Skip to main content

Diploma AAT mewn Cyfrifyddu (Lefel 3)

Disgrifiad o'r Rhaglen


Pwrpas y cwrs AAT hwn yw darparu’r wybodaeth a'r sgiliau arbenigol i fyfyrwyr sydd eu hangen ar gyfer symud ymlaen naill ai i gyflogaeth mewn rôl gyfrifyddu neu gyllid, neu i alluogi dilyniant i astudiaeth bellach mewn cyfrifeg a chyllid.   Mae'r cymhwyster hwn yn llwybr dilyniant i fyfyrwyr sydd wedi ennill Tystysgrif AAT mewn Cyfrifyddu.   Mae hefyd yn addas ar gyfer y rheiny sydd ar lefel ganolradd sy’n edrych i ddatblygu eu sgiliau mewn cyfrifyddu, neu i’r rheiny sydd eisoes wedi dechrau gweithio ym maes cyllid ac sydd ag angen ac awydd i ennill cydnabyddiaeth ffurfiol o’u sgiliau.

Cipolwg

  Rhan Amser

  12 mis

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


Pwrpas y cymhwyster hwn yw sicrhau bod myfyrwyr wedi’u paratoi’n dda er mwyn mynd ymlaen i yrfa mewn busnes, cyllid neu gyfrifeg broffesiynol, neu i addysg bellach.   Bydd myfyrwyr yn dysgu ac yn datblygu sgiliau sydd eu hangen ar gyfer prosesau ariannol, gan gynnwys egwyddorion a chysyniadau cyfrifyddu, cadw cyfrifon uwch a pharatoi datganiadau ariannol.   Byddant hefyd yn deall yr amgylchedd busnes, materion busnes sy’n ymwneud â chyflogres a threth ar werth (TAW), technegau cyfrifon rheoli, arferion moesegol ac ystyriaethau cynaladwyedd ar gyfer cyfrifwyr. 

Bydd yr AAT yn gofyn i bob myfyriwr gofrestru gyda'r corff proffesiynol.  Gall cyfyngiadau aelodaeth fod yn berthnasol.   Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn www.aat.org.uk.

Mae ffioedd cwrs yn berthnasol sy'n talu am hyfforddiant a sefyll arholiad cychwynnol, mae’r pris ar gael ar gais.  


Dilyniant a Chyflogaeth


Gall y sgiliau a ddatblygir trwy’r cymhwyster hwn arwain at waith fel: 

 • cynorthwy-ydd cyfrifon 
 • goruchwyliwr cyfrifon taladwy a threuliau 
 • clerc cyfrifon taladwy 
 • cyfrifydd cynorthwyol 
 • archwiliwr dan hyfforddiant 
 • rheolwr credyd 
 • cynorthwy-ydd cyllid 
 • swyddog cyllid 
 • goruchwyliwr cyflogres 
 • ceidwad cyfrifon proffesiynol 
 • uwch geidwad cyfrifon 
 • cynorthwy-ydd treth. 

Mae cwblhau'r cymhwyster hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gael eu cofrestru fel ceidwad cyfrifon cymwysedig, neu symud ymlaen i lefel Broffesiynol a dod yn aelod llawn o’r AAT ar ôl cyflawni meini prawf yr aelodaeth gyswllt. Mae hefyd yn darparu'r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i gefnogi sefydlu busnes iach.

Asesu'r Rhaglen


Mae'r asesiadau ar gyfrifiadur gyda chyfyngiad amser.   Mae pob un yn cynnwys ystod o fathau o gwestiynau a fformatau, er enghraifft cwestiynau amlddewis, cwestiynau llenwi bwlch rhifol, neu ddulliau cwestiynau sy'n dyblygu gweithgareddau’r gweithle, megis gwneud cofnodion mewn dyddlyfr.  Bydd rhai asesiadau yn gofyn am atebion ysgrifenedig, yn arbennig yr asesiad synoptig.Gofynion y Rhaglen


Nid yw AAT yn gosod unrhyw ragofynion ar gyfer astudio Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifyddu.  Fodd bynnag, er mwyn cael y cyfle gorau o lwyddiant, rydym yn argymell bod myfyrwyr yn dechrau eu hastudiaethau gyda safon dda mewn Saesneg a mathemateg.   Mae cyfrifwyr yn gweithio wrth wraidd busnes a disgwylir iddynt allu cyfathrebu gwybodaeth yn glir ac yn briodol i gynulleidfa benodol.   Mae AAT yn argymell bod myfyrwyr yn defnyddio gwiriad AAT Skill trwy aatskillcheck.org i sicrhau eu bod yn barod i gychwyn ar gymhwyster penodol. 

Costau Ychwanegol


Codir tâl ychwanegol am ailsefyll unrhyw arholiadau 

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.