Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen

Cyflwynir y cymhwyster hwn mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant PCYDDS.

Mae cymwysterau Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) newydd yn cael eu cyflwyno yn 2021. Yn seiliedig ar y Map Proffesiwn newydd, mae’r cymwysterau’n canolbwyntio ar y wybodaeth a’r ymddygiadau sy’n ofynnol i greu gwerth a chael effaith yn y byd gwaith sy’n prysur newid. Mae’r cymwysterau newydd yn gosod y safon ryngwladol ar gyfer gweithwyr adnoddau dynol proffesiynol. Mae Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant yn bwriadu cynnig y rhain o fis Medi 2021.

Mae Diploma Cysylltiol Lefel 5 CIPD mewn Rheolaeth Pobl yn gymhwyster proffesiynol. Mae’n gosod y meincnod ar gyfer y proffesiwn adnoddau dynol ac mae’n darparu sylfaen gref i roi’r hyder a’r galluoedd i weithwyr adnoddau dynol proffesiynol i arwain eu proses penderfynu, eu gweithredoedd a’u hymddygiadau.

Mae’r cymhwyster hwn yn ymestyn ac yn meithrin gwell lefel o ddealltwriaeth a chymhwysiad ac mae’n datblygu arbenigedd dysgwyr yn naturiol mewn ymarfer adnoddau dynol.  Mae’n addas ar gyfer unigolion sy’n:

 • anelu at, neu’n cychwyn ar, yrfa ym maes rheolaeth pobl 
 • gweithio mewn rôl ymarfer adnoddau dynol ac sy’n dymuno cyfrannu eu gwybodaeth a’u sgiliau i helpu llunio gwerth sefydliadol
 • sy’n gweithio tuag at neu mewn rôl rheolwr pobl.

Cipolwg

  Rhan Amser

  Blwyddyn

  Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein

Nodweddion y Rhaglen

Prentisiaeth Uwch mewn Rheolaeth Adnoddau Dynol ar Lefel 5

I ennill Diploma Cysylltiol Lefel 5 CIPD mewn Rheolaeth Pobl, mae’n ofynnol i ddysgwyr gwblhau cyfanswm o saith uned yn llwyddiannus.

Unedau Craidd

 • Perfformiad sefydliadol a diwylliant ar waith
 • Ymarfer ar sail tystiolaeth
 • Ymddygiadau proffesiynol a gwerthfawrogi pobl

Ynghyd â thair uned arbenigol

 • Rheoli perthnasoedd cyflogaeth
 • Rheoli talent a chynllunio gweithlu
 • Gwobrwyo am berfformiad a chyfraniad

Ynghyd ag un uned arbenigol ychwanegol

 • Cyfraith Cyflogaeth Arbenigol

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd cyflawni Diploma Cysylltiol Lefel 5 CIPD mewn Rheolaeth Pobl yn llwyddiannus yn caniatáu symud ymlaen i’r Diploma Uwch Lefel 7 CIPD mewn Rheolaeth Pobl Strategol neu’r Diploma Lefel 7 CIPD mewn Dysgu a Datblygiad Strategol.

Mae’r Diploma Ôl-raddedig Lefel 7 a Meistr yn y Celfyddydau mewn Rheolaeth Pobl Strategol yn cael eu cynnig ym Mhrifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant.

Cynnwys y Rhaglen

Prif Gymwysterau

Diploma Cysylltiol Lefel 5 CIPD mewn Rheolaeth Pobl

Sgiliau Hanfodol Cymru: Llythrennedd Digidol, Rhifedd a Chyfathrebu

Asesu'r Rhaglen

Ffocws asesu

Mae’r asesu ar gyfer Diploma Cysylltiol Lefel 5 CIPD mewn Rheolaeth Pobl yn cael ei yrru gan gyflogwyr ac wedi’i anelu at senarios go iawn y gall dysgwyr ddod ar eu traws yn eu gyrfa yn y dyfodol.

Graddio’r Asesu

 • Nid yw’r cymhwyster hwn yn cael ei raddio. Bydd dysgwyr yn derbyn naill ai Pas neu Fethu. Rhaid bodloni’r holl feini prawf asesu er mwyn cyflawni Pas.

 

Cyflawni’r cymhwyster

Mae’r holl asesiadau ar gyfer y cymhwyster hwn yn cyfeirio at feini prawf, yn seiliedig ar gyflawni deilliannau dysgu penodol. I ennill Pas ar gyfer y cymhwyster hwn, rhaid i ddysgwr fod wedi bodloni’r holl feini prawf asesu ar gyfer pob uned. Os na chyflawnir y cymhwyster cyfan, gellir rhoi credyd ar ffurf datganiad o gredyd uned annibynnol. Bydd datganiadau o gredyd uned annibynnol yn amodol ar gyfredolrwydd y cymhwyster presennol a gwiriadau sichrau ansawdd CIPD. Bydd penderfyniad y CIPD yn derfynol..

Gofynion y Rhaglen

Mae ymgeiswyr fel rheol yn 18 neu’n hŷn ac yn byw yng Nghymru.

Er nad oes gofynion mynediad ffurfiol, bydd cyfweliad yn ofynnol i sicrhau bod y cymhwyster hwn yn addas i’r dysgwr. Dylai hyn gynnwys sicrhau bod dysgwyr yn gallu bodloni gofynion y deilliannau dysgu ac yn gallu cael mynediad i’r llythrennedd a’r rhifedd priodol sydd eu hangen i gwblhau’r Diploma Cysylltiol Lefel 5 CIPD mewn Rheolaeth Pobl. Mae angen cymhwyster llythrennedd digidol lefel 2 hefyd.

*Rhaid i ymgeiswyr fod yn gweithio i gael mynediad i’r cwrs hwn*.