Skip to main content

Cipolwg

 • Llawn Amser

 • 2 flynedd

 • Campws y Graig

Mae’r cymhwyster hwn yn bennaf ar gyfer y rheiny sy’n gweithio, neu sy’n ceisio gwaith, mewn lleoliadau gofal plant rheoledig gyda theuluoedd a phlant dan wyth mlwydd oed a gwasanaethau plant y GIG ar gyfer y rheiny sy’n gweithio gyda theuluoedd a phlant hyd at 19 oed.

Bydd llwybr dysgu unigol yn cael ei ddatblygu ar gyfer pob dysgwr a bydd yn cynnwys pob un neu rai o'r canlynol:

 • Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant - Craidd / Ymarfer a Theori
 • Tystysgrif Her Sgiliau
 • Cymwysterau ychwanegol Galwedigaethol Addas
Nodweddion y Rhaglen

Mae hwn yn gymhwyster llawn amser sy’n seiliedig ar weithdai ac ymarfer.

Bydd hi’n ofynnol cwblhau o leiaf 720 o oriau lleoliad.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd y cymhwyster yn cwmpasu’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth graidd sydd eu hangen ar gyfer gweithio yn y sectorau gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant. Trwy astudio’r cymhwyster hwn, bydd dysgwyr yn:

 • Datblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r egwyddorion a’r gwerthoedd craidd sy’n sail i ymarfer gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant,
 • Deall sut mae deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol, arweiniad a fframweithiau’n cefnogi gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant,
 • Gwerthfawrogi ffactorau sy’n effeithio ar iechyd, lles, dysgu a datblygiad plant,
 • Ystyried rôlau, cyfrifoldebau ac atebolrwydd gweithwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant

a deall pwrpas deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol, gweithdrefnau a chodau ymddygiad ac ymarfer mewn perthynas â diogelu plant.

Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys y canlynol:

 • Rhaglen Diwtorial
 • Adolygiadau Cynnydd
 • Datblygu Llythrennedd a Rhifedd drwy lwybrau amrywiol: Ailsefyll TGAU, Cymwysterau Agored, Sgiliau Hanfodol Cymru a WEST
 • Cymorth Cyntaf Pediatrig
 • Diogelwch Bwyd

Bydd y cwrs hwn yn ymwneud â chynnwys a all fod yn sensitif a pheri gofid i rai myfyrwyr. Eir i’r afael â phynciau fel cam-drin, diogelu, iechyd meddwl a chaethiwed gyda rhai meysydd a addysgir yn cynnwys mwy o fanylion nag eraill.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd y cymhwyster hwn yn caniatáu i ddysgwyr symud ymlaen i gyflogaeth o fewn rôl Lefel 3 neu symud ymlaen i ddysgu pellach trwy'r cymwysterau Consortiwm* canlynol:

 • Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae,
 • Lefel 4 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant gydag arbenigedd,
 • Lefel 4 Arweinyddiaeth a Rheolaeth, Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Egwyddorion, Theorïau a chyd-destunau.

Bydd pwyntiau UCAS ynghlwm wrth y cymhwyster i alluogi symud ymlaen i Addysg Uwch.

Dull asesu

Bydd yr elfen graidd yn cael ei hasesu trwy bapur cwestiynau amlddewis wedi’i farcio’n allanol ac arholiad. 

Bydd yr elfen ymarfer yn cael ei hasesu gan ddefnyddio portffolio o dystiolaeth sy’n cynnwys arsylwi ymarfer, arholiad ac ymchwiliad estynedig.

Gofynion Mynediad

Bydd angen geirda cadarnhaol ar bob ymgeisydd. Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.   

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y cwrs lefel tri feddu ar:

O leiaf 5 TGAU graddau A* - C gan gynnwys Saesneg iaith neu Gymraeg iaith gyntaf.  Mae angen i fathemateg fod yn radd D neu uwch.

Yn ogystal, bydd angen DBS manwl clir ar ddysgwyr.

Costau Ychwanegol

DBS Manwl - £44

Iwnifform - y gost yn fras am hwdi £20, crys polo £12.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.