Cipolwg

  • Llawn Amser

  • Bydd yn cymryd rhwng 18 a 36 mis i gwblhau’r fframwaith Prentisiaeth gan ddibynnu ar allu a phrofiad blaenorol.

  • Campws y Graig

Mae gan y Brentisiaeth Beirianneg nifer o opsiynau, gan gynnwys, Peirianneg Drydanol ac Electronig, Peirianneg Fecanyddol, Peirianneg Cynnal a Chadw, Amlsgilio, Ystafell Offer, Dylunio, Technegol a Ffabrigo a Weldio.

Mae Prentisiaeth yn rhaglen dysgu seiliedig ar waith ar lefel tri lle mae'r dysgwr yn “ennill cyflog wrth ddysgu”. Mae'r rhaglen yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr cyflogedig sydd ag elfen o gyfrifoldeb yn rôl eu swydd. Bydd y Prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog prentisiaeth, gan gael ei ryddhau am ddiwrnod i fynychu’r coleg.

Bydd ymgeiswyr di-waith yn cael eu cyfeirio at gyrsiau hyfforddiant addysg bellach i helpu i'w paratoi ar gyfer prentisiaeth, nes iddynt ddod o hyd i waith a chael cynnig lle fel prentis.

Nodweddion y Rhaglen

Caiff yr holl ddysgwyr eu cefnogi gan Ymgynghorydd Hyfforddi / Aseswr a fydd yn ymweld â’r gweithle yn rheolaidd i fonitro cynnydd tuag at gyflawni targedau.

Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi / Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr a’r tîm addysgu i sicrhau bod cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y graddfeydd amser cytunedig.

Bydd y prentis yn dilyn NVQ yn y gweithle a fydd yn cael ei asesu gan yr Ymgynghorydd Hyfforddi / Aseswr.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y brentisiaeth hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:

  • Diploma Estynedig NVQ Lefel 3 mewn Peirianneg (yn y gwaith)
  • Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Technolegau Peirianneg (yn y coleg)
  • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif lefel 2*
  • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu lefel 2*
  • Sgiliau Hanfodol Cymru Llythrennedd Digidol lefel 2

* Mae cymwysterau procsi ar gael ar gyfer y rheiny sydd â gradd C neu uwch mewn TGAU Mathemateg a Saesneg.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae prentisiaid eisoes yn gyflogedig ond gallent symud ymlaen i HNC a gradd-brentisiaeth.

Dull asesu

Caiff y rhaglen ei hasesu’n barhaol drwy waith cwrs, profion, aseiniadau, arsylwadau ymarferol a thystiolaeth yn y gwaith.

Gofynion Mynediad

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar o leiaf pedwar TGAU gradd C neu uwch sy’n cynnwys Mathemateg a Chymraeg Iaith Gyntaf neu Saesneg.

Costau Ychwanegol

Mae rhaglenni prentisiaeth wedi’u hariannu’n llawn.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.