Skip to main content

Cipolwg

 • Llawn Amser

 • 1 Flwyddyn

 • Campws Y Graig

Mae trin gwallt yn caniatáu i chi fynegi eich creadigrwydd trwy amrywiol dechnegau steilio gwallt, cyfuniadau lliw, a thriniaethau gwallt.

Mae’r cymhwyster lefel un hwn yn rhagflas cyffrous a fydd yn rhoi cipolwg i chi ar fyd y diwydiant gwallt. 

Wrth ddysgu yn salon hyfforddi masnachol y coleg byddwch yn datblygu’r sgiliau sylfaenol hanfodol sydd eu hangen ar gyfer eich llwybr gyrfa fel trinydd gwallt. 

Mae’r cwrs hwn yn rhoi’r cyfleoedd ymarferol i chi sy’n caniatáu i chi gwblhau eich aseiniadau a rhoi eich sgiliau ar waith mewn amgylchedd salon trin gwallt go iawn. 

Drwy gydol y cwrs hwn, byddwch yn cael eich asesu trwy brofion sgiliau ymarferol ac aseiniadau ysgrifenedig a fydd yn rhedeg ochr yn ochr â'r modiwlau rydych yn eu hastudio.

Fel rhan o’r cwrs, mae’n ofynnol i chi ymgymryd â phrofiad gwaith a fydd yn caniatáu i chi ddefnyddio’r sgiliau trosglwyddadwy y byddwch yn eu dysgu yn y coleg. 

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer rhai sy’n gadael ysgol sydd â diddordeb mewn gyrfa fel trinydd gwallt ac mae’r cymhwyster yn rhoi mynediad cadarn i ddeall yr hyn sy'n gysylltiedig â’r sector gwallt.

Nodweddion y Rhaglen

Mae’r coleg yn rhedeg salon masnachol sydd ar agor i’r cyhoedd, gan ddarparu amgylchedd gwaith go iawn i chi, a’ch galluogi i gael ymdeimlad o sut y bydd yn teimlo i weithio yn y diwydiant. 

Yn ogystal, yn ystod y flwyddyn byddwch yn cwblhau cymhwyster gwasanaeth cwsmer Cymraeg ychwanegol er mwyn rhoi’r sgiliau hanfodol i chi sydd eu hangen i weithio yn y diwydiant yng Nghymru.

Byddwn hefyd yn eich cefnogi i ddod yn ddysgwr annibynnol trwy gynllunio, gosod targedau a datblygiad unigol. 

Trwy astudio’r cwrs hwn, cewch y cyfle i fod yn rhan o raglen ffyniannus o weithgareddau sy’n cynnwys ymweliadau a digwyddiadau sy’n cynnwys cymryd rhan mewn cystadlaethau cenedlaethol sydd â’r potensial i symud ymlaen i gystadlaethau rhyngwladol. 

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r cwrs achrededig hwn yn cynnwys chwe uned a astudir dros flwyddyn, sy'n cwmpasu pynciau fel:

 • Paratoi ar gyfer gwasanaethau gwallt a chynnal ardaloedd gwaith
 • Chwythsychu gwallt
 • Siampŵo a chyflyru gwallt
 • Cynorthwyo gyda gwasanaethau lliwio a goleuo gwallt

Ochr yn ochr â’ch cymhwyster trin gwallt, cewch gyfle i wella eich graddau naill ai drwy ailsefyll pynciau TGAU neu Sgiliau Hanfodol mewn llythrennedd a rhifedd, a fydd yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau pellach ac i ddatblygu eich hyder a’ch rhagolygon gyrfa.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddarparu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch er mwyn symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch, prentisiaethau a gwaith yn y pen draw. 

Mae ymgymryd â’r hyfforddiant cywir ar gychwyn eich gyrfa yn fuddsoddiad hirdymor gwych o ran eich rhagolygon gyrfa. 

Cefnogir dilyniant i gyrsiau lefel dau a lefel tri ynghyd â rhagolygon gyrfa sy'n cynnwys salonau masnachol, gwaith teledu, ffilm, theatr a'r cyfryngau, llongau gwyliau, a hunangyflogaeth yn ogystal â lleoliadau cartref neu symudol.

Dull asesu

Fel rhan o'r rhaglen hon bydd y dulliau asesu canlynol yn cael eu defnyddio:

 • Arholiad ymarferol
 • Asesiadau parhaus
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Asesiadau ysgrifenedig 

Mae'r cymhwyster hwn ar gael i'w asesu drwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Gofynion Mynediad

Bydd addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn yn cael ei asesu mewn cyfweliad a thrwy brawf sgiliau ymarferol fodd bynnag mae agwedd gadarnhaol at ddysgu sgil galwedigaethol yn ofynnol. 

Bydd angen i chi feddu ar o leiaf dau TGAU graddau A* i G mewn Cymraeg (iaith gyntaf) neu Saesneg.  Bydd mathemateg a gwyddoniaeth o fantais. 

Mae Saesneg a mathemateg yn rhan annatod o’r cwrs a bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yn hyn wedi cael y graddau C neu uwch angenrheidiol yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol gan ddibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Costau Ychwanegol

Fel rhan o’r cwrs, cewch fynediad i ystod o gyfarpar ac adnoddau ac ar ben hynny, bydd angen prynu cynhyrchion traul ac iwnifform. Eglurir y wybodaeth hon cyn eich dyddiad dechrau.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.