Diploma rhan-amser Lefel 4 mewn Arferion Rheoli a Thechnegau Uwch

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae'r diploma lefel pedwar rhan-amser hwn yn rhoi llwybr dilyniant ar gyfer gweithwyr proffesiynol trin gwallt a harddwch profiadol a chymwys sy'n gweithio heb oruchwyliaeth, o bosibl mewn rôl oruchwylio neu reoli, ac sydd â lefel uchel o wybodaeth a sgiliau perthnasol.

Cipolwg

  Rhan-amser

  2 flynedd

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen

Mae’r tîm trin gwallt yn ffodus fod ganddynt gysylltiadau cryf gydag arbenigwyr yn y diwydiant yn lleol a chenedlaethol a chewch eich addysgu gan ein staff profiadol yn y diwydiant. 

Mae gennym siaradwyr gwadd o’r diwydiant sydd yn rhoi cyfleoedd cyfoethogi i fyfyrwyr drwy seminarau gweithdy. 

Byddwch yn astudio unedau gorfodol megis rheoli salon, cysylltiadau cyhoeddus ac arbenigeddau gwallt a chroen y pen.

Cyflwynir y cwrs dros bedair awr yr wythnos dros ddwy flynedd academaidd. 

Cynnwys y Rhaglen

Mae cynnwys y cymhwyster yn cynnwys yr unedau gorfodol canlynol:

 • Rheolaeth o ansawdd ar gyfer gofal cleientiaid yn y sector gwallt a harddwch
 • Rheoli'r gwaith o greu casgliad o steiliau gwallt 
 • Rheoli salon
 • Gwasanaethau arbenigol i wallt a chroen y pen

Dilyniant a Chyflogaeth

Yn dibynnu ar y llwybr dilyniant rydych chi wedi penderfynu ei ddilyn, mae yna unedau amrywiol ar gyfer pob llwybr a fydd yn eich cefnogi yn eich rôl oruchwylio neu reoli.

Gall y cwrs hefyd eich arwain at:

 • Sefydlu busnes cymwys 
 • Statws gradd cymwys gyda mwy o astudio 
 • Ymarferydd uwch  
 • Dyfarniad aseswr lefel tri 
 • Tystysgrif lefel pump mewn rheoli salon.

Byddwch yn rhan o raglen ffyniannus o weithgareddau a chewch gipolwg ar ragolygon gyrfa yn y diwydiant, a gaiff ei ennill trwy deithiau a digwyddiadau.

Asesu'r Rhaglen

Fel rhan o'r rhaglen hon bydd y dulliau asesu canlynol yn cael eu defnyddio:

 • Arholiad ymarferol
 • Asesiadau parhaus
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Asesiadau ysgrifenedig

Gofynion y Rhaglen

Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad, fodd bynnag rydym angen:      

 • Lefel tri NVQ/VRQ mewn trin gwallt / therapi harddwch wedi’i gwblhau’n llwyddiannus 
 • Pum TGAU graddau A* - C, sy’n cynnwys naill ai Cymraeg (iaith gyntaf) neu Saesneg a mathemateg. 
 • Mae angen i ymgeiswyr posibl fod yn ymwybodol bod presenoldeb a phrydlondeb rhagorol yn hanfodol.

Costau Ychwanegol

Ffi’r cwrs rhan-amser hwn ar hyn o bryd yw £380.

Bydd gennych fynediad i ystod o gyfarpar ac adnoddau yn y coleg ond ar ben hynny, efallai bydd angen prynu cynhyrchion traul ac iwnifform. Rhoddir y wybodaeth hon cyn eich dyddiad cychwyn a gellir trafod hyn yn y cyfweliad.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.