffylau

Unedau Opsiynol:

 • Ymarfer ceffylau neu weithio ceffylau o'r llawr

Blwyddyn 2

Unedau Craidd:

 • Gweithio a hyfforddi ceffylau o'r llawr
 • Egwyddorion marchogaeth
 • Cyfrannu at reoli digwyddiad ceffylau
 • Egwyddorion ffitrwydd ceffylau
 • Rheolaeth busnes yn y sector Ar Dir
 • Egwyddorion rheoli glaswelltir
 • Cyflwyniad i hyfforddiant Marchogaeth

Unedau Opsiynol:

 • Marchogaeth ceffylau ar y fflat/egwyddorion gwastrodi ar gyfer cystadleuaeth
 • Marchogaeth ceffylau dros ffensys/egwyddorion ac arferion stabl o geffylau

Cymwysterau Ychwanegol: 

 • Asesiadau Marchogaeth BHS a Marchogaeth Diogel

Dilyniant a Chyflogaeth


Caiff myfyrwyr llwyddiannus gyfle i fynd ymlaen i Addysg Uwch, er enghraifft cyrsiau Gradd Sylfaen llawn amser neu ran-amser, neu i gamu i yrfaoedd megis rheoli iard, gwaith gre, y diwydiant rasio neu wasanaethau cynghori.

Mae'r Cwrs Diploma Estynedig a'r arholiadau BHS yn cario pwyntiau UCAS, sy'n galluogi'r dysgwr i wneud cais am gyrsiau Addysg Uwch.

Asesu'r Rhaglen


Asesiad synoptig ac aseiniadau unedau unigol: Cânt eu gosod yn allanol, eu marcio'n fewnol a'u cymedroli'n allanol.

Arholiad theori diwedd y flwyddyn: Caiff ei osod yn allanol a’i farcio’n allanol a gellir ei sefyll naill ai ar-lein neu fel papur ysgrifenedig.

Dyddiadur lleoliad gwaith a gaiff ei farcio'n fewnol a'i gymedroli'n allanol.

Mae arholiadau Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS) yn asesiadau ymarferol mewn gwybodaeth marchogaeth a cheffylau ac adrannau gofal.

Gofynion y Rhaglen


Pedwar TGAU A* - C (yn cynnwys Mathemateg, Cymraeg neu Saesneg) neu gymhwyster Lefel 2 mewn pwnc perthnasol ynghyd ag un TGAU (A* - C) mewn naill ai Mathemateg, Cymraeg neu Saesneg.

Costau Ychwanegol


Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.