Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae'r Lefel 3 mewn Nyrsio Milfeddygol Seiliedig ar Waith wedi ei gynllunio ar gyfer ymgeiswyr sydd eisoes yn gweithio mewn gweithle sy'n bractis hyfforddi cymeradwy.  Rhaid i bob practis gael eu cymeradwyo gan y coleg a rhaid i Brentisiaid fod yn gweithio gyda Nyrs Filfeddygol Gofrestredig neu Filfeddyg (Hyfforddwr Clinigol) trwy gydol y rhaglen.

Bydd y Prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog Prentis.  Dylai dysgwyr gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 3 o fewn y raddfa amser gytunedig.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Rhwng 24 a 48 mis yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


  • Bydd yr holl ddysgwyr yn cael eu cynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi a thiwtoriaid a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd (bob 56 i 61 diwrnod).
  • Caiff modiwlau eu hasesu drwy aseiniadau ysgrifenedig, arholiadau a Log Nyrsio ymarferol.
  • Rhaid i brentisiaid sefyll Arholiad Clinigol Ymarferol ar ddiwedd eu cwrs i fod yn gymwys i ymuno â'r gofrestr o Nyrsys Milfeddygol.

Cynnwys y Rhaglen


Bydd yn rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:-

  • Diploma Lefel 3 mewn Nyrsio Milfeddygol (Llwybr Anifeiliaid Bach)

Dilyniant a Chyflogaeth


Ar ôl cwblhau'r Brentisiaeth yn llwyddiannus mae myfyrwyr yn gymwys i ymuno â'r gofrestr o Nyrsys Milfeddygol.  Mae cyfleoedd i symud ymlaen i gyrsiau Addysg Uwch megis HNC/D, Gradd Sylfaen neu Radd (BSc).

Dilyniant o fewn swydd - Diploma Coleg Brenhinol y Milfeddygon (RCVS) mewn Nyrsio Milfeddygol Uwch.

Asesu'r Rhaglen


Gwaith cwrs, aseiniadau, arholiadau ac arholiadau Clinigol Ymarferol.

Gofynion y Rhaglen


  • 5 TGAU gradd C neu uwch a RHAID iddynt gynnwys Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth
  • Gwaith llawn amser â thâl mewn Practis Hyfforddi Milfeddygol
  • Gweithio gyda Nyrs Filfeddygol Gofrestredig neu Filfeddyg i gynorthwyo gyda chwblhau'r Log Cynnydd Nyrsio.

Caiff y rhaglenni hyn eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Costau Ychwanegol


Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.