Disgrifiad o'r Rhaglen


Côd UCAS: C22

Côd Cwrs: 73B8

Dilysir y Radd Sylfaen mewn Gwyddor Anifeiliaid gan Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin. Caiff ei chyflwyno ar Gampws Pibwrlwyd y coleg lle mae ystod o gyfleusterau anifeiliaid wedi eu lleoli.

Mae’n ofynnol i fyfyrwyr ymgymryd ag interniaeth orfodol mewn busnes sy’n gysylltiedig ag anifeiliaid/yr amgylchedd neu geffylau.

Mae rhaglen y cwrs yn darparu’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau dadansoddol beirniadol i lywio gweithwyr proffesiynol presennol a rhai’r dyfodol. Mae’n defnyddio ystod eang o adnoddau deallusol, safbwyntiau damcaniaethol a disgyblaethau academaidd er mwyn hwyluso dealltwriaeth o wyddorau anifeiliaid ar draws ystod amrywiol o rywogaethau a meysydd astudio.

Yn ychwanegol i’r elfennau craidd hyn, mae'r rhaglen yn annog myfyrwyr i ymchwilio ac i drafod materion cyfoes sy’n ymwneud â rheolaeth anifeiliaid, moeseg, deddfwriaeth a newid amgylcheddol.

I wneud cais i astudio’r cwrs hwn yn rhan-amser, cliciwch yma
I wneud cais i astudio’r cwrs hwn yn llawn amser, cliciwch yma

 

 

Cipolwg

  Llawn Amser neu rhan amser

  Dwy flynedd yn llawn amser. Tair blynedd yn rhan-amser.

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


Mae israddedigion yn ymgymryd â modiwlau seiliedig ar waith ar Lefelau 4 a 5.

Mae myfyrwyr llawn amser yn astudio 120 credyd ar Lefel 4 Blwyddyn 1 a Lefel 5 Blwyddyn 2.

Bydd myfyrwyr rhan-amser yn ymgymryd ag 80 credyd y flwyddyn.

 

Mae gan y Coleg gyfleusterau anifeiliaid rhagorol, yn cynnwys arenâu ceffylau dan do ac awyr agored, acwaria, ystafell rhywogaethau egsotig, ystafell mamaliaid bychan ac adardai sy’n gartref i ystod amrywiol o rywogaethau er mwyn bodloni gofynion Cwricwlwm y Radd Sylfaen.

Yn ogystal, mae gan fyfyrwyr fynediad i ystod o gyfleusterau bywyd gwyllt yn lleol: pwll bywyd gwyllt, safleoedd ar lan afon ac ar yr arfordir, perthi ffermdir a chynefinoedd coedwig er mwyn ymgymryd â’u hastudiaethau.

Cynnwys y Rhaglen


Gall myfyrwyr llawn amser ddewis o ddetholiad o fodiwlau ar Lefel 4 Blwyddyn 1 a Lefel 5 Blwyddyn 2

Lefel 4

 • Dysgu seiliedig ar ddiwydiant mewn Gwyddor Anifeiliaid 1 (gorfodol)
 • Maetheg Anifeiliaid (gorfodol)
 • Sgiliau Astudio (gorfodol)
 • Ymddygiad Anifeiliaid (gorfodol)
 • Hwsmonaeth a Rheoli Iechyd Anifeiliaid
 • Rheoli Pysgod Addurnol
 • Cyflwyniad i Anatomeg a Ffisioleg Anifeiliaid
 • Bioleg Forol

Lefel 5

 • Anatomeg a Ffisioleg Anifeiliaid Cymharol (gorfodol)
 • Dysgu Seiliedig ar Ddiwydiant mewn Gwyddor Anifeiliaid 2 (gorfodol)
 • Lles Anifeiliaid (gorfodol)
 • Bridio Anifeiliaid
 • Anthroswoleg
 • Bioleg Cadwraeth
 •  

Dilyniant a Chyflogaeth


Mae’r rhaglen yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu ystod o sgiliau sy’n trosglwyddo’n rhwydd i fyd gwaith.     Gall llwybrau cyflogaeth gynnwys: Gofalwyr Swau, Cynorthwywyr Nyrsio Anifeiliaid, Rheolwyr Adwerthu Anifeiliaid Anwes, Rheolwyr Cadwraeth, Technegwyr Anifeiliaid, Maethegydd Anifeiliaid, Bridwyr Anifeiliaid, Rheolaeth Tyddyn, Rheolaeth Forol, Gweithwyr Achub Anifeiliaid, Gweithwyr Ymchwil/ Labordy, Swyddogion Lles DEFRA / Llywodraeth Leol, Rheolwyr Cyndai a Chathdai, Gweithwyr Elusennol, Addysgu.

Mae’r cwrs yn caniatáu dilyniant i’r cwrs BSc (Anrh) Ymddygiad a Lles Anifeiliaid (ar Lefel 6) a cheisiadau i’n rhaglen BSc (Anrh) Nyrsio Milfeddygol, yn ogystal â rhaglenni anrhydedd eraill a gyflwynir mewn sefydliadau eraill.

 

Asesu'r Rhaglen


Caiff pob modiwl ei asesu’n unigol.  Defnyddia’r rhaglen ystod o ddulliau asesu fel bod yr holl fyfyrwyr yn cael cyfleoedd i ddangos eu cryfderau ac er mwyn eu galluogi i hybu eu sgiliau allweddol graddedig.  Mae’r dulliau asesu yn cynnwys arholiadau, adroddiadau ysgrifenedig, prosiectau ymchwil, asesiadau ymarferol, traethodau a chyflwyniadau.

 

Gofynion y Rhaglen


Rhoddir mynediad i ymgeiswyr sy'n arddangos y gallu academaidd a'r potensial i elwa o'r rhaglen.

Bydd disgwyl i ddysgwyr fod â phedwar TGAU gradd C ac uwch, ynghyd â 16 pwynt UCAS. Bydd ceisiadau gan ddysgwyr hyn nad ydynt o bosibl yn bodloni'r meini prawf hyn yn cael eu hystyried yn eu rhinwedd eu hunain mewn cyfweliad ar sail eu profiad, asesiad cyfweliad a chymwysterau eraill y gallant fod wedi'u hennill sydd efallai'n berthnasol i'r diwydiant.

Mae'r coleg yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr ag ystod o gymwysterau galwedigaethol priodol a phrofiad yn ogystal â'r llwybr Safon Uwch traddodiadol. Gallai'r rhain gynnwys y Diploma Technegol Uwch Lefel 3 a’r Diploma Estynedig mewn Rheolaeth Anifeiliaid neu Geffylau, Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Rheolaeth Anifeiliaid neu Geffylau, y Fagloriaeth Lefel 3, Prentisiaethau, NVQs, AVCEs, Diplomâu Cenedlaethol a Thystysgrifau Cenedlaethol Uwch, Diploma Atodol a Diploma NPTC Lefel 3 mewn Rheolaeth Anifeiliaid neu Geffylau.

Mae Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol, gellir dod o hyd i fwy o fanylion yma

 


Fframwaith Priodoleddau Graddedigion


Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau.

Dysgwch ragor am y Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.