Skip to main content

Prentisiaeth Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae

Cipolwg

 • Rhan Amser

 • 16 mis

 • Campws Rhydaman 

Mae'r cymhwyster hwn yn darparu gwybodaeth fanwl am rôl gweithiwr chwarae lefel tri wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc rhwng pedair ac 16 oed. Mae’r diploma yn cwmpasu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen wrth weithio heb oruchwyliaeth.

Nodweddion y Rhaglen

Cwrs rhan-amser yw hwn sy’n seiliedig ar weithdai ac ymarfer ac mae wedi'i anelu at weithwyr chwarae profiadol sydd â gwybodaeth a dealltwriaeth eang o blant a phobl ifanc a gwerthfawrogiad dwfn o egwyddorion ac ymarfer gwaith chwarae. 

Caiff yr holl ddysgwyr eu cefnogi gan aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd. 

Bydd yr aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser a bydd yn asesu’r dysgwr yn y gweithle.  

Cynnwys y Rhaglen

Cyflwynir gwybodaeth trwy weithdai a addysgir a bydd yn cynnwys: 

 • Theorïau chwarae, mathau ac amgylcheddau chwarae, 
 • Egwyddorion ymarfer
 • Cyfle Cyfartal
 • Diogelu
 • Iechyd a Diogelwch 
 • Perthnasoedd o fewn yr amgylchedd chwarae. 

Bydd y cwrs hwn yn ymwneud â chynnwys a all fod yn sensitif a pheri gofid i rai myfyrwyr. Eir i’r afael â phynciau fel cam-drin, diogelu, iechyd meddwl a chaethiwed gyda rhai meysydd a addysgir yn cynnwys mwy o fanylion nag eraill.

Dilyniant a Chyflogaeth

Gallai dysgwyr sydd wedi cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus symud ymlaen i radd mewn disgyblaeth gysylltiedig. 

Gallai swyddi posibl gynnwys: 

 • Swyddog Datblygu Gwaith Chwarae
 • Goruchwyliwr Canolfan Antur
 • Gweithiwr Chwarae mewn Ysbyty 
 • Rheolwr unrhyw Ddarpariaethau Gwaith Chwarae. 
Dull asesu

Caiff y cymhwyster ei asesu gan eich tiwtor a’ch aseswr gan ddefnyddio ystod o ddulliau. Bydd hyn yn cynnwys arsylwadau uniongyrchol yn y gweithle, portffolio o dystiolaeth ac aseiniadau ysgrifenedig. 

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi fod mewn gwaith â thâl neu’n gwirfoddoli yn y sector gofal plant. 

Costau Ychwanegol

Costau’r cwrs £158.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.