Disgrifiad o'r Rhaglen


Cynigir y cymhwyster hwn fel cwrs Lefel 1 llawn amser ac mae'n gweithredu fel cyflwyniad i'r Diwydiannau Gofal Anifeiliaid.  Asesir y cwrs trwy sesiynau ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig a dau arholiad a osodir yn allanol.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


 • Profiad ymarferol gydag ystod eang o anifeiliaid, gan gynnwys cwn, moch cwta, ymlusgiaid, amffibiaid, adar, gwartheg a cheffylau
 • Mae ymweliadau ac ymchwiliadau ymarferol yn ehangu’r profiad dysgu
 • Ystod o asesiadau gwahanol (sesiynau ymarferol, profion aml-ddewis, aseiniadau ysgrifenedig)
 • Mae’r cwrs hefyd yn cynnwys sgiliau sylfaenol mewn llythrenedd a rhifedd a’r cyfle i ailsefyll TGAU Mathemateg a Saesneg
 • Gall profiad gwaith (60 awr) wella rhagolygon cyflogaeth
 • Mae Iechyd a Diogelwch yn rhan bwysig o'r cwrs a chaiff ei asesu'n ymarferol ac mewn prawf amlddewis byr ar-lein.

Cynnwys y Rhaglen


 • 201 - Arferion gwaith diogel ac effeithiol mewn diwydiannau ar dir
 • 202 - Paratoi i weithio yn y diwydiannau ar dir
 • 216 - Cynorthwyo gyda chynnal iechyd a lles anifeiliaid
 • 224 - Anifeiliaid yn y gwyllt a’u prif nodweddion
 • 226 - Cynorthwyo gyda bwydo a dyfrhau anifeiliaid
 • 227 - Cynorthwyo gyda pharatoi a chynnal a chadw llety anifeiliaid
 • 228 - Cynorthwyo gyda thrafod a ffrwyno anifeiliaid

Dilyniant a Chyflogaeth


Mae’r cwrs hwn yn gyflwyniad sylfaenol i unrhyw un sy’n bwriadu dilyn gyrfa yn y diwydiannau Gofal Anifeiliaid. Gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i gyflogaeth neu i’r Diploma Lefel 2 Gofal Anifeiliaid. Mae cyfleoedd gwaith yn cynnwys cynorthwywyr gofal anifeiliaid mewn siopau anifeiliaid anwes, cyndai a chathdai preswyl ac achub.

Asesu'r Rhaglen


Asesir ar ffurf asesiadau ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig a dau brawf amlddewis ar-lein.

Gofynion y Rhaglen


Tair gradd TGAU A*-G neu gyfwerth, geirda da a chyfweliad llwyddiannus. Bydd y rhai heb gymwysterau ffurfiol yn cael eu hystyried yn dilyn cyfweliad, tystlythyrau a phrawf mynediad.

Costau Ychwanegol


Disgwylir i ddysgwyr ddarparu eu welingtons a’u dillad dal dŵr eu hunain ar gyfer sesiynau ymarferol.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.

 

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.