Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Peirianneg Drydanol/Electronig Lefel 3

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae’r rhaglen maes dysgu hon wedi’i chynllunio i ddarparu i unigolion y sgiliau ymarferol, gwybodaeth a dealltwriaeth sy’n ofynnol i fod yn llwyddiannus mewn swyddi cyfredol ac ar gyfer dilyniant i gyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol mewn ystod o alwedigaethau perthynol. Mae'r rhain yn cynnwys: Dylunio, Peirianneg Cynnal a Chadw, Rheoli ac Offeryniaeth, Gwerthiannau Technegol, Addysgu, Rheoli Proses a Rheoli PLC. 

Mae’r rhaglen yn dilyn Diploma Estynedig Technegol EAL mewn Technoleg Peirianneg Fecanyddol gyda 149 credyd.

Cipolwg

  Llawn Amser

  2 Flynedd

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Bydd cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus yn sicrhau bod dysgwyr yn barod am waith ac i symud ymlaen i’r Brentisiaeth Fodern, neu astudio pellach ar lefel tri ar Ddiploma Estynedig Technegol llawn amser 

Datblygu Sgiliau Ymarferol

Lleoliad gwaith gyda chyflogwr 

Ymweliadau ymwybyddiaeth ddiwydiannol  

Cynnwys y Rhaglen

Yr unedau blwyddyn un yw Peirianneg ac Iechyd a Diogelwch Amgylcheddol, Egwyddorion Trydanol ac Electronig, Mathemateg Peirianneg, Rheolyddion Rhesymeg Rhaglenadwy (PLCs) ac Electroneg Ddigidol.

Ym mlwyddyn dau cwmpesir yr unedau canlynol: Mathemateg Bellach, Egwyddorion Trydanol ac Electronig Pellach, Peirianneg Systemau Analog, Electroneg Analog, Pŵer Trydanol, Prosiect, Gwyddor Beirianegol Bellach, Offeryniaeth Beirianegol a Chyfathrebu Peirianegol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall myfyrwyr sy'n cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus symud ymlaen i wneud cyrsiau HND neu radd mewn pynciau perthnasol. Mae swyddi sy'n uniongyrchol berthnasol i beirianneg drydanol ac electronig yn cynnwys ymchwil cynllunio a datblygu, rheolaeth ac offeryniaeth, gwerthiannau technegol, addysgu, peirianneg cynnal, rheoli proses a rheoli Plc.

Asesu'r Rhaglen

Asesir pob uned trwy arholiadau, profion, aseiniadau a gweithgareddau ymarferol.

Gofynion y Rhaglen

Fel rheol bydd angen i fyfyrwyr 16-19 oed gael o leiaf pedwar TGAU gradd A* - C, gan gynnwys mathemateg a Saesneg/Cymraeg iaith gyntaf.  Croesewir mynediad i fyfyrwyr hŷn sydd heb gymwysterau ffurfiol yn ôl disgresiwn y gyfadran. 

Costau Ychwanegol

Mae’r holl gyrsiau peirianneg llawn amser sy’n cynnwys mecanyddol, trydanol/electronig/ffabrigo a weldio a cherbydau modur, yn cael eu hariannu’n llawn. 

Yn ogystal bydd gofyn i’r dysgwr ddarparu ei ddeunydd ysgrifennu ei hun a chyfarpar dosbarth sylfaenol sy’n briodol i’w gwrs (e.e. pennau a chyfrifiannell). 

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu cyn cofrestru.