Skip to main content

Cipolwg

 • Llawn Amser

 • 1 flwyddyn

 • Campws y Graig

Cynlluniwyd y cymhwyster galwedigaethol lefel tri hwn er mwyn datblygu ymhellach eich sgiliau a thechnegau harddwch a enillwyd ar lefel dau. 

Cewch eich cefnogi i feithrin eich hyder a’ch creadigrwydd wrth weithio ar gleientiaid mewn amgylchedd salon go iawn yn ogystal â dysgu sut i roi cyngor ar driniaethau a chynhyrchion harddwch. 

Mae’r cwrs blwyddyn llawn amser hwn yn gymhwyster lefel uchel a fydd yn ehangu ar eich sgiliau harddwch presennol ac yn rhoi’r sgiliau harddwch ymarferol uwch i chi a ddarperir ar gyfer dilyniant gyrfaol pellach yn y diwydiant harddwch.  

Mae’r cwrs dwys hwn yn cyfuno theori a phrofiad ymarferol a chewch eich  asesu trwy gwblhau profion sgiliau ymarferol ac aseiniadau ysgrifenedig, a fydd yn rhedeg ochr yn ochr â'r modiwlau rydych yn eu hastudio. Yn ogystal, byddwch yn cael cyfle i ymgymryd â lleoliad allanol, a fydd yn gwella eich rhagolygon cyflogadwyedd hyd yn oed ymhellach.  

Bydd canolbwyntio ar ofal cwsmer rhagorol a chyfathrebu da yn eich helpu i ddatblygu ar gyfer gyrfa mewn harddwch, gyda’n tîm arbenigol yn eich cefnogi i wella neu ddatblygu eich sgiliau i’ch cynorthwyo i ddringo’r ysgol yn y busnes harddwch neu ddiwydiannau cysylltiedig.

Nodweddion y Rhaglen

Mae gennym salon gweithredol sydd ar agor i’r cyhoedd, a fydd yn darparu amgylchedd gwaith go iawn i chi ac yn eich galluogi i ennill dealltwriaeth ddyfnach o weithio yn y diwydiant. 

Mae yna bwyslais ar eich cynorthwyo i ddod yn ddysgwr annibynnol trwy gynllunio, gosod targedau a datblygiad unigol. 

Mae rhaglen ffyniannus o weithgareddau gan y myfyrwyr, teithiau a digwyddiadau sy’n cynnwys cymryd rhan mewn cystadlaethau Cenedlaethol, ac os yn llwyddiannus, symud ymlaen i gystadlaethau Rhyngwladol.             

Mae'r cymhwyster hwn yn seiliedig ar safonau galwedigaethol cenedlaethol therapi harddwch ac fe'i cydnabyddir gan gyrff proffesiynol blaenllaw'r DU fel un sy'n addas at y pwrpas o baratoi dysgwyr ar gyfer gyrfa fel therapydd harddwch uwch.

Mae hwn yn gwrs llawn amser a disgwylir i chi weithio un noson yr wythnos yn salon masnachol y coleg.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys unedau gorfodol ac opsiynol a gyflwynir dros flwyddyn.  

Mae’r unedau’n cynnwys:

 • Triniaethau trydanol i'r corff
 • Triniaethau tylino’r corff
 • Triniaethau therapi â cherrig
 • Monitro gweithdrefnau er mwyn rheoli gweithrediadau gwaith yn ddiogel
 • Darparu triniaethau trydanol i’r wyneb

Ochr yn ochr â’ch cymhwyster harddwch, cewch y cyfle i wella eich graddau naill ai drwy ailsefyll pynciau TGAU neu Sgiliau Hanfodol mewn llythrennedd a rhifedd, a fydd yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau pellach ac i ddatblygu eich hyder.

Dilyniant a Chyflogaeth

Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, bydd gennych y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen er mwyn symud ymlaen i gyflogaeth mewn salon, sba a gwaith symudol.

Pan fyddwch wedi cwblhau'r cwrs hwn efallai yr hoffech wneud cais am weithio ar longau gwyliau, yn cynnal triniaethau harddwch ochr yn ochr â theithio'r byd. Mae yna hefyd gyfleoedd cyffrous eraill i weithio mewn amrywiol salonau a chadwyni sba ledled y byd mewn gwledydd mor bell i ffwrdd â Dubai a Bermuda.

Fel arall, efallai yr hoffech symud ymlaen i gwrs proffesiynol mewn rheolaeth salon, neu hyd yn oed radd anrhydedd BA, er mwyn ennill hyfforddiant arbenigol mewn meysydd fel micropigmentiad lled-barhaol, microlafnu, dermablaenio, microbigo, piliau, liposugno laser ac anfewnwthiol a llawer mwy. Gall ymgymryd â’r hyfforddiant cywir ar gychwyn eich gyrfa fod yn fuddsoddiad hirdymor gwych o ran eich rhagolygon gyrfa. 

Dull asesu

Fel rhan o'r rhaglen hon bydd y dulliau asesu canlynol yn cael eu defnyddio:

 • Arholiad ymarferol
 • Asesiadau parhaus
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Asesiadau ysgrifenedig 

Mae'r cymhwyster hwn ar gael i'w asesu drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Gofynion Mynediad

Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu a’i drafod mewn cyfweliad.   

Bydd angen cymhwyster lefel dau arnoch mewn pwnc perthnasol yn ogystal ag agwedd gadarnhaol at ddysgu sgil alwedigaethol.

O leiaf pump TGAU graddau A* i C, sy’n cynnwys naill ai Cymraeg (iaith gyntaf) neu Saesneg iaith a mathemateg.

Mae Saesneg a mathemateg yn rhan annatod o'r cwrs.   Bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yn hyn wedi cael y graddau C neu uwch angenrheidiol yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol, gan ddibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Costau Ychwanegol

Cewch fynediad i ystod o gyfarpar ac adnoddau.  Yn ychwanegol, bydd angen prynu cynhyrchion traul ac iwnifform.  Rhoddir y wybodaeth hon cyn eich dyddiad cychwyn.

Mae’n ofynnol i ddysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol sy’n ymwneud â’ch cwrs.

Disgrifiad o'r Rhaglen

Cynlluniwyd y cymhwyster galwedigaethol lefel tri hwn er mwyn datblygu ymhellach eich sgiliau a thechnegau harddwch a enillwyd ar lefel dau. 

Cewch eich cefnogi i feithrin eich hyder a’ch creadigrwydd wrth weithio ar gleientiaid mewn amgylchedd salon go iawn yn ogystal â dysgu sut i roi cyngor ar driniaethau a chynhyrchion harddwch. 

Mae’r cwrs blwyddyn llawn amser hwn yn gymhwyster lefel uchel a fydd yn ehangu ar eich sgiliau harddwch presennol ac yn rhoi’r   sgiliau harddwch ymarferol uwch i chi a ddarperir ar gyfer dilyniant gyrfaol pellach yn y diwydiant harddwch.  

Mae’r cwrs dwys hwn yn cyfuno theori a phrofiad ymarferol. Byddwch yn cael eich asesu trwy gwblhau profion sgiliau ymarferol, ac aseiniadau ysgrifenedig, a fydd yn rhedeg ochr yn ochr â'r modiwlau rydych yn eu hastudio. Yn ogystal, byddwch yn cael cyfle i ymgymryd â lleoliad allanol, a fydd yn gwella eich rhagolygon cyflogadwyedd hyd yn oed ymhellach.  

Bydd canolbwyntio ar ofal cwsmer rhagorol a chyfathrebu da yn eich helpu i ddatblygu ar gyfer gyrfa mewn harddwch, gyda’n tîm arbenigol yn eich cefnogi i wella neu ddatblygu eich sgiliau i’ch cynorthwyo i ddringo’r ysgol yn y busnes harddwch neu ddiwydiannau cysylltiedig.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn  

  Campws y Graig

Nodweddion y Rhaglen

Mae gennym salon gweithredol sydd ar agor i’r cyhoedd, a fydd yn darparu amgylchedd gwaith go iawn i chi ac yn eich galluogi i ennill dealltwriaeth ehangach o weithio yn y diwydiant. 

Mae yna bwyslais ar eich cynorthwyo i ddod yn ddysgwr annibynnol trwy gynllunio, gosod targedau a datblygiad unigol. 

Mae rhaglen ffyniannus o weithgareddau gan y myfyrwyr, teithiau a digwyddiadau sy’n cynnwys cymryd rhan mewn cystadlaethau Cenedlaethol, ac os yn llwyddiannus, symud ymlaen i gystadlaethau Rhyngwladol.             

Mae'r cymhwyster hwn yn seiliedig ar safonau galwedigaethol cenedlaethol therapi harddwch ac fe'i cydnabyddir gan gyrff proffesiynol blaenllaw'r DU fel un sy'n addas at y pwrpas o baratoi dysgwyr ar gyfer gyrfa fel therapydd harddwch uwch.

Mae hwn yn gwrs llawn amser a disgwylir i chi weithio un noson yr wythnos yn salon masnachol y coleg.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys unedau gorfodol ac opsiynol a gyflwynir dros flwyddyn.  

Mae’r unedau’n cynnwys:

 • Triniaethau trydanol i'r corff
 • Triniaethau tylino’r corff
 • Triniaethau therapi â cherrig
 • Monitro gweithdrefnau er mwyn rheoli gweithrediadau gwaith yn ddiogel
 • Darparu triniaethau trydanol i’r wyneb   

Ochr yn ochr â’ch cymhwyster harddwch, cewch gyfle i wella eich graddau naill ai drwy ailsefyll pynciau TGAU neu Sgiliau Hanfodol mewn llythrennedd a rhifedd, a fydd yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau pellach ac i ddatblygu eich hyder.

Dilyniant a Chyflogaeth

Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, bydd gennych y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen er mwyn symud ymlaen i gyflogaeth mewn salon, sba a gwaith symudol.

Pan fyddwch wedi cwblhau'r cwrs hwn efallai yr hoffech wneud cais am weithio ar llongau gwyliau, yn cynnal triniaethau harddwch ochr yn ochr â theithio'r byd. Mae yna hefyd gyfleoedd cyffrous eraill i weithio mewn amryw o salonau a chadwyni sba ledled y byd mewn gwledydd mor bell i ffwrdd â Dubai a Bermuda.

Fel arall, efallai yr hoffech symud ymlaen i gwrs proffesiynol mewn rheoli salon, neu hyd yn oed radd anrhydedd BA, i ennill hyfforddiant arbenigol mewn meysydd fel micropigmentiad lled-barhaol, microlafnu, dermablaenio, microbigo, piliau, liposugno laser ac anfewnwthiol a llawer mwy. Gall ymgymryd â’r hyfforddiant cywir ar gychwyn eich gyrfa fod yn fuddsoddiad hirdymor gwych o ran eich rhagolygon gyrfa.

Asesu'r Rhaglen

Fel rhan o'r rhaglen hon bydd y dulliau asesu canlynol yn cael eu defnyddio:

 • Arholiad ymarferol
 • Asesiadau parhaus
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Asesiadau ysgrifenedig 

Gofynion y Rhaglen

Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu a’i drafod mewn cyfweliad.    

Bydd angen cymhyster lefel dau arnoch mewn pwnc perthnasol yn ogystal ag agwedd gadarnhaol at ddysgu sgil alwedigaethol.

O leiaf pum TGAU graddau A* - C, sy’n cynnwys naill ai Cymraeg (iaith gyntaf) neu Saesneg iaith a mathemateg.

Mae Saesneg a mathemateg yn rhan annatod o'r cwrs.   Bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yn hyn wedi cael y graddau C neu uwch angenrheidiol yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol, gan ddibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Costau Ychwanegol

Bydd gennych fynediad i ystod o gyfarpar ac adnoddau.  Ar ben hynny, bydd angen prynu cynhyrchion traul ac iwnifform.Rhoddir y wybodaeth hon cyn eich dyddiad cychwyn.

Trefnir amryw deithiau trwy gydol y flwyddyn academaidd sy'n ymwneud â'r diwydiant harddwch, y bydd gofyn i chi dalu cyfraniad tuag atynt.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.