Cyflwyniad i Ymddygiad Anifeiliaid

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae myfyrwyr sy’n astudio’r modiwl ar-lein hwn yn archwilio’r berthynas rhwng anifeiliaid a’r amgylchedd, gwyllt a chaeth, ac yn datblygu ymwybyddiaeth o sail wyddonol astudio ymddygiad anifeiliaid, ac i gysylltu hyn â'r ymatebion ymddygiadol i'w hamgylchedd. 

Bydd myfyrwyr yn datblygu gwybodaeth am gysyniadau allweddol yr ymatebion a wneir gan anifeiliaid i’w hamgylchedd ac yn gallu trafod yr achosion a datblygiad y prif batrymau ymddygiad. Byddant yn gallu esbonio ymddygiad anifeiliaid mewn perthynas â goroesi, gwerth ffitrwydd, ac iechyd a lles.

Cipolwg

  Rhan Amser

  Un semester 

  Ar-lein

Nodweddion y Rhaglen


Deg sesiwn astudio ar wahân, pob sesiwn yn ymgorffori gweithgareddau strwythuredig datblygiadol i gynorthwyo'r dysgwr o bell i ddatblygu'r wybodaeth greiddiol a'r sgiliau sydd eu hangen i gwblhau'r asesiadau.

Mynediad i gyfleusterau ar-lein lefel uchel yng Ngholeg Sir Gâr a PCYDDS ar gyfer deunyddiau dysgu ac ymchwil.Bydd myfyrwyr yn cael cymorth tiwtor neilltuedig a thiwtorialau un i un gosodedig i gynorthwyo myfyrwyr cyn iddynt gyflwyno gwaith yn ddigidol ar-lein.

Cynnwys y Rhaglen


 • Rhesymau dros astudio ymddygiad; hanes yr astudiaeth o ymddygiad; moeseg ac astudio ymddygiad.
 • Ymddygiad a dethol naturiol; esblygiad ac addasiad; geneteg ac etifeddiaeth.
 • Ymddygiad mewn grwpiau cymdeithasol: costau; buddion; ymddygiadau cymunedol (anhunanol).
 • Ymddygiadau porthi a bridio; carwriaeth, gofal rhieni ac adnabod ceraint.
 • Ymddygiadau tiriogaethol: cyfathrebu i ddatrys gwrthdaro; signalau; anatomeg synhwyraidd.
 • Rhesymau dros astudio ymddygiad; hanes yr astudiaeth o ymddygiad; moeseg ac astudio ymddygiad.
 • Ymddygiad a dethol naturiol; esblygiad ac addasiad; geneteg ac etifeddiaeth.
 • Ymddygiad mewn grwpiau cymdeithasol: costau; buddion; ymddygiadau cymunedol (anhunanol).
 • Ymddygiadau porthi a bridio; carwriaeth, gofal rhieni ac adnabod ceraint.
 • Ymddygiadau tiriogaethol: cyfathrebu i ddatrys gwrthdaro; signalau; anatomeg synhwyraidd.
 • Agweddau gofodol ar ymddygiad: dethol cynefin; mudo; gwasgaru; cydlynu; llywio.
 • Ffisioleg ac ymddygiad: rhythmau; gaeafgysgu; hafgysgu; seibiau; syrthni; clociau biolegol; dylanwadau hormonaidd; thermoreolaeth; straen.
 • Ymddygiad mewn amgylcheddau caeth: ymddygiadau annormal; stereoteipiau; cyfoethogi amgylcheddol; goblygiadau lles.
 • Cynllunio ethogram a’i ddefnyddio’n ymarferol.
 • Dehongli data arsylwi ymddygiad sylfaenol, cynhyrchu a chymharu graffiau cyllideb amser.

Dilyniant a Chyflogaeth


Modiwl opsiynol yw’r modiwl hwn ar gyfer y Dystysgrif Addysg Uwch mewn Gwyddor Anifeiliaid Lefel 4 a gall gyfrannu at y dyfarniad terfynol neu gael ei astudio ar ei ben ei hun. 

Byddai’r modiwl o fudd i unrhyw un sydd ar hyn o bryd/neu sy’n anelu at weithio yn y diwydiant anifeiliaid a gallai ffurfio rhan o ddatblygiad proffesiynol parhaus cydnabyddedig.

Asesu'r Rhaglen


Deg sesiwn astudio ar wahân, pob sesiwn yn ymgorffori gweithgareddau strwythuredig datblygiadol i gynorthwyo'r dysgwr o bell i ddatblygu'r wybodaeth greiddiol a'r sgiliau sydd eu hangen i gwblhau'r asesiadau.

Portffolio o dasgau ac asesiadau o bob sesiwn a phortffolio arsylwi ymddygiad ac ymchwil ymarferol.

Gofynion y Rhaglen


Caniateir mynediad i ymgeiswyr sy’n arddangos y gallu academaidd a’r potensial i elwa o astudio’r modiwl. Bydd myfyrwyr sy’n cychwyn astudio yn cael eu hystyried os oes ganddynt gymhwyster Lefel 3 neu sydd wedi gweithio’n flaenorol ar safon lefel 3. Mae angen i fyfyrwyr fod dros 18 oed. 

Bydd myfyrwyr hyn (dros 21 oed) yn cael eu hystyried ar sail unigol gan y gellir rhoi ystyriaeth i gymwysterau a phrofiad sy'n berthnasol i’r diwydiant.

Costau Ychwanegol


Mae ffioedd yn berthnasol ac yn cyfateb i ffioedd presennol y coleg ar gyfer modiwl addysg uwch 20 credyd. Gellir dod o hyd i hyn ym mholisi ffioedd addysg uwch y coleg.

Does dim ffi costau ychwanegol, fodd bynnag, mae’n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol ar gyfer cyfarpar personol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.