Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 3

Disgrifiad o'r RhaglenMynnwch gipolwg ar y gwasanaethau cyhoeddus fel amgylchedd gwaith gwerth chweil.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi astudio amrywiaeth o unedau cysylltiedig â’r gwasanaethau cyhoeddus sy'n cael eu dewis yn ofalus i adlewyrchu cyfleoedd cyflogadwyedd o fewn y diwydiant. Ei nod yw eich paratoi ar gyfer cyfleoedd astudio pellach ac mae’n darparu cam ar y ffordd i addysg uwch neu gyflogaeth.

Mae’r cwrs yn darparu llwybr galwedigaethol i mewn i’r diwydiant, ochr yn ochr â datblygu sgiliau hanfodol megis llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol. Trwy gydol y rhaglen byddwch yn cymryd rhan mewn gweithgareddau megis ymarferiadau chwarae rôl yr Heddlu, digwyddiadau’r Lluoedd Arfog a chystadlaethau gwasanaethau cyhoeddus cenedlaethol. Yn ogystal mae yna raglen siaradwyr gwadd sy’n anelu at wella eich dysgu a darparu golwg realistig o’r sector.

Hefyd fe’ch anogir i ymgysylltu â’n Hacademïau Chwaraeon sy’n anelu at ddatblygu athletwyr a chwaraewyr mewn ystod o chwaraeon.


Nodweddion y RhaglenMae’r meysydd astudio yn cynnwys gwaith tîm a sgiliau arwain, paratoi corfforol, trosedd a chyfraith a gweithgareddau anturus. Hefyd byddwch yn datblygu sgiliau rhyngbersonol trosglwyddadwy fel gweithio gydag eraill, datrys problemau, dysgu ymreolaethol a sgiliau meddwl yn feirniadol. Bydd myfyrwyr yn ogystal yn datblygu sgiliau mewn trefnu, cynllunio dilyniant personol ac ymchwil ar lefel briodol.

Byddwch yn gweithio gyda phartneriaid y coleg i arwain cystadleuaeth gwasanaethau cyhoeddus lle cewch gyfle i gystadlu gyda dysgwyr o golegau ledled Cymru. Yn ogystal, cewch gyfle i fynychu cystadleuaeth Gwasanaethau Cyhoeddus y DU lle byddwch yn cymryd rhan mewn heriau sy’n cynnwys dril a ffitrwydd.

Mae Bagloriaeth Cymru Uwch yn nodwedd allweddol o’r cwrs hwn.


Dilyniant a ChyflogaethNod y cwrs hwn yw eich paratoi ar gyfer symud ymlaen i ystod o gyrsiau addysg uwch neu yrfa yn y gwasanaethau cyhoeddus. Gall llwybrau gyrfa posibl gynnwys gweithio fel swyddog yr heddlu, ymladdwr tân, parafeddyg, aelod o Luoedd Ei Mawrhydi a gweithio ar gyfer sefydliadau gwasanaeth cymunedol.

Mae llwybrau dilyniant yn dibynnu ar gyflawniadau ar L3. Disgwylir y bydd dysgwyr yn anelu at gwblhau gyda’r proffil uchaf posibl a dangos cynnydd mewn llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol. Mae symud ymlaen yn amodol ar gyfweliad.


Cynnwys y RhaglenMae’r cwrs yn cynnwys 18 uned, a all gynnwys:

Profi Ffitrwydd

Alldeithiau Awyr Agored ac Anturus

Trosedd

Grymoedd yr Heddlu

Cyfathrebu a Thechnoleg

Agweddau Cyfreithiol

Gorchymyn a Rheolaeth

Gwirfoddoli

Ymddygiad yn y Sector Cyhoeddus

Digwyddiadau Mawr

Mae'r cwrs hefyd yn cynnwys Bagloriaeth Cymru Uwch, sesiynau datblygu sgiliau a rhaglen diwtorial.

 


Asesu'r RhaglenCaiff yr holl asesiadau eu cynllunio a'u hasesu'n fewnol, gyda samplo allanol yn digwydd ar gais.

Asesir pob uned i gyrraedd proffil pas, teilyngdod neu ragoriaeth. Rhaid i fyfyrwyr fodloni meini prawf asesu penodol er mwyn cyflawni pob marc.


Gofynion y RhaglenBydd angen o leiaf 5 TGAU graddau A*-C arnoch, sy’n cynnwys naill ai Saesneg Iaith neu Gymraeg (Iaith Gyntaf) a Mathemateg. Mae cael TGAU Addysg Gorfforol yn fanteisiol, ond nid yn hanfodol. Derbynnir dilyniannau o Lefel 2 Chwaraeon hefyd cyhyd â bod dysgwyr yn cyflawni proffil teilyngdod.  Asesir yr holl ddysgwyr ar sail unigol a chynigir cyfle iddynt i ddod am gyfweliad.

Mae datblygiad sgiliau yn rhan hanfodol o’r cwrs hwn a chaiff ei gefnogi trwy gwblhau Bagloriaeth Cymru Uwch.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.