Skip to main content
 • EICH CEFNOGI CHI

  Profiad Dysgwyr yng Ngholeg Sir Gâr
 • EICH CEFNOGI CHI

  Profiad Dysgwyr yng Ngholeg Sir Gâr

Sut gallwn ni helpu?

 • Cymuned lle mae aelodau yn anhysbys i’w gilydd, maen nhw’n gallu rhannu sut maen nhw’n teimlo a chefnogi ei gilydd
 • Mae mynediad 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn
 • Mae wedi'i reoli'n glinigol gyda gweithwyr proffesiynol hyfforddedig ar gael 24/7 i gadw'r gymuned yn ddiogel
 • Hunanasesiadau ac adnoddau argymelledig
 • Offer creadigol i helpu mynegi sut rydych yn teimlo
 • Ystod eang o gyrsiau hunan-dywysedig i’w gwneud ar eich cyflymder eich hun

Gall pawb yng Ngholeg Ceredigion a Choleg Sir Gâr gael mynediad i gymorth iechyd meddwl ar-lein yn rhad ac am ddim gyda Togetherall, unrhyw adeg, unrhyw ddydd.  P’un a ydych chi’n brwydro i ymdopi, yn teimlo’n isel neu ddim ond angen lle i siarad, gall Togetherall eich helpu i archwilio eich teimladau mewn amgylchedd cefnogol diogel.

Byddwch yn Barchus

Yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion mae staff a myfyrwyr yn cydweithio i greu cymuned goleg gynhwysol a phleserus lle gall ein myfyrwyr a staff gyflawni eu potensial llawn. 

Mae’r coleg yn cynnwys cymuned amrywiol ac egnïol o staff a myfyrwyr, lle mae unigolion yn cydweithio, cymdeithasu, dysgu a datblygu mewn amgylchedd ysbrydoledig, diogel a chan gefnogi ei gilydd. Rydyn ni’n hyrwyddo awyrgylch o barch y naill at y llall gan ddatblygu amgylchedd dysgu creadigol a chefnogol lle gall myfyrwyr ffynnu.

Gofynnwn i bob un ymddwyn mewn modd parchus, a dangos agwedd bositif tuag at ddysgu a gwaith tra’n mynychu’r coleg. Mae’r holl aelodau staff yn gweithredu fel modelau rôl i’r myfyrwyr ac yn cefnogi ymddygiad positif trwy osod safonau a disgwyliadau uchel. 

Mae staff yn cydnabod ymddygiadau positif ac yn eu gwobrwyo gyda chanmoliaeth, gan gefnogi datblygiad hunan-barch a hunanddisgyblaeth myfyrwyr. Hefyd rydyn ni’n disgwyl bod yr holl staff yn herio ymddygiadau negyddol, er mwyn cynnal amgylchedd coleg cadarnhaol a phleserus i ni i gyd. 

Gweler ein Polisi Ymddygiad Cadarnhaol a Chod Ymddygiad Dysgwyr

[INSERT LINK]

Lluniau hyfryd o ddysgwyr - yn mwynhau ein coleg cadarnhaol

Connected

Kind

Respectful

Gadewch i ni
Fod yn Uchelgeisiol

ARCHWILIO - Ewch ati i archwilio pwy ydych chi a darganfyddwch eich pwrpas. Byddwch yn chwilfrydig, yn feddwl agored ac yn rhagweithiol.

PARATOi - Paratowch ac arloeswch eich agweddau tuag at waith a hunangyflogaeth. Dewch yn hunan-gymhellol, ewch y tu hwnt i gyfyngiadau canfyddedig a chyflawnwch eich uchelgeisiau a chyrchnodau personol.

CYSYLLTU - Cysylltwch a byddwch yn agored i bosibiliadau newydd. Byddwch yn ymatebol i gyfleoedd trwy wneud cysylltiadau newydd a rhwydweithio.

Diogelu

Yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion rydym wedi ymrwymo yn ein dyletswydd gofal bod pob myfyriwr yn cael ei gadw'n ddiogel rhag niwed, a all gynnwys camdriniaeth, esgeulustod neu radicaleiddio.

Angen gymorth?

Mae tîm o Swyddogion Lles cyfeillgar yma i’ch cefnogi gyda phob agwedd ar fywyd coleg. 

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.