Ffon: 01554 748179

Gwasanaethau Cyhoeddus L1


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Ewch ati i wneud cwrs fydd yn eich cyflwyno i’r sector gwasanaethau cyhoeddus.

Mae’r cwrs blwyddyn hwn wedi’i gynllunio i roi cyflwyniad i chi i’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i ddilyn addysg a/neu yrfa yn y sector gwasanaethau cyhoeddus. Ei nod yw meithrin nodweddion ac ymddygiadau yn barod ar gyfer astudio pellach. Ar gwblhau, mae’n bosibl y byddwch yn penderfynu defnyddio’r cwrs hwn fel cam i gwrs Gwasanaethau Cyhoeddus L2 neu Chwaraeon L2.

Cewch gyfle i ymgymryd â gweithgareddau ymarferol ac astudiaeth ddamcaniaethol sy’n benodol i’r pwnc, ochr yn ochr â datblygu sgiliau hanfodol megis llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol. Bydd y cwrs yn darparu cyfle i chi archwilio sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y Gwasanaethau Cyhoeddus, sy’n cynnwys gwaith tîm, cyfathrebu, iechyd a ffitrwydd a datrys problemau.

Cewch fynediad i gyfleusterau a chyfarpar safon ddiwydiannol megis ein neuadd chwaraeon a swît ffitrwydd. Hefyd fe’ch anogir i ymgysylltu â’n Hacademïau Chwaraeon sy’n anelu at ddatblygu athletwyr a chwaraewyr mewn ystod o chwaraeon.

Rhaglen Nodweddion

Mae meysydd astudio yn cynnwys gwirfoddoli, iechyd a ffitrwydd, sgiliau alldaith a darllen mapiau. Hefyd byddwch yn datblygu sgiliau mewn trefnu, cynllunio dilyniant personol ac ymchwil ar lefel briodol.

Cewch wahoddiad i ymgysylltu â’r gymuned leol a meithrin perthnasau positif gydag arbenigwyr y diwydiant er mwyn treiddio ymhellach i ddewisiadau gyrfa posibl. Mae’r cyfleoedd hyn yn anelu at wella hyder a datblygu dyheadau.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’r cwrs hwn yn darparu cipolwg ar y diwydiant gwasanaethau cyhoeddus ac yn annog dysgwyr i symud ymlaen ymhellach er mwyn cyflawni eu nodau gyrfaol. Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn caniatáu i fyfyrwyr symud ymlaen i gyrsiau L1 neu L2 eraill o fewn y maes cwricwlwm.

Mae cyfleoedd dilyniant yn dibynnu ar gyflawniadau myfyrwyr ar L1. Disgwylir i ddysgwyr gwblhau gyda phroffil pas llawn a dangos cynnydd mewn llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol. Mae symud ymlaen yn amodol ar gyfweliad.

Cynnwys y Rhaglen

Mae’r cwrs yn cynnwys 10 uned, sef:

Bod yn Drefnus

Datblygu Cynllun Dilyniant Personol

Gweithio Gydag Eraill

Ymchwilio i Bwnc

Ymateb i Ddigwyddiad

Cael Gwybod am y Gwasanaethau Cyhoeddus

Cymryd Rhan mewn Profi Ffitrwydd

Cynnal Chwiliadau Diogelwch

Cymryd Rhan mewn Chwaraeon a Gweithgareddau Antur

Cynllunio a Llywio Llwybr

 

Hefyd mae’r cwrs yn cynnwys sesiynau datblygu sgiliau a rhaglen diwtorial.

Dull Asesu

Caiff yr holl aseiniadau eu dyfeisio gan diwtoriaid y cwrs, a’u hasesu’n fewnol.

I ennill pas mewn uned a asesir yn fewnol, rhaid i fyfyrwyr fodloni’r holl feini prawf asesu.

Gofynion Mynediad

Bydd arnoch angen o leiaf 4 TGAU graddau D-G. Asesir pob myfyriwr yn unigol a chynigir cyfle iddynt ddod i gyfweliad

Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o'r cwrs.  Bydd myfyrwyr nad ydynt wedi cael y graddau angenrheidiol ar C neu uwch hyd yn hyn yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU, Cymwysterau Agored neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY