Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at y rheiny sydd â rhywfaint o brofiad o ffermio ymarferol.  

Mae ganddo elfennau o wyddoniaeth, planhigion ac anifeiliaid ill dau, hwsmonaeth anifeiliaid, peiriannau ac agweddau amgylcheddol drwy sgiliau ystad, sy’n dangos yr ystod eang o wybodaeth sydd ei hangen i weithio o fewn busnes ffermio.  

Byddwch yn cymryd rhan mewn cymysgedd o addysgu ymarferol ac yn yr ystafell ddosbarth.

Fel rhan o’r cwrs, yn y gwanwyn byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn bloc o brofiad gwaith sy’n orfodol er mwyn eich helpu i ehangu ar eich gwybodaeth a’ch sgiliau presennol. 

Yn ogystal, bydd yn rhaid i chi weithio tuag at naill ai gradd C mewn mathemateg a Saesneg/Cymraeg, neu ddilyn Sgiliau Hanfodol mewn rhifedd a chyfathrebu.  Cyflawnir hyn mewn amgylchedd dysgu cefnogol. Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn  

  Campws Gelli Aur

Nodweddion y Rhaglen

 • Dull astudio llawn amser 

  Adnoddau a chyfleusterau ardderchog 

  Cymysgedd ardderchog o wersi ymarferol a theori  

  Cyfwerth â phedwar TGAU 

  Mae’r cwrs yn cynnwys profiad gwaith 

  Amrywiaeth ragorol o ymweliadau a siaradwyr gwadd  

  Arbenigedd a chefnogaeth staff  

Cynnwys y Rhaglen

Iechyd a diogelwch ar gyfer y diwydiannau ar dir 

Peiriannau Amaethyddol

Hwsmonaeth Cnydau

Cynhyrchu Anifeiliaid Fferm

Cynnal a chadw ystâd

Gwyddor Planhigion ac Anifeiliaid

Gweithio yn y Diwydiant Amaeth 

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus ar lefel teilyngdod neu’n uwch yn gwneud myfyrwyr yn gymwys i symud ymlaen i gyrsiau eraill ar lefel tri.  Mae’r cwrs yn rhoi hyfforddiant ymarferol cynhwysfawr i’r rheiny sydd am fynd ati i ffermio’n ymarferol ac mae’n darparu gwybodaeth sylfaenol ragorol ar gyfer prentisiaethau. Asesu'r Rhaglen

Mae asesu’r cwrs yn cynnwys arholiadau ffurfiol a osodir yn allanol, asesiadau ysgrifenedig (synoptig) ac asesiadau ymarferol gyda’r nod o brofi eich gwybodaeth a’ch sgiliau ymarferol.

Gofynion y Rhaglen

Bydd hi’n ofynnol i chi gael: 

Cymhwyster lefel un ar lefel teilyngdod neu uwch neu bedwar TGAU graddau A* i E gydag o leiaf un TGAU gradd A* i C mewn Cymraeg, Saesneg neu fathemateg.  Yn ogystal, rhaid i chi gael cyfweliad llwyddiannus a dangos brwdfrydedd tuag at amaethyddiaeth a meddu ar y profiad amaethyddol priodol.

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru. 

Disgwylir i ddysgwyr ddarparu eu welingtons blaenau dur, bŵts diogelwch, oferôls a dillad gwrth-ddŵr eu hunain ar gyfer sesiynau ymarferol. 

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.