Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae'r pwyslais trwy gydol y cwrs ar ddysgu sy'n fyfyriwr ganolog, tasg gyfeiriedig, gyda digon o gyfle ar gyfer gwaith aseiniad ymarferol.  Lle bynnag y bo hynny'n bosibl, bydd prosiectau a wneir yn yr ail flwyddyn, yn cael eu seilio ar ddiwydiant gyda goruchwylwyr diwydiannol yn cymryd rhan lawn ynddynt.  Mae hwn yn gwrs rhan-amser tair blynedd, sefydledig, sy'n darparu sylfaen gadarn ym mhob agwedd ar beirianneg drydanol ac electronig ac mae'n cyfuno'r meysydd pwnc caledwedd a meddalwedd y mae'r diwydiant yn galw amdanynt. 

Mae yna un dyfarniad canolradd, sy’n HNC.  Gellir cyflawni'r dyfarniad hwn ar ôl dwy flynedd o astudiaeth ran-amser a gellir ei uwchraddio i HND ar ôl blwyddyn arall o astudiaeth ran-amser.  Fel rheol caiff myfyrwyr eu cofrestru ar yr HNC yn gyntaf ac yna cânt gyfle i ddychwelyd i uwchraddio i'r HND. Hefyd gellir cyflawni'r HND mewn dwy flynedd wrth astudio'n llawn amser.  Ar ôl ennill yr HND, caiff myfyrwyr wedyn y cyfle i uwchraddio i radd anrhydedd lawn gyda dwy flynedd bellach o astudiaeth ran-amserCipolwg

  Llawn neu Rhan Amser

  2 Flynedd Llawn Amser neu 3 Blynedd Rhan Amser

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Mae gan y dyfarniad hwn y nodau addysgol cyffredinol canlynol:

  • a) Datblygu lefel eang o ddealltwriaeth o egwyddorion peirianneg drydanol ac electronig, mathemateg a rhaglennu.
  • b) Datblygu'r gallu i gymhwyso gwybodaeth a sgiliau a enillwyd i ddatrys ystod eang o broblemau peirianyddol.
  • c) Datblygu'r gallu i gymathu a chyfathrebu gwybodaeth mewn amryw o ffyrdd, gan gynnwys TGCh.
  • d) Paratoi myfyriwr ar gyfer byd gwaith neu i wella eu rhagolygon gyrfaol o fewn gwaith presennol trwy ddatblygu ystod eang o sgiliau ymarferol, personol a throsglwyddadwy.
  • e) Gwneud y myfyriwr yn ymwybodol o gyfrifoldebau sy'n gysylltiedig â materion iechyd a diogelwch, busnes, rheolaeth, amgylcheddol a chynaladwyedd ar lefel eang.

Cynnwys y Rhaglen

Lefel 4: Egwyddorion Trydanol ac Electronig, Mathemateg Peirianneg, Electroneg I, Rheolyddion Rhesymeg Rhaglenadwy, Cyflwyniad i Raglennu C a Systemau wedi'u Mewnblannu, Offeryniaeth a Systemau Awtomatiaeth Integredig, Prosiect Peirianneg Drydanol ac Electronig HNC.

Lefel 5: Electroneg II, Mathemateg Peirianneg Bellach, Egwyddorion Trydanol, Dulliau ac Efelychu, Rheoli ac Offeryniaeth, Ffurfweddiad a Rhaglennu Systemau wedi'u Mewnblannu, Signalau a Chyfathrebu Digidol, Pwer a Pheiriannau, Systemau Offeryniaeth Rhithwir a Systemau Rheoli, Systemau Rhwydweithio ar gyfer Peirianwyr, Peirianneg Rheoli.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu cyflawni dyletswyddau technegol mewn swyddi sy'n gofyn am ddealltwriaeth fanwl o beirianneg drydanol ac electronig. Dylent fod yn gallu dylunio, datblygu, gweithgynhyrchu, cynnal a rheoli cymwysiadau o dechnoleg gyfredol a datblygol ar lefel uchel. Byddant yn barod i ymarfer fel peirianwyr corfforedig a hefyd bydd ganddynt y wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer parhau mewn addysg.

Asesu'r Rhaglen

Arholiad a hyd at ddau ddarn o waith cwrs ar gyfer modiwlau nad ydynt yn brosiectau. Cyflwyniad llafar ac adroddiadau prosiect ar gyfer y modiwl prosiect.

Gofynion y Rhaglen

Mynediad i flwyddyn 1: Diploma Cenedlaethol Lefel 3 mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig neu debyg neu Safon Uwch mewn 2 bwnc addas (e.e. mathemateg, gwyddoniaeth, cyfrifiadura) gradd C neu uwch.  TGAU mathemateg, Saesneg ac un pwnc gwyddoniaeth gradd C neu uwch.

Mynediad uniongyrchol i flwyddyn 3 rhan-amser neu flwyddyn 2 llawn amser - HNC Peirianneg Drydanol ac Electronig.

Costau Ychwanegol

Mae ffioedd Addysg Uwch yn gymwys a chaiff unrhyw gostau ychwanegol eu pennu’n flynyddol gan y coleg.

Yn ogystal bydd gofyn i’r dysgwr ddarparu ei ddeunydd ysgrifennu ei hun a chyfarpar dosbarth sylfaenol sy’n briodol i’w gwrs (e.e. pennau a chyfrifiannell). 

Cyrsiau Cysylltiedig


Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.