Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Tystysgrif Addysg Uwch Gwyddor Anifeiliaid Lefel 4 Ar-lein

Disgrifiad o'r Rhaglen


Cynigir y Dystysgrif Addysg Uwch Gwyddor Anifeiliaid lefel pedwar drwy ddysgu o bell a chaiff ei hastudio 100% ar-lein, yn llawn amser a rhan-amser.  Ar gwblhau’r dystysgrif hon mae cyfle i symud ymlaen i astudio lefel pump ar y campws ar gyfer y radd sylfaen mewn gwyddor anifeiliaid neu’r radd BSc anrhydedd mewn ymddygiad a lles anifeiliaid. 

Mae'r cwrs hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr sy'n dymuno astudio trwy ddysgu o bell ddatblygu gwybodaeth graidd a sgiliau allweddol sy'n ofynnol i israddedigion sy'n anelu at weithio mewn diwydiannau sy'n gysylltiedig ag anifeiliaid neu sydd eisoes yn gweithio ynddynt.   Mae’r rhaglen yn galluogi myfyrwyr i astudio gartref ar amser sydd fwyaf cyfleus iddyn nhw er mwyn datblygu ystod o sgiliau, nodweddion ac agweddau personol sy’n angenrheidiol i weithio ym maes gwyddor anifeiliaid yn llwyddiannus. 

Mae’r cwrs yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr ehangu eu gwybodaeth am egwyddorion gwyddonol etholeg, ymddygiad a ffisioleg anifeiliaid, a chymhwyso’r wybodaeth hon i les anifeiliaid, hwsmonaeth a chadwraeth. 

Cipolwg

  Llawn Amser / Rhan-amser

  Blwyddyn yn Llawn amser / Dwy flynedd yn Rhan-amser

  Ar-lein

Nodweddion y Rhaglen


Gall myfyrwyr gofrestru i astudio naill ai ym mis Medi, mis Ionawr neu fis Mai.  Mae angen i fyfyrwyr gwblhau chwe modiwl i gyflawni’r cymhwyster.  Mae myfyrwyr rhan-amser yn gwneud un modiwl bob semester, am dri semester y flwyddyn dros ddwy flynedd.  Mae myfyrwyr llawn amser yn gwneud dau fodiwl y semester am dri semester mewn blwyddyn.

Mae pob modiwl yn cynnwys deg sesiwn astudio ar wahân, pob sesiwn yn ymgorffori gweithgareddau strwythuredig datblygiadol i gynorthwyo'r dysgwr o bell i ddatblygu'r wybodaeth greiddiol a'r sgiliau sydd eu hangen i gwblhau'r asesiadau.

Mae gan fyfyrwyr fynediad i gyfleusterau ar-lein helaeth gan gynnwys deunyddiau dysgu ar-lein a deunyddiau ymchwil llyfrgell Coleg Sir Gâr a Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.  Mae gan fyfyrwyr fynediad i ddeunyddiau dysgu ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos drwy Moodle Amgylchedd Dysgu Rhithiol a Google Classrooms ategol y coleg.   Yn ychwanegol at hyn, mae ganddynt gymorth tiwtor neilltuedig a thiwtorialau un i un penodedig i gynorthwyo myfyrwyr cyn iddynt gyflwyno gwaith yn ddigidol ar-lein. 

Bydd myfyrwyr yn astudio modiwlau craidd gorfodol yn ymwneud ag ymchwil annibynnol mewn meysydd pwnc allweddol, yn ychwanegol at fodiwlau sy’n ymwneud ag astudiaeth fanwl o ymddygiad, etholeg, ffisioleg, iechyd a lles anifeiliaid.

Cynnwys y Rhaglen


Mae’r modiwlau gorfodol yn cynnwys: Maetheg Anifeiliaid, Cyflwyniad i Anatomeg a Ffisioleg Anifeiliaid, Paratoi at weithio yn y Diwydiant Gofal Anifeiliaid a Sgiliau Astudio. 

Mae modiwlau ychwanegol yn cynnwys: Cyflwyniad i Ymddygiad Anifeiliaid, Rheolaeth Ymlusgiaid ac Amffibiaid a Bioleg Forol.

Dilyniant a Chyflogaeth


Ar gwblhau’r dystysgrif gall myfyrwyr llwyddiannus wneud cais i symud ymlaen i lefel pump y radd sylfaen mewn gwyddor anifeiliaid a graddau anrhydedd. Mae’r llwybrau cyflogaeth yn amrywiol gan gynnwys gwaith sŵ, anifeiliaid anwes, da byw a gwaith cadwraeth. 

Asesu'r Rhaglen


Mae'r asesu'n amrywiol ac yn addas ar gyfer gofynion modiwlau ar-lein unigol ac yn cynnwys:  

Traethodau, cyflwyniadau, adroddiadau ysgrifenedig, adroddiadau astudiaeth achos, ymchwil/arsylwadau ymarferol annibynnol, portffolios ymchwil, cyflwyniadau seminar. 

Gofynion y Rhaglen


Caniateir mynediad i ymgeiswyr sy’n dangos y gallu academaidd a’r potensial i elwa o’r rhaglen.  Bydd angen cymhwyster lefel tri gyda gradd pas neu uwch ar fyfyrwyr sy'n dechrau astudio ac yn ddelfrydol byddant wedi gwneud rhywfaint o brofiad gwaith gydag anifeiliaid neu bydd ganddynt brofiad neu ardystiad cyfatebol yn y diwydiant.  Mae angen i fyfyrwyr fod dros 18 oed.  

Bydd myfyrwyr hŷn (dros 21 oed) yn cael eu hystyried ar sail unigol gan y gellir rhoi ystyriaeth i gymwysterau a phrofiad sy'n berthnasol i’r diwydiant.  

Costau Ychwanegol


Mae’r cwrs addysg uwch yn gymwys i gael cymorth ariannol drwy Gyllid Myfyrwyr Cymru.

Mae’r ffioedd yr un peth â’r ffioedd addysg uwch safonol a gellir dod o hyd iddynt ym mholisi ffioedd AU y coleg.