Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae'r cymhwyster technoleg ewinedd hwn wedi'i gynllunio ar gyfer y rheiny sydd ag uchelgais am yrfa yn y diwydiant therapi harddwch fel technegydd ewinedd cyflogedig neu hunangyflogedig. 

Wrth ddysgu yn salon hyfforddi masnachol y coleg, byddwch yn datblygu’r sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar gyfer eich llwybr gyrfa fel technegydd ewinedd iau.  

Yn ystod y cwrs cewch eich helpu i ddatblygu arbenigedd ymarferol a gwybodaeth hanfodol am y diwydiant.

Mae’r cwrs hwn yn darparu cyfleoedd ymarferol i chi sy’n eich caniatáu i gwblhau eich aseiniadau a rhoi eich sgiliau ar waith mewn amgylchedd salon harddwch go iawn. 

Drwy gydol y cwrs hwn, byddwch yn cael eich asesu trwy brofion sgiliau ymarferol ac aseiniadau ysgrifenedig a fydd yn rhedeg ochr yn ochr â'r modiwlau rydych yn eu hastudio.

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys yr holl elfennau gofynnol i weithio'n effeithiol fel technegydd ewinedd gan gynnwys darparu a chynnal gwelliannau ewinedd, triniaethau i’r dwylo, iechyd a diogelwch, gofal cleientiaid a chelf ewinedd.

Cipolwg

  Rhan-amser

  Blwyddyn  

  Campws y Graig

Nodweddion y Rhaglen

Mae’r coleg yn rhedeg salon hyfforddi masnachol sydd yn agored i’r cyhoedd a fydd hwn yn darparu amgylchedd gwaith go iawn i chi, ac yn eich caniatáu i ennill, mewn amgylchedd cefnogol,  ymdeimlad o sut y bydd yn teimlo i weithio yn y diwydiant. 

Mae yna hefyd bwyslais ar eich cynorthwyo i ddod yn ddysgwr annibynnol trwy gynllunio, gosod targedau a datblygiad unigol. 

Byddwch yn cymryd rhan mewn rhaglen ffyniannus o weithgareddau gan gynnwys teithiau a digwyddiadau ynghyd â chymryd rhan mewn cystadlaethau cenedlaethol gyda’r posibilrwydd o symud ymlaen i gystadlaethau rhyngwladol trwy WorldSkills y DU. 

Mae'r cymhwyster hwn yn seiliedig ar safonau galwedigaethol cenedlaethol gwasanaethau ewinedd ac fe'i cydnabyddir gan gyrff proffesiynol blaenllaw'r DU fel un sy'n addas at y pwrpas o baratoi dysgwyr ar gyfer gyrfa fel technegydd ewinedd iau.

Bydd y cwrs yn cychwyn ym mis Medi gyda dyddiad cychwyn arall ym mis Chwefror a fydd yn cymryd 15 wythnos i'w gwblhau. 

Bydd yn ofynnol i chi fynychu'r coleg am un noson yr wythnos ar ddydd Mercher, o 6pm i 9pm.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys unedau gorfodol a gyflwynir dros 15 wythnos:

  • Darparu a chynnal gwelliannau ewinedd 
  • Gofal cleientiaid a chyfathrebu yn y diwydiant harddwch a diwydiannau cysylltiedig 
  • Darparu triniaethau i’r dwylo
  • Dilyn ymarfer iechyd a diogelwch yn y salon.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar roi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch er mwyn symud ymlaen i gyrsiau lefelau uwch, prentisiaethau ac yn y pen draw i fyd gwaith fel technegydd ewinedd iau. 

Mae ymgymryd â’r hyfforddiant cywir ar gychwyn eich gyrfa yn fuddsoddiad hirdymor gwych o ran eich rhagolygon gyrfa.

Gall cyfleoedd dilyniant eich arwain at gwrs lefel tri neu i mewn i salonau ewinedd neu harddwch masnachol, llongau mordeithio a hunangyflogaeth ac mae cymorth entrepreneuraidd ar gael yn y coleg i'r rheiny sy'n dymuno archwilio'r opsiwn hwn.

Asesu'r Rhaglen

Fel rhan o'r rhaglen hon bydd y dulliau asesu canlynol yn cael eu defnyddio:

  • Arholiad ymarferol
  • Asesiadau parhaus
  • Portffolio o dystiolaeth
  • Asesiadau ysgrifenedig

Gofynion y Rhaglen

Bydd addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn yn cael ei asesu mewn cyfweliad ac mae’n bosib y bydd angen i chi gymryd prawf deheurwydd.

Mae angen agwedd gadarnhaol at ddysgu sgil alwedigaethol ac mae’n rhaid i chi fod yn awyddus i weithio gyda’r cyhoedd a meddu ar agwedd broffesiynol.

Mae arnom angen o leiaf pedwar TGAU ar raddau A* i D gyda dwy radd C, gydag un naill ai'n Gymraeg (iaith gyntaf) / Saesneg neu fathemateg.  Neu rydym yn derbyn cwblhau cymhwyster galwedigaethol lefel un yn llwyddiannus mewn pwnc perthnasol.

Costau Ychwanegol

Ffi’r cwrs rhan-amser hwn ar hyn o bryd yw £230.

Bydd gennych fynediad i ystod o gyfarpar ac adnoddau yn y coleg ond ar ben hynny, bydd angen prynu cynhyrchion traul ac iwnifform. Rhoddir y wybodaeth hon cyn eich dyddiad cychwyn a gellir rhoi cyngor yn y cyfweliad.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.