Disgrifiad o'r Rhaglen


Anelir y cwrs hwn at ddysgwyr sy’n dymuno symud ymlaen i yrfa yn y diwydiant gofal anifeiliaid.  Mae'r trywydd hwn yn darparu llwybr ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant gofal anifeiliaid gan ddefnyddio cyfuniad o sgiliau ymarferol a gwybodaeth ddamcaniaethol. 

Bydd sgiliau ymarferol yn amrywio o drin a ffrwyno anifeiliaid i lanhau eu llety.  Ochr yn ochr â choleg, ymgymerir â phrofiad gwaith yn y cymhwyster hwn er mwyn i ddysgwyr ennill profiad o ddiwydiannau ar dir, sy'n amrywio o ffermydd i bractisiau milfeddygol.  

Bydd dysgwyr sy'n cwblhau tystysgrif dechnegol lefel dau mewn gofal anifeiliaid  yn gallu datblygu eu gyrfaoedd trwy ymgymryd â rolau megis twtwyr cŵn, cynorthwyydd siop anifeiliaid anwes, gan gyflawni ystod o ddyletswyddau sy’n cynnwys glanhau a chynnal a chadw amrywiaeth o lety anifeiliaid. 

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


Yn ystod y cymhwyster hwn, byddwch yn gweithio'n agos gyda'ch cyflogwr ar gyfer profiad gwaith a thiwtoriaid cwrs yn y coleg.    

Bydd disgwyl i chi fynychu'r coleg tua phedwar diwrnod yr wythnos ar gyfer sesiynau gwybodaeth greiddiol ac asesiadau ymarferol.  Mae'r cwrs yn seiliedig ar waith theori a gwaith ymarferol gydag amrywiaeth o anifeiliaid o famaliaid bach i geffylau.  

Mae’r Dystysgrif Dechnegol Lefel 2 mewn Gofal Anifeiliaid yn cynnwys:   

 • Glanhau a chynnal llety anifeiliaid 
 • Gwiriadau iechyd ar ystod o anifeiliaid  
 • Deall ymddygiad anifeiliaid 
 • Iechyd a Diogelwch yn ymwneud â gwahanol feysydd o fewn diwydiannau ar dir

Cynnwys y Rhaglen


Mae modiwlau ar y cymhwyster hwn yn cynnwys y canlynol:  

 • Cynnal iechyd a lles anifeiliaid  
 • Bwydo a lletya anifeiliaid 
 • Ymddygiad a thrin anifeiliaid  
 • Gweithio yn y diwydiant gofal anifeiliaid 
 • Iechyd a diogelwch ar gyfer y diwydiannau ar dir  
 • Egwyddorion bioleg anifeiliaid  
 • Nyrsio anifeiliaid
 • Cyflwyniad i ofalu am geffylau 

Bydd y cymhwyster hwn yn datblygu eich sgiliau mewn meysydd y tu allan i ofal anifeiliaid. 

Cewch gyfle i ymgymryd ag ystod o sgiliau megis: 

 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu 
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif  
 • TGAU neu gymhwyster Agored mewn Saesneg a Mathemateg

Dilyniant a Chyflogaeth


Mae dilyniant o'r cymhwyster hwn yn ofyniad mynediad ar gyfer y cymhwyster lefel tri mewn rheolaeth anifeiliaid.   Gall llwybrau cyflogaeth eraill ddeillio o'ch lleoliad profiad gwaith neu Ddiwydiannau ar Dir eraill. 

Asesu'r Rhaglen


Asesir unedau yn ymarferol yng nghanolfan gofal anifeiliaid y coleg, trwy ystod o arsylwadau a phrofion ar-lein i ategu agwedd theori’r cwrs.  Cynhelir yr asesiadau ymarferol ar amrywiaeth o anifeiliaid gan gynnwys mamaliaid bach, cŵn ac anifeiliaid mawr fel geifr a cheffylau. 

Gofynion y Rhaglen


Cymhwyster lefel 1 gradd Teilyngdod neu Ragoriaeth neu bedwar TGAU gyda A*-D gan gynnwys naill ai mathemateg, Saesneg neu Gymraeg iaith gyntaf

Rhaid gallu cael 150 awr o leoliad gwaith gyda lleoliad cychwynnol wedi'i drefnu cyn yr wythnos gynefino yn y coleg. 

Bydd mynediad yn amodol ar gyfweliad yn ystod y cam cyfweld.  Bydd yn rhaid i chi wneud prawf diagnostig ar eich sgiliau llythrennedd a rhifedd. 

Costau Ychwanegol


Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru. 

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.
Bydd angen i chi ddarparu eich cyfarpar diogelu personol eich hun ar gyfer y cwrs, a fydd yn cynnwys welingtons a dillad glaw, ar gyfer gweithgareddau ymarferol. 

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.