Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Systemau Cynorthwyo Gyrrwr Uwch (ADAS) IMI achrededig

Cost y cwrs: £500

Disgrifiad o’r Rhaglen

Heddiw mae systemau ADAS neu Systemau Cynorthwyo Gyrrwr Uwch wedi’u hintegreiddio ym mhob car newydd. Gall hyn amrywio o safonol i fyny hyd at weithrediadau ADAS arbenigol sy’n gweithio i gynorthwyo gyrrwyr ac atal damweiniau a all fod yn angheuol. Gwneir datblygiadau’n barhaus i systemau ADAS cyfredol ac i ddatblygu systemau newydd.

Er mwyn helpu dysgwyr i fynd i’r afael â’r pwnc pwysig hwn cwmpesir amrywiol destunau gan gynnwys egluro’r Systemau Cynorthwyo Gyrrwr Uwch yn gyffredinol a’r gwahaniaeth rhwng amrywiol systemau. Yn ogystal â chwmpasu pam y defnyddir y systemau hyn, sut y cânt eu profi yn y diwydiant a sut i ail-galibro system.

Mae’r cwrs hyfforddi hwn yn addas ar gyfer unigolion sydd am ddysgu am y ddamcaniaeth y tu cefn i dechnoleg ADAS, eu manteision ac anfanteision a sut i wneud gwaith arnynt. Caiff dysgwyr y cyfle i ymgymryd â hyfforddiant ymarferol cyn iddynt gwblhau asesiad hanner diwrnod ffurfiol.

Cipolwg

  1 Ddiwrnod

  Pibwrlwyd, Caerfyrddin

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Cynllunnir y cwrs hwn ar gyfer technegwyr cerbydau modur y mae gofyn iddynt gyflawni calibro ar Systemau Cynorthwyo Gyrrwr Uwch fel rhan o’u rôl.

Gofynion Mynediad

I fod yn gymwys ar gyfer y cwrs hwn mae angen i ddysgwyr fod yn gweithio ar hyn o bryd ar safon lefel tri neu uwch yn y diwydiant modurol. Mae profiad diagnostig perthnasol yn ofynnol gan sicrhau bod gan ddysgwyr y wybodaeth, sgiliau a’r technegau gofynnol i galibro systemau ADAS.

Dilyniant

Ar ôl i ddysgwyr ennill tystysgrif gwblhau ar gyfer y cwrs hwn fe allent symud ymlaen i hyfforddiant diagnostig pellach.

Cost

£500