Skip to main content

Diploma Lefel 4 ILM mewn Egwyddorion Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Disgrifiad o'r Rhaglen


Cymhwyster lefel pedwar yw hwn wedi’i gynllunio i ddatblygu rheolwyr canol a rheolwyr llinell gyntaf uchelgeisiol.  

Byddwch yn datblygu sgiliau craidd mewn rheolaeth ganol ac yna’n cael eich cynorthwyo i ddyfnhau eich dealltwriaeth o sut i fod yn arweinwyr effeithiol yn eich sefydliadau.  Mae gan fyfyrwyr fynediad i ddeunyddiau dysgu ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos drwy Google Classrooms a llyfrgell ddigidol ategol ar-lein y coleg.  Yn ychwanegol at hyn, mae ganddynt gymorth tiwtor neilltuedig a thiwtorialau un i un penodedig i gynorthwyo myfyrwyr cyn iddynt gyflwyno gwaith yn ddigidol ar-lein.  

Mae ffioedd cwrs yn berthnasol sy'n talu am hyfforddiant, asesu a sesiynau tiwtorial - pris ar gael ar gais.

Cipolwg

  Rhan Amser

  2 flynedd (un diwrnod y mis yn y coleg gyda chefnogaeth diwtorial unigol)

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau craidd mewn rheolaeth ganol.   Dysgwch am sut i gyfathrebu gweledigaeth y sefydliad yn effeithiol i’ch tîm a sut i reoli a datblygu perthnasoedd â budd-ddeiliaid allweddol.    Datblygwch eich sgiliau arwain drwy ysgogi a datblygu eich tîm hyd eithaf eu gallu.  Mae’r rhaglen yn rhoi sgiliau i unigolion mewn datrys problemau, meddwl yn feirniadol, arweinyddiaeth a sgiliau cyflogadwyedd allweddol.  

Cynnwys y Rhaglen


Mae’r rhaglen yn cynnwys naw uned:

 • Deall y rôl rheolaeth
 • Deall rheoli straen yn y gweithle
 • Datrys problemau a gwneud penderfyniadau
 • Deall recriwtio a dethol staff newydd yn y gweithle
 • Deall a datblygu perthnasoedd yn y gweithle
 • Ysgogi pobl yn y gweithle
 • Rheoli a gweithredu newid yn y gweithle
 • Rheoli datblygiad personol
 • Deall y rôl rheolaeth i wella perfformiad rheolaeth

Gellir addasu/teilwra unedau’r rhaglen i weddu i anghenion unigolion a chyflogwyr.

Dilyniant a Chyflogaeth


Y canlyniadau i chi:

 • Ennill y wybodaeth i gefnogi eich rôl rheolaeth ganol
 • Cael rheolaeth ar eich datblygiad personol
 • Deall newid yn y gweithle
 • Adeiladu perthnasoedd cadarnhaol a chynhyrchiol yn y gwaith
 • Ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol

Yr effaith ar gyfer eich cyflogwr:

 • Rheolwyr canol brwdfrydig sydd â gallu profedig i berfformio
 • Rheolwyr sy’n gallu asesu a gwella eu datblygiad
 • Gwell cyfathrebu a chydweithio mewn timau

Asesu'r Rhaglen


Mae’r holl unedau ar sail aseiniad.

Costau Ychwanegol


Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.