Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i alluogi cyfranogwyr i gael gwerthfawrogiad o egwyddorion ac arferion rhoi cymorth cyntaf i gŵn mewn ystod o sefyllfaoedd brys, ynghyd â dealltwriaeth o'r dyletswyddau a'r cyfrifoldebau cyfreithiol perthnasol.

Mae'r cwrs yn cynnwys sesiynau ymarferol i alluogi cyfranogwyr i ymarfer ystod o sgiliau gan gynnwys rhwymynnu a CPR.

Mae'r cwrs o fudd i unrhyw un sy'n berchen ar gŵn neu sy'n gweithio gyda nhw.  Bydd y wybodaeth a'r sgiliau a ddatblygir fel rhan o'r cwrs hwn hefyd yn tawelu meddwl cwsmeriaid busnesau megis twtwyr cŵn, cyndai, y rheiny sy’n gwarchod a cherdded cŵn fod eu hanifeiliaid anwes yn cael eu diogelu.  Fel y cyfryw, gall y modiwl hwn ffurfio rhan o ddatblygiad proffesiynol parhaus cydnabyddedig unrhyw weithiwr mewn busnes o’r fath.

Cipolwg

  Rhan Amser

  Un diwrnod, Dydd Sadwrn Mai 7fed Dyddiadau ychwanegol i ddilyn

  Campws Pibwrlwyd

Mae costau cwrs yn £120 pp

Nodweddion y Rhaglen


Cyflwynir y cwrs gan Nyrs Filfeddygol Gofrestredig (RVN) ac mae'n cynnwys sesiynau theori ystafell ddosbarth a sesiynau ymarferol hefyd. 

Cynnwys y Rhaglen


  • Rôl y perchennog cŵn wrth ddarparu cymorth cyntaf yn unol â Deddf Milfeddygon 1966
  • Sut i adnabod cyflyrau sy'n gofyn am gymorth cyntaf brys gan gynnwys trawiad gwres, clwyfau, toriadau, ffitiau a sioc
  • Mathau o waedlif (gwaedu) a dulliau rheoli
  • Gweithdrefnau dadebru gan gynnwys CPR a symudiad Heimlich
  • Cymorth cyntaf ar gyfer llosgiadau, sgaldiadau, trydaniad, gwenwyno, brathiadau a phigiadau
  • Sut i drafod a chludo ci sy'n ddifrifol wael neu wedi'i anafu mewn modd diogel
  • Pecynnau Cymorth Cyntaf Anifeiliaid Anwes

Dilyniant a Chyflogaeth


Mae'r cwrs o fudd i unrhyw un sy'n berchen ar gŵn neu sy’n gweithio gyda nhw.