Skip to main content

Cipolwg

 • Llawn Amser

 • Flwyddyn

 • Campws Pibwrlwyd

Cynigir y cymhwyster gofal anifeiliaid hwn fel cwrs lefel un llawn amser ac mae'n gyflwyniad delfrydol i'r diwydiant gofal anifeiliaid. 

Profiad ymarferol gydag ystod eang o anifeiliaid, gan gynnwys cŵn, moch cwta, ymlusgiaid, amffibiaid, adar, gwartheg a cheffylau.

Mae'r cwrs yn cynnig sylfaen wybodaeth gref a sgiliau cadarn i ganiatáu symud ymlaen i gymhwyster lefel dau fel gofal anifeiliaid neu i gyfleoedd cyflogaeth.

Nodweddion y Rhaglen
 • Profiad ymarferol gydag ystod eang o anifeiliaid, gan gynnwys cŵn, moch cwta, ymlusgiaid, amffibiaid, adar, gwartheg a cheffylau
 • Mae ymweliadau ac ymchwiliadau ymarferol yn ehangu’r profiad dysgu
 • Ystod o asesiadau gwahanol (sesiynau ymarferol, profion amlddewis, aseiniadau ysgrifenedig)
 • Mae’r cwrs hefyd yn cynnwys sgiliau sylfaenol mewn llythrennedd a rhifedd a’r cyfle i ailsefyll TGAU Mathemateg a Saesneg,
 • Gall profiad gwaith (60 awr) wella rhagolygon cyflogaeth
 • Mae iechyd a diogelwch yn rhan bwysig o'r cwrs a chaiff ei asesu'n ymarferol ac mewn prawf amlddewis ar-lein byr
Cynnwys y Rhaglen
 • Arferion gwaith diogel ac effeithiol mewn diwydiannau ar dir
 • Paratoi i weithio yn y diwydiannau ar dir
 • Cynorthwyo gyda chynnal iechyd a lles anifeiliaid
 • Anifeiliaid yn y gwyllt a’u prif nodweddion
 • Cynorthwyo gyda bwydo a dyfrhau anifeiliaid
 • Cynorthwyo gyda pharatoi a chynnal a chadw llety anifeiliaid
 • Cynorthwyo gyda thrafod a ffrwyno anifeiliaid
Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’r cwrs hwn yn gyflwyniad sylfaenol i unrhyw un sy’n bwriadu dilyn gyrfa yn y diwydiannau gofal anifeiliaid.  Gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i gyflogaeth neu astudio diploma lefel dau’r coleg mewn gofal anifeiliaid.  Mae cyfleoedd cyflogaeth yn cynnwys cynorthwywyr gofal anifeiliaid mewn siopau anifeiliaid anwes, cyndai a chathdai preswyl ac achub.

Dull asesu

Asesir trwy asesiadau ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig a dau brawf amlddewis ar-lein.

Mae'r cymhwyster hwn ar gael i'w asesu drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Gofynion Mynediad

Tri TGAU graddau A*-G neu gyfwerth, geirdaon da a chyfweliad llwyddiannus.  Bydd y rheiny heb gymwysterau ffurfiol yn cael eu hystyried yn dilyn cyfweliad, geirdaon a phrawf mynediad. 

Costau Ychwanegol

Disgwylir i ddysgwyr ddarparu eu welingtons a’u dillad glaw eu hunain ar gyfer sesiynau ymarferol.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i ddysgwyr ddarparu eu deunydd ysgrifennu eu hunain a hefyd gallant fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu gweithgareddau allgyrsiol fel ymweliadau addysgol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.