Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Dyfarniad Lefel 3 yn y Gofynion ar gyfer Gosod Mannau Gwefru Cerbydau Trydan

Cost y cwrs: £450

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae gwerthiant ceir trydan yn fyd-eang ac yn y DU yn mynd i gynyddu’n ddramatig dros y blynyddoedd i ddod. Ar hyn o bryd mae galw cynyddol am fannau gwefru newydd ar gyfer cerbydau trydan ond dim ond ychydig o osodwyr i’w gosod. Mae hon eisoes yn farchnad sy’n ffynnu ac mae’n mynd i dyfu llawer yn fwy yn y dyfodol agos. Gall dysgwyr fod yn sicr, wrth arfogi eu hunain â sgil newydd megis gosod mannau gwefru cerbydau trydan byddan nhw ar gael yn gynnar ar gyfer sector a ddylai fod yn broffidiol iawn yn y blynyddoedd i ddod.

Mae Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn falch o gynnig hyfforddiant a chymhwyster yn y Dyfarniad Lefel 3 mewn Gofynion ar gyfer Gosod Mannau Gwefru Cerbydau Trydan. Byddwch yn cael eich addysgu i gynllunio, nodi, gosod, canfod namau, profi ac archwilio mannau gwefru cerbydau trydan.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r holl sgiliau allweddol ar gyfer gosod, canfod namau ac archwilio a phrofi mannau gwefru cerbydau trydan. Yn wir, mae hwn yn sector newydd cyffrous y gall trydanwyr presennol fentro iddo a chynhyrchu incwm ychwanegol neu ddod yn osodwr arbenigol hollol. Gyda phrisiau petrol yn ddiarhebol o uchel mae mwy o bobl yn troi at gerbydau trydan.

Cipolwg

  1 Diwrnod

  Rhydaman / Caerdydd

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer trydanwyr cymwys a phrofiadol sy'n ceisio gwella eu sgiliau a'u gwybodaeth er mwyn eu galluogi i osod mannau gwefru cerbydau domestig, masnachol ac “ar y stryd”.

Gofynion Mynediad

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y cwrs hwn rhaid bod dysgwyr wedi pasio Lefel 3 Archwilio a Phrofi (C&G 2391 neu EAL 4337/4338) a Gofynion 18fed Argraffiad ar gyfer Gosodiadau Trydanol (Rheoliadau). Bydd angen i ddysgwyr ddarparu tystysgrifau o’r rhain cyn dechrau’r cwrs hwn. Yn ymarferol, rhaid bod dysgwyr yn gallu gosod a therfynu cebl SWA a chyflawni Gwiriad Cychwynnol ar osodiad trydanol a chwblhau’r holl waith papur cysylltiedig.

Dilyniant

Ar ôl cyflawni arholiad amlddewis ar-lein a chwblhau’r cwrs hwn bydd dysgwyr yn gallu gosod a phrofi mannau gwefru cerbydau trydan mewn amrywiaeth o safleoedd ac “ar y stryd” drwy’r DU gyfan.

Cost

£450