Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Cynigir y rhaglen Tystysgrif Addysg Uwch mewn Gwyddor Anifeiliaid trwy ddysgu o bell yn rhan-amser ar-lein. Ar gwblhau’r dystysgrif hon mae cyfle i symud ymlaen i astudio Lefel 5 ar y campws ar gyfer y Radd Sylfaen mewn Gwyddor Anifeiliaid neu’r radd BSc (Anrh) mewn Ymddygiad a Lles Anifeiliaid.

Mae'r cwrs hwn yn darparu’r cyfle i fyfyrwyr sy'n dymuno astudio trwy ddysgu o bell ddatblygu gwybodaeth graidd a sgiliau allweddol sy'n ofynnol ar gyfer israddedigion sy'n anelu at, neu sydd eisoes yn gweithio mewn, diwydiannau sy'n gysylltiedig ag anifeiliaid ac i ddatblygu ystod o sgiliau, rhinweddau personol ac agweddau sy'n angenrheidiol i weithio'n llwyddiannus o fewn y maes gwyddor anifeiliaid. 

Mae'r cwrs hwn yn caniatáu i israddedigion oddi ar y campws gael cyfle i ehangu eu gwybodaeth am egwyddorion gwyddonol etholeg, ymddygiad a ffisioleg anifeiliaid, a chymhwyso'r wybodaeth hon i les a chadwraeth.  

I wneud cais i astudio’r cwrs hwn yn rhan-amser, cliciwch yma
I wneud cais i astudio’r cwrs hwn yn llawn amser, cliciwch yma

Cipolwg

  Llawn Amser / Rhan Amser

  1 / 2 flynedd 

  Ar-lein

Nodweddion y Rhaglen


Mae'r cwrs yn caniatáu i fyfyrwyr gofrestru ar wahanol fodiwlau bob semester gan ganiatáu mynediad ym mis Medi, Ionawr a Mai. Yna bydd myfyrwyr yn dewis pa fodiwl y maent yn ei astudio bob semester dros y cyfnod o ddwy flynedd i sicrhau eu bod wedi cwblhau'r pedwar modiwl gorfodol a dau o'r modiwlau opsiynol i gwblhau'r cymhwyster.

Bydd gan fyfyrwyr fynediad i gyfleusterau ar-lein helaeth gan gynnwys deunyddiau dysgu ac ymchwil ar-lein Coleg Sir Gâr a Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant. Bydd myfyrwyr yn cael cymorth tiwtor neilltuedig a thiwtorialau un i un gosodedig i gynorthwyo myfyrwyr cyn iddynt gyflwyno gwaith yn ddigidol ar-lein.

Bydd myfyrwyr yn astudio modiwlau craidd gorfodol yn ymwneud ag ymchwil annibynnol mewn meysydd pwnc allweddol, yn ychwanegol at fodiwlau sy’n ymwneud ag astudiaeth fanwl o ymddygiad, etholeg, ffisioleg, iechyd a lles anifeiliaid.

Cynnwys y Rhaglen


Mae’r modiwlau gorfodol yn cynnwys: Maetheg Anifeiliaid, Cyflwyniad i Anatomeg a Ffisioleg Anifeiliaid, Paratoi at weithio yn y Diwydiant Gofal Anifeiliaid, a Sgiliau Astudio.

Mae’r modiwlau opsiynol yn cynnwys: Cyflwyniad i Ymddygiad Anifeiliaid, Rheolaeth Ymlusgiaid neu Amffibiaid a Bioleg Forol.Mae’n bosibl y gall rhai modiwlau ar-lein masnachol annibynnol gyfrannu at ddewisiadau opsiynol hefyd.

Dilyniant a Chyflogaeth


Ar gwblhau’r dystysgrif gall myfyrwyr sy’n llwyddiannus wneud cais i symud ymlaen i lefel 5 y radd sylfaen mewn gwyddor anifeiliaid a graddau anrhydedd. Mae’r llwybrau cyflogaeth yn amrywiol gan gynnwys gwaith sw, anifeiliaid anwes, da byw a gwaith cadwraeth.

Asesu'r Rhaglen


Mae'r asesu'n amrywiol ac yn addas ar gyfer gofynion modiwlau ar-lein unigol ac yn cynnwys:   

Traethodau; Cyflwyniadau; Adroddiadau Ysgrifenedig; Adroddiadau Astudiaeth Achos; Ymchwil/arsylwadau Ymarferol Annibynnol; Portffolios Ymchwil; Cyflwyniadau Seminar.

Gofynion y Rhaglen


Caniateir mynediad i ymgeiswyr sy’n arddangos y gallu academaidd a’r potensial i elwa o’r rhaglen. Bydd angen cymhwyster Lefel 3 gyda gradd pas neu uwch ar fyfyrwyr sy'n cychwyn astudio ac, yn ddelfrydol, byddant wedi ymgymryd â rhywfaint o brofiad gwaith gydag anifeiliaid neu yn meddu ar brofiad cysylltiedig â'r diwydiant neu ardystiad cyfwerth. Mae angen i fyfyrwyr fod dros 18 oed. 

Bydd myfyrwyr hyn (dros 21 oed) yn cael eu hystyried ar sail unigol gan y gellir rhoi ystyriaeth i gymwysterau a phrofiad sy'n berthnasol i’r diwydiant.

Costau Ychwanegol


Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.