Slide 1
Slide 1

Prentisiaeth Astudiaethau Achos

Isod mae detholiad o astudiaethau achos am fyfyrwyr Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion sydd wedi ymgymryd â Phrentisiaethau.

Prentisiaeth yn y maes adeiladu wedi rhoi newid mewn gyrfa i Lynsey

Dechreuodd Lynsey Davies, sy’n fam i ddau o blant, ei phrentisiaeth yn 35 oed pan benderfynodd newid gyrfa a dod o hyd i alwedigaeth yr oedd yn wirioneddol frwd amdani.

Mae hi bellach yn gweithio i Adran Gwasanaethau Adeiladu Cyngor Abertawe fel syrfëwr meintiau/amcangyfrifwr dan hyfforddiant ac mae eisoes wedi bod yn ymwneud â phrosiectau o gynlluniau Safon Ansawdd Cymru (WHQS) i ddatblygiadau newydd.

Mae’n gweithio ar hyn o bryd tuag at radd anrhydedd mewn mesur meintiau, fel rhan o’r Brentisiaeth Uwch, a ariennir gan CIOB. Bydd hi hefyd yn cwblhau modiwl rheoli prosiect lefel pump a redir gan Quals Direct.

Mae ei phrentisiaeth gyda Sgiliau Adeiladu Cyfle a chafodd ei chyfle mawr pan ddaeth y cwmni o hyd i leoliad iddi. “Rwyf bob amser wedi gweithio’n galed ac wedi gwneud yn dda yn fy holl swyddi, ond nid oedd yn ddigon” meddai Lynsey. “Roedd angen i mi deimlo'n frwdfrydig am fy ngwaith, ac yn sicr mae adeiladu wedi gwneud hynny i mi.”

Ychwanegodd Lynsey Davies: “Yn 39 oed, rydw i wedi cyflawni mwy yn y pum mlynedd diwethaf nag ydw i yn fy holl fywyd gwaith. Rwyf wedi ennill cystadlaethau, prentis y flwyddyn ar gyfer plastro a thechnegol, rwyf wedi bod yn gynrychiolydd myfyrwyr, wedi ymddangos ar y teledu i BBC Wales yn siarad am brentisiaethau, wedi cymryd rhan yn DIY SOS, a fy nghyflawniad mwyaf oedd mynd i Uganda am bythefnos gyda Cyfle  lle adeiladon ni uned famolaeth.

“Mae fy lleoliadau i gyd wedi arwain at gyfleoedd gwaith ond fe wnes i barhau i newid fy lleoliadau i ennill mwy o brofiad.” 

Dewisodd Joe Rogers brentisiaeth gwaith saer

Roeddwn i wedi clywed am y cwrs wrth siarad â chyn-fyfyriwr o Goleg Sir Gâr am waith saer. 

Gyda chefnogaeth gan fy mam a ffocws ar ennill crefft, darllenais am y cwrs ar wefan y coleg a phenderfynais mai gwaith saer oedd y llwybr iawn i mi ac rwy’n falch fy mod i wedi gwneud y dewis hwnnw.

Gan ddisgwyl sgiliau sylfaenol, roedd y cwrs yn gymaint mwy na dim ond byrddau sgyrtin, architrafau a drysau, cynigiodd lawer mwy nag yr oeddwn i’n ei ddisgwyl.

Mae’r hyfforddiant yn y gwaith yn wych ac mae ochr ymarferol cwrs y coleg yn dysgu sgiliau defnyddiol i mi. 

Rwy’n gobeithio ennill fy nghymhwyster a phrofiad ar Gampws Rhydaman, a fydd yn caniatáu i mi ddod yn hunangyflogedig pan fyddaf yn cymhwyso, ac yn y pendraw hoffwn fod yn berchen ar fy musnes fy hun.


Mae’r gefnogaeth gan fy nghyflogwr DHW Davies Ltd yn wych, rwy’n cael cyfleoedd i ddysgu a gwneud cynnydd.  Rwy'n teimlo fy mod i'n cael fy nghefnogi gan fy nhîm gwaith.

Dalton Brown - Prentis Uwch mewn Mesur Meintiau

Dechreuodd Dalton Brown ei yrfa ym maes adeiladu fel prentis Sgiliau Adeiladu Cyfle cyn cael ei gyflogi fel syrfëwr meintiau dan hyfforddiant gyda  ASW Property Services. 

Ar hyn o bryd mae yn ei drydedd flwyddyn o gwrs HND ym Mhrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.

Pan fydd yn gorffen ei HND, mae'n anelu at gwblhau gradd a dod yn syrfëwr meintiau cymwys.

Ar hyn o bryd mae Dalton yn gweithio gydag ASW Property Services, lle mae wedi cael cefnogaeth ac anogaeth aruthrol yn enwedig gan y syrfëwr meintiau, Cory Ashby. 

Mae’n gobeithio symud ymlaen o fewn ASW Property Services wrth iddo ennill mwy o wybodaeth a phrofiad. “Rwy’n gobeithio symud ymlaen i fyny’r ysgol gydag ASW a dod yn syrfëwr meintiau llawn amser, gyda llawer mwy o brofiad i’m henw,” meddai. “Byddwn yn cynghori unrhyw un sy'n cael y cyfle i ddilyn y llwybr prentis technegol i'w gymryd, gan ei fod yn garreg sarn enfawr tuag at yr hyn yr ydych am fod un diwrnod.”

Dywedodd Anthony Thomas, rheolwr gyfarwyddwr ASW Property Services: “Roeddem yn falch iawn o fod wedi bod yn gysylltiedig â Cyfle wrth beilota’r Cynllun Prentis Technegol ar y Cyd yn ôl yn 2017. 

“Mae’r cynllun wedi rhoi cyfle unigryw i’r prentisiaid gael profiad a gwybodaeth amhrisiadwy drwy weithio ar draws ein hadrannau technegol gyda’n timau, gan gyfuno astudiaethau ffurfiol yn y coleg â phrofiadau bywyd go iawn o weithio yn y diwydiant.”

Isobel Pearse - Prentisiaeth Sylfaen mewn Peintio ac Addurno

Dechreuais weithio gyda fy llystad i weld a fyddwn i’n hoffi peintio ac addurno ac fe wnes i ei fwynhau a meddyliais y byddai’n dda gwneud prentisiaeth i’m helpu i ddatblygu fy ngyrfa yn y dyfodol.

Gwnes i gais i’r coleg ac roeddwn i fod i ddechrau ym mis Medi ond roedd gen i Covid felly fe wnaeth y coleg fy nghefnogi i ddechrau ar ôl i mi wella.

Hoffwn ddysgu gwahanol dechnegau peintio fel marmori a sut i hongian papur wal gan fy mod yn teimlo y bydd hyn yn fy helpu i ddatblygu fy sgiliau ymarferol a’m gwybodaeth ymhellach.

Mae’r cyfleusterau’n dda iawn ar gampws Rhydaman ac mae fy nhiwtor ac ymgynghorwr hyfforddi wedi bod yn gefnogol iawn wrth fy helpu gyda'r gwaith y mae angen i mi ei gwblhau a sut i gasglu tystiolaeth ar gyfer yr NVQ.

Mae fy nghyflogwr yn gefnogol iawn i’m prentisiaeth ac yn caniatáu i mi ddod i’r coleg ddau ddiwrnod yr wythnos i gwblhau fy nghymhwyster. 

Tia Morgan - Prentisiaeth Gofal Plant

Dechreuais i ar y Rhaglen Ymgysylltu lle’r enillais i brofiad mewn lleoliad ysgol. Yna, dywedodd fy ymgynghorydd hyfforddi wrtha i am gyfle prentisiaeth ym meithrinfa Top Totz a llwyddais i gael y swydd.

Fy rhesymau yn hyn o beth oedd ennill cymhwyster lefel tri mewn gofal plant a phrofiad o weithio gyda phlant o amrywiol oedrannau.  Roeddwn i’n meddwl y byddai’r cymhwyster gofal plant yn heriol a byddwn i’n gallu gwella fy sgiliau mathemateg a Saesneg.

Rwy’n falch iawn gwnes i ddewis prentisiaeth oherwydd rwy’n meddwl mai dyma’r ffordd orau i gymhwyso gan eich bod yn cael profiad mwy gwerthfawr ar brentisiaeth. 

Mae wedi caniatáu i mi brofi pob sefyllfa a hefyd ennill arian wrth i mi ddysgu.

Yn ogystal byddwn i’n argymell yn fawr hyfforddi yng Ngholeg Sir Gâr gan fy mod yn cael llawer o gefnogaeth a gallaf anfon neges i’m hymgynghorwyr hyfforddi a chael ymateb di-oed.  Hefyd mae yna lawer o bobl y gallaf fynd atynt i ofyn am help os ydw i ei angen.

Mae Debra a’r staff yn Top Totz wedi bod yn ardderchog gyda’u cefnogaeth ac maen nhw’n fy helpu i wella fy sgiliau mewn gofal plant.

Byddan nhw bob amser yn rhoi cyngor da i mi ac ateb fy nghwestiynau i gyd. 

Rwy’n cael profiad da iawn ac maen nhw’n helpu i fy ngyrru i ymlaen i gyflawni fy nghyrchnodau.

Yn y pen draw hoffwn i astudio am gymhwyster lefel uwch a bod yn rheolwr meithrinfa.

Adam Cisse Bacongo - CR Civil Engineering Ltd Prentisiaeth Gweithredydd Adeiladu Peirianneg Sifil

Des i o hyd i'r brentisiaeth drwy edrych ar-lein a gwelais hysbyseb ar wefan y llywodraeth a phenderfynais wneud cais oherwydd roeddwn i’n meddwl y byddai’n gyfle da i archwilio opsiynau yn y diwydiant adeiladu. 

Ar hyn o bryd rwy’n dysgu sut i weithio'n ddiogel ar y safle a deall sut mae'r byd adeiladu yn gweithio a phob agwedd ar waith daear. 

Ychydig cyn y cyfnod clo cyntaf symudais o Lundain i Gymru, roedd yn gam mawr ond gyda'r pandemig ni chefais gyfle i gwrdd â phobl yn syth ac roedd yn rhaid i mi ddod o hyd i swydd. Rwy'n falch fy mod wedi llwyddo i ddod o hyd i swydd rwy'n ei mwynhau'n fawr. Mae pawb yn grêt, rwyf hefyd yn hoff iawn o'r grŵp yn hyfforddiant COTS.  

Rwy’n gobeithio symud i fyny’r ysgol yn y diwydiant adeiladu, magu hyder a pharhau i ddatblygu fy hun a fy ngyrfa. 

Prentisiaeth wedi helpu Ffion i newid gyrfa

Daeth Ffion Mair Griffiths i Goleg Sir Gâr gan ei bod yn teimlo bod arni angen newid gyrfa ac roedd yn llawn cyffro gyda’r cyfle i gael prentisiaeth mewn trin gwallt.  

Trefnodd ei hymgynghorydd hyfforddi cyfweliadau gyda gwahanol salonau yn nhref enedigol Ffion ac fe gafodd gyfweliad llwyddiannus gyda Morgan Edward yn Llandeilo.  

Gan ei bod eisoes mewn cyflogaeth lawn amser roedd hwn yn gam mawr. Roedd gorfod rhoi rhybudd ei bod yn ymadael a gadael swydd ddiogel yn risg fawr ond roedd ei phenderfyniad a’i hawydd i wneud hyn yn pwysleisio ei hymrwymiad i’r rhaglen.

Ymgartrefodd Ffion yn gyflym yn y coleg a hefyd i weithio yn y salon ac fe wnaeth gynnydd yn gyflym iawn. 

Ychydig o fisoedd ar ôl dechrau rhoddwyd hi ar gynllun ffyrlo oherwydd y pandemig. Ar-lein oedd y cyflwyniad, ac roedd yn heriol yn dechnegol ar adegau ond dyfalbarhau gwnaeth Ffion.

Trwy gydol yr amser hwn, cafodd Ffion gefnogaeth o’r coleg. Roedd cyfarfodydd wythnosol gyda’i hymgynghorydd hyfforddi yn golygu ei bod wedi cwblhau’r holl ofynion ysgrifenedig a phrofion ac roedd yn gallu trafod asesiadau a sgiliau ymarferol er mwyn cynnal ei brwdfrydedd.  

Gyda’r nos gwnaed y rhain oherwydd roedd ei mab gartref o’r ysgol ac roedd hi’n ei helpu gyda dysgu yn y cartref.  Tyfu a thyfu gwnaeth ei gwybodaeth yn barod ar gyfer yr asesiadau ymarferol. Cafwyd cynllun amser ar gyfer apwyntiadau fel bod asesiadau’n gallu digwydd wedi i gyfyngiadau gael eu codi.

Gyda phenderfyniad, ymrwymiad a gwaith caled iawn, cyflawnodd Ffion ei chyrchnod mewn pryd. Mae hi’n parhau i fynd o nerth i nerth, ac mae hi bellach yn aros i ddechrau ei chymhwyster trin gwallt lefel tri.

Ein Cyrsiau Prentisiaeth

Rydym yn cynnig cyfoeth o wahanol raglenni hyfforddiant prentisiaeth ar draws ystod o sectorau.
Mae'r Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, yn cael cymorth ariannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.