Skip to main content

Trafod Rhewyddion Aerdymheru

Cipolwg

  • Rhan-Amser

  • 2 Ddiwrnod

  • Campws Pibwrlwyd

Dyma gyfle i’r rheiny sy’n gweithio yn y diwydiant cerbydau modur ddiweddaru eu sgiliau a’u datblygiad proffesiynol i ddysgu’r sgiliau sy’n ofynnol mewn perthynas â system aerdymheru cerbyd.

Mae deddfwriaeth yr UE yn ei gwneud yn ofynnol i bob technegydd sy'n ymwneud â gwasanaethu, ailwefru ac atgyweirio aerdymheru mewn cerbydau  teithwyr a faniau ysgafn gael eu hardystio i wneud y gwaith hwn. Mae'r cwrs Trafod Rhewyddion Aerdymheru hwn wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer technegwyr sy'n gwneud gwaith mewn perthynas â system aerdymheru cerbyd.

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys gwybodaeth hanfodol am wasanaethu systemau aerdymheru cerbydau.  Bydd cyfranogwyr sy’n cwblhau’r cwrs hwn yn gallu nodi holl brif gydrannau system aerdymheru fodurol a nodi eu swyddogaeth a dangos arferion gweithio diogel.  Yn ogystal â, chwblhau gwasanaeth aerdymheru modurol nodweddiadol a deall gweithdrefnau iechyd a diogelwch y gwasanaeth aerdymheru.

Asesir y cwrs hwn trwy arsylwi a rhoddir tystysgrif Coleg Sir Gâr ar ôl ei gwblhau.  Ar ôl cwblhau'r cymhwyster hwn yn llwyddiannus, bydd gan gyfranogwyr dystysgrif ddilys i weithio'n gyfreithiol ar systemau aerdymheru cerbydau modur.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer technegwyr cerbydau neu unrhyw un sy'n gweithio gyda systemau aerdymheru yn y diwydiant modurol.  Gall hyn gynnwys unrhyw beth o garejys, mecanyddion symudol, gweithdai corff ceir, datgymalwyr modurol a gwerthwyr.

Gofynion Mynediad

Bydd y meini prawf dethol ar gyfer mynediad yn ystyried cymwysterau academaidd/galwedigaethol a phrofiad presennol pob cyfranogwr.  Dylai fod gan gyfranogwyr eisoes wybodaeth sylfaenol am weithrediad systemau aerdymheru sy'n cynnwys nwyon tŷ gwydr fflworinedig mewn ceir a faniau, effaith amgylcheddol rhewyddion nwyon tŷ gwydr fflworinedig, y rheoliadau a'r gweithdrefnau amgylcheddol cyfatebol ar gyfer adfer nwyon tŷ gwydr fflworinedig sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn golygu bod y cyfranogwr yn cydymffurfio â deddfwriaeth yr UE.  Gallai hyn arwain at ddilyniant o fewn y diwydiant modurol.  Gallai hefyd agor llwybrau i hyfforddiant pellach megis hyfforddiant hybrid neu ADAS.

Costau Ychwanegol

£500

Mae’n bosibl bod cyllid ReAct ar gael i unigolion cymwys ar gyfer ariannu’r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael gwybodaeth bellach ac i wirio cymhwyster.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.