Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae'r cwrs yn darparu rhaglen astudio y gellir ei chyflawni mewn blwyddyn, felly gall dysgwyr fancio eu cyflawniad ac wedyn adeiladu arno. 

Mae'n annog dilyniant ar gyfer y dysgwyr hynny sy'n dymuno ymgymryd â chwrs astudio blwyddyn o hyd oherwydd amgylchiadau unigol. 

Fodd bynnag, mae'r 90 credyd a gyflawnwyd yn cyfrif tuag at y 180 credyd sy’n ofynnol i gwblhau'r diploma estynedig mewn technoleg ar dir ar lefel tri os yw'r myfyriwr yn dymuno symud ymlaen. 

Mae'r cwrs yn darparu'r hyfforddiant a'r datblygiad sydd eu hangen ar fyfyrwyr sydd â diddordeb brwd mewn peirianneg amaethyddol ac sy'n dymuno symud ymlaen i leoliad gwaith cysylltiedig â diwydiant, addysg uwch. Mae'n cwmpasu sylfaen eang o beirianneg amaethyddol ac er ei fod yn gwrs ymarferol, mae'n canolbwyntio ar y theori y tu ôl i'r technolegau peirianneg sy'n gysylltiedig â'r diwydiant amaethyddol yn enwedig o ran gofynion dylunio, gweithgynhyrchu a gwasanaethu tractorau amaethyddol a pheiriannau tir. 

Blwyddyn 1 - 90 credyd

Blwyddyn 2 - 120 neu 180 credyd

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn neu 2 Flynedd  

  Campws Gelli Aur

Nodweddion y Rhaglen

  • Mae dilyniant o fewn addysg yn cynnwys y Diploma Estynedig mewn Technoleg ar Dir lefel 3.
  • Paratoad ar gyfer gwaith yn y sector galwedigaethol priodol.
  • Hyfforddiant ymarferol a theori mewn peiriannau a chyfarpar Amaethyddol a Thir.
  • Cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol.

Cynnwys y Rhaglen

Technoleg Injan, Technoleg Disel, Dylunio Peirianegol, Mathemateg Beirianegol, Iechyd a Diogelwch, Profiad yn gysylltiedig â gwaith, Systemau Hydrolig, Diagnosteg, Systemau Siasi, Trawsyriannau, Prosiect Peirianneg, Trydan a systemau rheoli electronig, Gwasanaethu peiriannau a chyfarpar, Rhoi, amaethu a chynaeafu, Uniadu thermol 

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd cwblhau'r diploma estynedig yn llwyddiannus yn cymhwyso dysgwyr  i gael mynediad i leoliadau gwaith cysylltiedig â’r diwydiant a chyrsiau lefel prifysgol mewn pynciau cysylltiedig. 

Asesu'r Rhaglen

Asesir ar sail aseiniadau gwaith cwrs a phrofion diwedd modiwl, cwestiynu llafar, ysgrifenedig ac asesiadau ymarferol yn y gweithdy. 

Gofynion y Rhaglen

Pump TGAU graddau A* - C (yn cynnwys mathemateg, Saesneg, gwyddoniaeth, neu Gymraeg) neu gymhwyster diploma lefel dau mewn pwnc perthnasol ynghyd ag un TGAU A* - C naill ai mewn mathemateg, Cymraeg neu Saesneg. 

Gofynion Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) 

 Bŵts blaenau dur, oferôls a sbectol diogelwch 

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru. 

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.