Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i alluogi cyfranogwyr i gael gwerthfawrogiad o egwyddorion ac arferion rhoi cymorth cyntaf i gŵn mewn ystod o sefyllfaoedd brys, ynghyd â dealltwriaeth o'r dyletswyddau a'r cyfrifoldebau cyfreithiol perthnasol.

Mae'r cwrs yn cynnwys sesiynau ymarferol i alluogi cyfranogwyr i ymarfer ystod o sgiliau gan gynnwys rhwymynnu a CPR.

Mae'r cwrs o fudd i unrhyw un sy'n berchen ar gŵn neu sy'n gweithio gyda nhw.  Bydd y wybodaeth a'r sgiliau a ddatblygir fel rhan o'r cwrs hwn hefyd yn tawelu meddwl cwsmeriaid busnesau megis twtwyr cŵn, cyndai, y rheiny sy’n gwarchod a cherdded cŵn fod eu hanifeiliaid anwes yn cael eu diogelu.  Fel y cyfryw, gall y modiwl hwn ffurfio rhan o ddatblygiad proffesiynol parhaus cydnabyddedig unrhyw weithiwr mewn busnes o’r fath.

Cipolwg

  Rhan Amser

  Un diwrnod, Dydd Sadwrn Mai 7fed Dyddiadau ychwanegol i ddilyn

  Campws Pibwrlwyd

Mae costau cwrs yn £120 pp

Nodweddion y Rhaglen


Cyflwynir y cwrs gan Nyrs Filfeddygol Gofrestredig (RVN) ac mae'n cynnwys sesiynau theori ystafell ddosbarth a sesiynau ymarferol hefyd. 

Cynnwys y Rhaglen


  • Rôl y perchennog cŵn wrth ddarparu cymorth cyntaf yn unol â Deddf Milfeddygon 1966
  • Sut i adnabod cyflyrau sy'n gofyn am gymorth cyntaf brys gan gynnwys trawiad gwres, clwyfau, toriadau, ffitiau a sioc
  • Mathau o waedlif (gwaedu) a dulliau rheoli
  • Gweithdrefnau dadebru gan gynnwys CPR a symudiad Heimlich
  • Cymorth cyntaf ar gyfer llosgiadau, sgaldiadau, trydaniad, gwenwyno, brathiadau a phigiadau
  • Sut i drafod a chludo ci sy'n ddifrifol wael neu wedi'i anafu mewn modd diogel
  • Pecynnau Cymorth Cyntaf Anifeiliaid Anwes

Dilyniant a Chyflogaeth


Mae'r cwrs o fudd i unrhyw un sy'n berchen ar gŵn neu sy’n gweithio gyda nhw.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.