Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen

Ar hyn o bryd mae tua 450 miliwn o bobl yn dioddef problemau iechyd meddwl ac mae adroddiadau diweddar yn awgrymu bod dros 12 miliwn o ddiwrnodau gwaith wedi’u colli oherwydd straen sy’n gysylltiedig â gwaith, iselder neu orbryder mewn blwyddyn yn unig. Mae’r cymhwyster 12 awr hwn yn rhoi i ddysgwyr y wybodaeth i adnabod ystod eang o gyflyrau iechyd meddwl a dysgu am y cymorth/therapi a ddarperir gan ddarparwyr gofal iechyd proffesiynol.

Bydd dysgwyr yn defnyddio’r hyn a ddysgir ar y cwrs hwn i ddechrau sgwrs gefnogol a phryd a sut i gyfeirio person i geisio cymorth proffesiynol priodol. Bydd dysgwyr yn adnabod ac yn rheoli straen ac yn deall effaith camddefnyddio sylweddau. Gellir cyflwyno ac asesu'r cwrs hwn yn gyfan gwbl ar-lein neu wyneb yn wyneb.

Bydd y cwrs hwn yn dangos i ddysgwyr y cynllun gweithredu cymorth cyntaf ar gyfer iechyd meddwl, sut i’w roi ar waith a deall sut i weithredu diwylliant iechyd meddwl positif yn y gweithle. Caiff y cwrs hwn ei asesu drwy drafodaeth broffesiynol. Fodd bynnag, mae’n bwysig deall na fydd dysgwyr yn gwneud diagnosis nac yn trin cyflyrau iechyd meddwl gan mai dim ond gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy’n gallu gwneud hyn. Fodd bynnag, bydd myfyrwyr yn ennill y wybodaeth i adnabod pryd y gall fod gan unigolyn gyflwr ac yn gwybod i ble y gall fynd i gael cymorth.

Cipolwg

  2 ddiwrnod neu 12 awr

  Y Graig, Llanelli / Ffynnon Job, Caerfyrddin / Pibwrlwyd, Caerfyrddin / Rhydaman, Sir Gaerfyrddin / Y Gelli Aur, Llandeilo / Dysgu Ar-lein

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Mae’r cwrs hwn ar gael i oruchwylwyr sydd am y wybodaeth a’r hyder i gefnogi rhywun sy’n wynebu problemau iechyd meddwl yn y gweithle. Yn ogystal, mae’r cwrs hwn ar gyfer rhywun sydd am wella ei ddealltwriaeth a helpu i leihau’r stigma tuag at iechyd meddwl.

Gofynion Mynediad

I fod yn gymwys ar gyfer y cwrs hwn, bydd angen i ddysgwyr eisoes feddu ar eu cymhwyster Dyfarniad Lefel 2 mewn Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl.

Dilyniant

Cynigir cymwysterau mewn iechyd a diogelwch gan gynnwys codi a chario a diogelwch tân, diogelwch bwyd, diogelu a chymorth cyntaf a phynciau cysylltiedig i ddysgwyr sydd efallai eisiau arallgyfeirio.

Cost

£120